Εγκύκλιος αρ. 1/2010

Εγκύκλιος αρ. 2/2010

 


Αρ. Πρωτ. 9473

Αθήνα, 22/12/2009

 

                                                                                                                                                                    

                                                                        Προς                                                                           όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

                                                                        Μέλη της ΑΣΠΕ
                                                                       
 

Εγκύκλιος αρ. 1/2010

 
 
            Αγαπητοί Συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε για τα εξής θέματα:

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΙΣ 6-7/2/2010

 

            Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ κατά τη συνεδρίαση της 19/12/2009 αποφάσισε ομόφωναF1 τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΑΣΠΕ για το Σάββατο 6-2-2010 και την Κυριακή 7-2-2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα όσα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη  στην παρούσα εγκύκλιο πρόσκληση.

            Παρακαλούμε να αποστείλετε έγκαιρα ό,τι απαιτείται για την αποφυγή οποιωνδήποτε  προβλημάτων.

            Συγκεκριμένα κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΑΣΠΕ, για την έγκυρη και νόμιμη συμμετοχή του πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

 

- Α -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 

- Β -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο ή έχουν ακυρωθεί οι εκλογές του δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

- Γ -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή των αντιπροσώπων του στην συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση, το αργότερο μέχρι και της 2 Φεβρουαρίου 2010, αλλιώς αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής, βάσει της παρ.1 του άρθρου 26 του καταστατικού της ΑΣΠΕ.

- Δ -

            Τα έγγραφα που υποχρεούται να καταθέσει κάθε Σωματείο για να έχει νόμιμη εκπροσώπηση και να δικαιούται συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

 

-α-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει απ' ευθείας με εκλογή από τη Γεν. Συνέλευση του Σωματείου:

            1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού εκλογής των αντιπροσώπων της Γεν. Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.

            2.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο με το υπόδειγμα (1) που σας επισυνάπτουμε.

-β-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο:

           1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

            2.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, από το οποίο να προκύπτει ότι η Γεν. Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τους αντιπροσώπους για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

            3.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

            4.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο με το υπόδειγμα δύο (2) που σας επισυνάπτουμε.

- Ε -

            Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειώνεται  παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου του αντιπροσώπου ο αριθμός της πολυτεκνικής ταυτότητας.

- ΣΤ -

            Έγγραφα  που έχουν σταλεί για προηγούμενες Γεν. Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

- Ζ -

             Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το άρθρο 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕκαι είναι:

            α) Όσα Σωματεία έχουν            1  ψήφο εκπροσωπούνται  με  1 αντιπρόσωπο

            β)   "                  "                       2   έως  10 ψήφους με  1 έως  2 αντιπροσώπους

            γ)   "                  "                     11 έως    30 ψήφους με  1 έως  3 αντιπροσώπους

            δ)   "                  "                     31 έως    50 ψήφους με  1 έως  4 αντιπροσώπους

            ε)   "                  "                     51 έως    70 ψήφους με  1 έως  5 αντιπροσώπους

          στ)   "                  "                     άνω των  70 ψήφων από 1 έως  6 αντιπροσώπους

            Κάθε Σωματείο διαθέτει αριθμό ψήφων  ανάλογο με τον αριθμό των εκάστοτε εγγεγραμμένων μελών στη δύναμη κάθε Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει όλες τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΑΣΠΕ και αναλογεί μία ψήφος ανά 200 μέλη, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του καταστατικού.

            Κανένα Σωματείο δεν δικαιούται να διορίζει αντιπροσώπους περισσότερους από όσους δικαιούται, γιατί οι επί πλέον θα αποκλεισθούν.

 

- Η -

            Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ, και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρούσα.

- Θ -

          Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης,  την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και της 2/2/2010, αλλιώς αποκλείονται. Υποψηφιότητες από Σωματεία που δεν θα είναι οικονομικώς τακτοποιημένα αποκλείονται.

           Επισυνάπτουμε υπόδειγμα αιτήσεως.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

           Ο αριθμός των μελών κάθε Σωματείου που έχει εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΑΣΠΕ θα γίνει ως ακολούθως:

          1. Θα υπολογισθεί ο αριθμός των μελών του – οικογενειών από τα οποία έχει παρακρατηθεί το 6ο δίμηνο του 2009 από τον ΟΓΑ η συνδρομή τους και οι οποίες λαμβάνουν το πολυτεκνικό επίδομα.

          2. Επί πλέον θα υπολογισθεί και ο αριθμός των μελών – οικογενειών, τα οποία κατέβαλαν τη συνδρομή τους στο Σύλλογο και ο Σύλλογος έχει καταβάλει την εισφορά τους στην ΑΣΠΕ, όπως έχει ορισθεί με την υπ’  αριθμ. 1/15-5-2007 εγκύκλιο της ΑΣΠΕ και η οποία για κάθε οικογένεια – μέλος ανέρχεται στο ποσό των 4,5 ευρώ ετησίως, έχοντας γνωστοποιήσει συγχρόνως τον αριθμό των μελών που κατέβαλαν τη συνδρομή τους για το 2007.F2

          Δηλαδή εάν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 500 οικογένειες – μέλη θα πρέπει ο Σύλλογος να έχει καταβάλει για το 2009 στην ΑΣΠΕ το ποσό των 2.250 ευρώ (4,5 χ 500).

          Σημειώνεται ότι στο ποσό θα υπολογισθεί και κάθε ποσό που κατέβαλε ο Σύλλογος στην ΑΣΠΕ κατά την παραλαβή των ενσήμων.

         Κάθε Σύλλογος μέχρι τέλος του 2009 οφείλει να έχει τακτοποιήσει τη συνδρομή του προς την ΑΣΠΕ, αποστέλλοντας συγχρόνως και τον αριθμό των μελών από τα οποία εισέπραξε συνδρομές και σε κάθε περίπτωση πρέπει το αργότερο μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2010 να έχει εξοφλήσει όλες τις συνδρομές του προς την ΑΣΠΕ, αλλιώς αποκλείεται. 

 

         Θερμές ευχές για τις γιορτές  των Χριστουγέννων και του νέου έτους

        

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ

 

          Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας                      Ο Διευθυντής
 
 
 Βασίλειος Θεοτοκάτος           Εμμανουήλ Χρυσόγελος            Χαράλαμπος Παύλος
 
Επισυνάπτονται:
1.      Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
2.      Υπόδειγμα Νο 1
3.      Υπόδειγμα Νο 2

4.      Αίτηση 

  
Αρ. Πρωτ. 9474

Αθήνα, 22/12/2009

                                                           
                                                            Προς
                                                            όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-
                                                            Μέλη της ΑΣΠΕ
                                                            ενόψη της Γενικής  Συνέλευσης της ΑΣΠΕ                                                              στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2010
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΠΕ

 

Σύμφωνα με την, από 19-12-2009,  απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ,

κ α λ ε ί σ θ ε,

 

σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Αθήνα και στην αίθουσα της ΑΣΠΕ, (Πλατεία Ελευθερίας 22), στις 6 και 7  Φεβρουαρίου 2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
Α΄ 6-2-2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.30 π.μ.
 
  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως και Εφορευτικής Επιτροπής.
  1. Έγκριση προϋπολογισμού 2010.
  1. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός 2009 και έγκριση.
 
Β΄ 7-2-2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ.
 

            Διεξαγωγή ψηφοφορίας για ανάδειξη νέου Γενικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ.

 
 
 

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ,

 
 
           Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής
 
 
 

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος            Χαρ. Παύλος

 

 


 
 

Υπόδειγμα  1

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 
 
 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ……………………………………………………
 
ΠΡΟΣ
 
Τον κ.
…… …………………………………………………………………………………...
 

            Σας ανακοινώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις ………………......

Αντίγραφο Πρακτικών της οποίας σας στέλνουμε, εκλεγήκατε αντιπρόσωπος της Οργάνωσής μας για τη Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που θα γίνει στις 6-7/2/2010 και σας

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Συνέλευση της ΑΣΠΕ  και με εντολή εν λευκώ, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας.

 
 
                                                                                                                                                                                                                        ………………………..2010
 
 
Ο Πρόεδρος                                   (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                 Ο Γ. Γραμματέας
 
 
……………                                                                                        …….……………
 
 
 
 

Σημ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος για τη Συνέλευση εκλέχθηκε κατευθείαν από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.

 
 

 
 
 

Υπόδειγμα  2

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 
 
 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ……………………………………………………
 
ΠΡΟΣ
 
Τον κ.
…… …………………………………………………………………………………...
 

            Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις …………………………, της οποίας σας στέλνουμε αντίγραφο, και με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας να ορίσει τον αντιπρόσωπό της στη Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που θα γίνει στις 6-7/2/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που πάρθηκε στη Συνεδρίασή του στις ………………………….., σας διόρισε αντιπρόσωπο της οργάνωσής μας για την παραπάνω Συνέλευση,

 

Σ Α Σ     Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Συνέλευση και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, με εντολή εν λευκώ, σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΣΠΕ και το νόμο.

 
                                                                                                                                                                                                                        ………………………..2010
 
 
Ο Πρόεδρος                                   (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                               Ο Γ. Γραμματέας
 
 
……………                                                                                        …….……………
 
 
 
 
Σημ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του αντιπροσώπου της στη Συνέλευση.
 
 
 
 
         Προς την
         Ανωτάτη Συνομοσπονδία
         Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
        
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ:                                                                 Με την παρούσα αίτησή μου
                                                                                    επιθυμώ να είμαι υποψήφιος
ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                               στη Γενική Συνέλευση της
                                                                                    ΑΣΠΕ στις 6-7/2/2010
ΟΝΟΜΑ:                                                                    για την ανάδειξή μου ως (1)
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                                         ___________________________
                                                                                    ___________________________
ΚΑΤΟΙΚΟΣ:                                                              ___________________________
 
ΟΔΟΣ:
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                                                        Ο/Η Αιτών / ούσα
 
ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
 
ΑΜ ΑΣΠΕ:
 
ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αίτηση υποψηφιότητας»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 
 
 
(1) Σημείωση:
Συμπληρώνεται υποψηφιότητα π.χ.
1.         Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, κλπ. Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2.         Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής
3.         Μέλος Γενικού Συμβουλίου

4.         Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

 


ΑΣΠΕ

Αρ. Πρωτ. 1                                                                              Αθήνα,  4/1/2010 
                                                                  Προς
                                                                  όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-
                                                                  Μέλη της ΑΣΠΕ     
 

Εγκύκλιος αρ. 2/2010

 

ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός έτους 2010 και Οικονομικός απολογισμός

   από  1/1  έως 31/12/2009.

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 1 από 22/12/2009 Εγκύκλιος της ΑΣΠΕ

 

            Εν συνεχεία της παραπάνω σχετικής Εγκυκλίου, σας διαβιβάζουμε προσηρτημένως τον προϋπολογισμό του έτους 2010 και τον οικονομικό απολογισμό από 1/1 έως 31/12/2009 για ενημέρωσή σας.

 
Επί τούτοις σας διευκρινίζουμε:

α.        Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ στη συνεδρίασή του στις 19/12/2009 για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των μελών της ΑΣΠΕ για το Σάββατο 6-2-2010 και την Κυριακή 7-2-2010 με τα θέματα  που αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ που έχει επισυναφθεί στην ως άνω σχετική, ελήφθη με ψήφους 21 υπέρ και 1 κατά.

 

β.        Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών κάθε Σωματείου, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στην ΑΣΠΕ μέχρι 2/2/2010 τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών του Συλλόγου σας που κατέβαλαν τη συνδρομή τους για το έτος 2009 και ουχί το 2007, όπως εκ παραδρομής ανεγράφει και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία  (2-2-2010) να έχει καταβληθεί η συνδρομή αυτή στην ΑΣΠΕ.

 

Για την ΑΣΠΕ

 
 
                Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής
 
 
      Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος
 
    Επισυνάπτονται:
1) Προϋπολογισμός 2010
2) Οικονομικός απολογισμός από 1/1/ έως 31/12/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσφατα άρθρα