Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη για τα όρια εισοδήματος του επιδόματος και της σύνταξης σε πολύτεκνη μητέρα

 

Μεγάλης σημασίας Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 'Έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη για τα όρια εισοδήματος του επιδόματος και της σύνταξης σε πολύτεκνη μητέρα Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθ. 59/1999 Απόφασή του, έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 39 του Ν . 2459/1997 με την οποία θεσπίστηκαν όρια εισοδήματος για την καταβολή του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα. Η Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής πολύτεκνης μητέρας. Σύνθεση του Δικαστηρίου: Δημήτριος Κωστάκης Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. (Εισηγητής), Σοφία Τσαούση - Αραμπατζή και Δημήτριος Φαφαλιός Πρωτοδίκες Δ.Δ. Δικηγόροι, της προσφυγούσης Βασίλειος Θεοτοκάτος και του ΟΓΑ Νικολεττα Παπαρούνη. Το δικαστήριο στο σκεπτικό του, μεταξύ άλλων , δέχτηκε και τα ακόλουθα:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα 230 Τριμελές
Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται παραδεκτώς να ακυρωθεί η 407/1997 απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) με την οποία απορρίφθηκε η από 10.10.1997 ένσταση της προσφεύγουσας κατά της 3567 /1997 πράξεως του Προϊσταμένου του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ με την οποία είχε διακοπεί η χορήγηση στην προσφεύγουσα του επιδόματος πολύτεκνης μητέρας.

Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 63 παρ. 3 του ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101 Ν, οριζόταν ότι: "Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς ενάμισι ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των άγαμων μέχρι ηλικίας 25 ετών παιδιών της, το οποίο όμως ουδέποτε δύναται να είναι κατώτερο του τετραπλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται έως ότου παύσει να έχει άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 25 ετών". Τέλος, στο άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 2459/1997, ΦΕΚ 17 Α, ορίζεται ότι: "Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν . 1892/1990 τροποποιείται ως εξής:

Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε άγαμο τέκνο ηλικίας μέχρι και είκοσι τριών (23) ετών. Το συνολικό αυτό επίδομα δεν μπορεί να υπολείπεται μηνιαίως του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) δραχμών. Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών. Για κάθε παιδί πέραν του τετάρτου το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές".

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την 3567/1997 πράξη του Προϊσταμένου του κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ διακόπηκε μέχρι τις 31.12.1997 η χορήγηση στην προσφεύγουσα (η οποία είναι μητέρα οκτώ (8) παιδιών) του επιδόματος πολύτεκνης μητέρας, με την αιτιολογία ότι το οικογενειακό της εισόδημα του έτους 1995, (το οποίο ανήλθε στο ποσό των 10.853.123 δραχμών) υπερέβαινε το όριο των 10.000.000 δραχμών (8.000.000 δρχ. συν 500.000 δρχ. Χ 4 λόγω της υπάρξεως τεσσάρων παιδιών πέραν του τετάρτου) το οποίο τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 3 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 του ν. 2459/1997. Κατά της πράξεως αυτής, η προσφεύγουσα άσκησε την 494451/10.10.1997 ένστασή της, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση από την Επιτροπή Εκδικάσεως Ενστάσεων κατά των Πράξεων του Προϊσταμένου του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ με την ίδια αιτιολογία. 'Ήδη με την κρινόμενη προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, ισχυριζόμενη ότι η διάταξη της παρ. 2 του 39 του ν. 2459/1997 με την οποία τέθηκαν εισοδηματικής φύσεως περιορισμοί για τη χορήγηση του επιδόματος της πολύτεκνης μητέρας είναι αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου, ανίσχυρη. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.2459/1997, κατά το μέρος κατά το οποίο τίθενται μ' αυτή εισοδηματικής φύσεως περιορισμοί για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στις πολύτεκνες μητέρες, είναι σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, ανίσχυρη ως αντικείμενη στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, κρίνει ότι εσφαλμένα διακόπηκε με την 3567 /1997 πράξη του Προϊσταμένου του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ, η χορήγηση επιδόματος πολύτεκνης μητέρας στην προσφεύγουσα και εσφαλμένα, στη συνέχεια, απορρίφθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφαση, η από 10.10.1997 ένσταση της προσφεύγουσας κατά της πράξεως αυτής. Με τις σκέψεις αυτές - Δέχεται την προσφυγή.

- Ακυρώνει την 407/1997 απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων κατά των Πράξεων του Προϊσταμένου του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

- Διατάσσει την επαναχορήγηση στην προσφεύγουσα του επιδόματος πολύτεκνης μητέρας. - Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

- Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 18-1-1999 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 22ας-11999.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    Δημήτριος Κωστάκης                         Θεοδώρα Βήτα

Πρόσφατα άρθρα