Άρθρο 01

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Επωνυμία

Ιδρύεται Ένωσις Σωματείων υπό την επωνυμία Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (σύντομος τίτλος ΑΣΠΕ) με έδραν τας Αθήνας.

Πρόσφατα άρθρα