Αρ. Πρωτ. 5016                              Αθήνα, 29/4/2009
Προς
όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις-
Μέλη της ΑΣΠΕ
 
Εγκύκλιος αρ. 2/09
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

 

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΙΣ 13/6/2009
 

1.         Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΣΠΕ στη συνεδρίασή της στις 28/4/2009 αποφάσισε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΑΣΠΕ για το Σάββατο 13-6-2009 και ώρα 9.30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως και Εφορευτικής Επιτροπής.

β. Έγκριση Προϋπολογισμού 2009.

γ. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός 2008 και έγκρισή τους ή μη.

 

2.         Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε και να αποστείλετε έγκαιρα ό,τι απαιτείται για την αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων και αποκλεισμών από τη Γενική Συνέλευση.

            Συγκεκριμένα κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΑΣΠΕ, για την έγκυρη και νόμιμη συμμετοχή του πρέπει να τηρήσει απαρεγκλίτως τα ακόλουθα:
 

- Α -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.
 

- Β -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.
 

- Γ -

            Κάθε Σωματείο απαιτείται να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ΑΣΠΕ, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, δηλ. μέχρι της 12/6/2009 και ειδικώτερα να έχει απαραιτήτως τακτοποιήσει:

α.         Την εισφορά του προς την ΑΣΠΕ, που αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη του Συλλόγου που λαμβάνουν σύνταξη και έκαναν θεώρηση βιβλιαρίων το έτος 2008.

Η εισφορά ανέρχεται σε 4,5 ευρώ για κάθε πολύτεκνη οικογένεια.

β.         Να έχουν αποστείλει στην ΑΣΠΕ όλες τις αποδείξεις παραλαβής και καταχώρησης στο βιβλίο ταμείου του Συλλόγου τους, (συμπεριλαμβανομένης και της αποδείξεως του τελευταίου 2μήνου  Μαρτίου-Απριλίου 2009) που αφορούν τα χρηματικά ποσά που έχουν λάβει κατά καιρούς, μέσω της ΑΣΠΕ, από την παρακράτηση από τον ΟΓΑ των συνδρομών των μελών τους που λαμβάνουν επίδομα.

 
            Εάν δεν έχει τακτοποιήσει τις παραπάνω οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν δικαιούται συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.
 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Α -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή των αντιπροσώπων του στην συγκαλουμένη Γεν. Συνέλευση, τρεις ημέρες από την έναρξή της ήτοι το αργότερο μέχρι της 9ης  Ιουνίου  2009, αλλιώς αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής.
 

- Β -

            Τα έγγραφα που υποχρεούται να καταθέσει κάθε Σωματείο για να έχει νόμιμη εκπροσώπηση και να δικαιούται συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

 
1.         Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει απ' ευθείας με εκλογή από τη Γεν. Συνέλευση.

            α.-        Αντίγραφο του πρακτικού εκλογής των αντιπροσώπων της Γεν. Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

            β.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο, όπως το υπόδειγμα Νο 1 που επισυνάπτεται στην παρούσα.

 
2.         Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο:

            α.-        Αντίγραφο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

            β.-        Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, από το οποίο να προκύπτει ότι η Γεν. Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τους αντιπροσώπους για την Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

            γ.-        Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

            δ.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο, όπως το υπόδειγμα Νο 2 που επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

3.         Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα αποσταλούν  στην ΑΣΠΕ μέσω ΕΛΤΑ ή με Courier.

            Δεν θα ληφθούν υπόψη νομιμοποιητικά έγγραφα που θα αποσταλούν με fax.

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 

1.         Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειώνονται παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του αντιπροσώπου τόσο ο αριθμός της ΑΣΠΕ όσο και ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου.

 

2.         Έγγραφα  που έχουν σταλεί για προηγούμενες Γεν. Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

 

3.         Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το άρθρο 29 του καταστατικού και είναι:

            α) Όσα Σωματεία έχουν          1  ψήφο                      με 1  αντιπρόσωπο.

            β)   "                  "                      2   έως    10 ψήφους με  1 έως  2 αντιπροσώπους.

            γ)   "                   "                   11   έως    30 ψήφους με  1 έως  3 αντιπροσώπους.

            δ)   "                  "                    31   έως    50 ψήφους με  1 έως  4 αντιπροσώπους.

            ε)   "                   "                   51   έως    70 ψήφους με  1 έως  5 αντιπροσώπους.

          στ)   "                   "                     άνω των  70 ψήφων από 1 έως  6 αντιπροσώπους.

 

            Κάθε σωματείο διαθέτει αριθμό ψήφων  ανάλογο με τον αριθμό των εκάστοτε εγγεγραμμένων μελών στη δύναμη κάθε Συλλόγου από το μητρώο της ΑΣΠΕ, που έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΑΣΠΕ και αναλογεί μία ψήφος ανά 200 μέλη, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του καταστατικού.

 
4.         Κανένα Σωματείο δεν δικαιούται  να διορίζει αντιπροσώπους περισσότερους από όσους δικαιούται, γιατί οι επί πλέον θα αποκλεισθούν.
 

5.         Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ, και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρούσα.

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
 
1.         Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και στην τριμελή Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι της 9ης Ιουνίου 2009, αλλιώς αποκλείονται.

2.         Με την παρούσα σας αποστέλλουμε:

α. Τα πληρεξούσια Νο 1 και Νο 2 για συμπλήρωση.

β. Υπόδειγμα αιτήσεως υποψηφιοτήτων για ενδεχόμενη συμπλήρωση

γ. Τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2008 και

δ. Τον προϋπολογισμό του έτους 2009 για ενημέρωσή σας. 

           
 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
-Α-
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
 
            Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3648/2008 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/29-2-2008) «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις», εκδόθηκε το υπ’αριθ.37/2009 Π.Δ.,  που δημοσιεύτηκε στις 1-4-2009 στο ΦΕΚ 54/Α και αναφέρεται στον «καθορισμό προϋποθέσεων – κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολυτέκνους», που ορίζει τα παρακάτω:
 
            Δικαιούχοι:
            α. Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
            β. Οι πολύτεκνοι και
γ. Οι πολεμιστές της Κύπρου των περιόδων 1964, 1967 και 1974.
 
Σημείωση:
Οι χορηγούμενες άδειες στους παραπάνω δεν θίγουν σε καμία περίπτωση τις κατηγορίες εκείνες στις οποίες ήδη χορηγούνται άδειες περιπτέρων (αναπήρους πολέμου, θύματα πολέμου) καθώς οι άδειες χορηγούνται επί πλέον αυτών).
 
Προϋποθέσεις:
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώ­ρηση, διαµένοντας σε αυτόν για µία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κά­ποιο Δηµοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαµέρισµα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρό­σωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερό­µενα στο άρθρο 1 του Π.Δ. πρόσωπα (άτομα με αναπηρία – πολύτεκνοι και πολεμιστές Κύπρου), τηρούµενης της σειράς προτιµήσεως και του ποσοστού αναλογίας, τα οποία διαµένουν στα υπόλοιπα Δηµοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαµερίσµατα του Νοµού προτιµώµενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. Δεν υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο Δηµόσιο ή σε  Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δηµόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των µετοχών ή Δηµόσια Επιχεί­ρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαµβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από µεταβίβαση, λόγω θα­νάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος που ισχύει γι’ αυτούς, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ποσό του πολυτεκνικού επιδόµατος.
δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί µε δική του υπαι­τιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώµατος εκµεταλ­λεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωµα νέας αίτησης παραχώρησης µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώµατος.
ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προ­στασίας του ν. 2643/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών».
 
Κατανομή – Προτίμηση δικαιούχων:
          Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, ενώ οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων, κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολυτέκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.
 
            Κριτήρια – Μοριοδότηση πολυτέκνων:
Ως κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στους πολύ­τεκνους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, λαµβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:
α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιµούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα µόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πο­λύτεκνης οικογένειας, µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
ββ. Εκατόν πενήντα (150) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δηµοτικό σχολείο ή το Γυµνάσιο ή είναι απόφοιτος Δηµοτικού ή Γυµνασίου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
γγ. Διακόσια (200) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυ­κείου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
δδ. Τριακόσια (300) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο, εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού πέµπτου (25ου),έτους της ηλικίας τους.
εε. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή µητέρα ή ο µόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στστ. Από εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζζ. Διακόσια (200) µόρια λαµβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.
β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα.
 
Διάρκεια αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων:
Για τους δικαιούχους πολυτέκνους µέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση θανάτου του δικαι­ούχου προ της συνταξιοδοτήσεως του, το περίπτερο µεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο µέχρι την συνταξι­οδότηση και αυτού, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.
 
          Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
            α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαµονή εντός του Δηµοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαµερίσµα­τος της οικείας Νοµαρχίας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά µε µη υπη­ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.ΤΑ ή Τράπεζα ή Δηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών) και στην περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια  Δ.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστα­σης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πο­λυτέκvων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύει σήµερα.
ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθη­ση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας µέλους της οικογένειας).
ια. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
 
          Δημιουργία νέων θέσεων περιπτέρων:
            Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. (ημερομηνία δημοσιεύσεως 1-4-2009), με απόφαση του οικείου Νομάρχη προσδιορίζεται ο αριθμός εκμετάλλευσης περιπτέρων που θα προκύψουν κατά Νομό.
 
 
-Β-
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
            Στο Φ.Ε.Κ. 50/Α/26-3-2009 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 33/2009 που αναφέρεται στις «τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».
            Με βάση το άρθρο 3 του ως άνω Π.Δ. η οικογενειακή κατάσταση των στελεχών του Λ.Σ. μοριοδοτείται ως κατωτέρω για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. (μεταθέσεις – τοποθετήσεις κ.λπ.)
 
1.    Οι έγγαµοι χωρίς τέκνα εκατό (100) μόρια.
2. Οι γονείς µε τέκνα, επιπλέον των µορίων της προη­γούµενης υποπερίπτωσης, πενήντα (50) µόρια για το πρώτο τέκνο, πενήντα (50) µόρια για το δεύτερο τέκνο και εκατό (100) µόρια για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόµενα τέκνα,
3. Όσοι έχουν σύζυγο, που αποδεδειγµένα εργάζεται στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή είναι ελεύθερος επαγγελµατίας και έχει το αµετάθετο, πενήντα (50) µόρια. Εάν ο σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ή είναι ελεύθερος επαγγελµατίας πρέπει αποδεδειγµένα να έχει συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών αναγνωρισµένη στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία το στέλεχος του Λ.Σ. συµπληρώνει τις προϋποθέσεις για µετάθεση.
4. Για κάθε επιπλέον προστατευόµενο µέλος, πρώ­του βαθµού συγγενείας, πλην των ανωτέρω, δέκα (10) µόρια, εφόσον η ιδιότητα του προστατευόµενου µέλους αποδεικνύεται προσηκόντως, µε σχετικό αντίγραφο φο­ρολογικής δήλωσης ή άλλο πρόσφορο επίσηµο αποδει­κτικό στοιχείο. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστα­σης που επέρχονται µετά τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή αίτησης µετάθεσης, λαµβάνονται υπόψη για τη νέα περίοδο µεταθέσεων.
 
-Γ-
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 
            Στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις των πολυτέκνων και των παιδιών τους παρέχεται έκπτωση ως κατωτέρω:
 
1. Στους Πολύτεκνους και τα µέλη των οικογενειών τους παρέχεται έκπτωση 50 % πάνω στις τιµές των σιδηροδροµικών εισιτηρίων. Ειδικά για τα µέλη των Πολυτέκνων που είναι παιδιά (ηλικίας µέχρι 12 ετών), µαθητές, σπουδαστές, ή φοιτητές, η προβλεπόµενη έκπτωση 50% υπολογίζεται πάνω στις τιµές παιδικών/µαθητικών (50%) ή σπουδαστικών/φοιτητικών (25%) εισιτηρίων.
 
2. Σύµφωνα µε τις τιµολογιακές διατάξεις, οι δικαιούµενοι εκπτώσεων, εφόσον χρησιµοποιούν τρένα ποιότητας (Inter City, Inter City Express), προτεραιότητας, ή πρόσθετες και συµπληρωµατικές της µεταφοράς υπηρεσίες, όπως διανυκτέρευση σε ειδικά βαγόνια (κλινάµαξες, κλινοθέσια), πληρώνουν στο ακέραιο το προβλεπόµενο κατά περίπτωση συµπλήρωµα.
 
3. Η συγκεκριµένη ρύθµιση ενιαία εφαρµόζεται για όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες, έστω και εάν αυτοί είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε άλλης τιµολογιακής έκπτωσης, λόγω ιδιότητας
 
-Δ-
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
           
            Η Α.Σ.Π.Ε. γίνεται συχνά αποδέκτης έντονων παραπόνων από πολυτέκνους διαφόρων Περιοχών που αφορούν παρατυπίες ως προς τη διανομή των προϊόντων παρεμβάσεως της Ε.Ε. (είσπραξη χρημάτων για τη διανομή προϊόντων, χορήγηση διαφορετικών ποσοτήτων από τις δικαιούμενες κ.ά.)
            Στη συνέχεια αναφέρεται η όλη διαδικασία που αφορά την παραλαβή και διανομή των προϊόντων, ώστε όλοι οι Σύλλογοι πολυτέκνων να ακολουθούν ενιαία γραμμή για να εκλείψουν τα παράπονα και να αποφευχθούν ενδεχόμενες κυρώσεις:
 
            Δικαιούχοι:
            Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ε.Ε. ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε., ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
 
            Ποιοι θεωρούνται άπορα άτομα:
Ως άπορα θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και  κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα θεωρούνται ως άπορα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
(Άρθρο 1 της υπ’ αριθ.40946/23-3-2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 
          Ύψος ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος:
            Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικώς πίνακας που δείχνει το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα, που πρέπει να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες για να δικαιούνται τρόφιμα παρεμβάσεως της Ε.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των ανηλίκων ή προστατευομένων παιδιών κ.ά.
    ΠΙΝΑΚΑΣ         που δείχνει το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος, που πρέπει να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες για να  δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα της Ε.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των ανηλίκων ή προστατευομένων παιδιών κλπ.    
 

ΟΙΚΟΓΕ-ΝΕΙΑΚΟ ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ

ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΙΑΤΑ ή ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 30%

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20%

  
             

15000

19500

22500

25500

28500

31500

34500

37500

40500

43500

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑα. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
          
          
           
          (15000 Χ 50% = 7500)        
          
            β. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα θεωρούνται ως άπορα, ανεξαρτήτως εισοδήματος
           (15000 Χ 40% = 7500)        
           
            
            
            
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
          Σχετική:  Η υπ' αριθ. 40946/23 Μαρτίου 2005 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων.

Δικαιολογητικά για την παραλαβή των προϊόντων:
            Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων που επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα δωρεάν διανομής προϊόντων, θα πρέπει να υποβάλλουν στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, των κατά τόπους Νομαρχιών, μετά τη λήψη της σχετικής Εγκυκλίου της Νομαρχίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων:
1. Καταστατικό ίδρυσης του φορέα και τελευταία τροποποίησή του ή βεβαίωση για τη μη τροποποίησή του από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από όπου φαίνεται το μέλος ή τα μέλη της διοίκησης, που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το φορέα.
2. Καθορισμός, από το αρμόδιο όργανο, υπευθύνου του φορέα για την επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών και για την παραλαβή των ποσοτήτων της δωρεάν διανομής.
3. Ονομαστική κατάσταση απόρων μελών έντυπη, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή CD)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
α. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση είναι ακριβή, αληθή και σύμφωνα με την Απόφαση επιλεξιμότητας.
β. Όλα τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά απορίας των μελών μας βρίσκονται στα αρχεία του φορέα μας και θα δεχόμαστε κάθε εθνικό και κοινοτικό έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
γ.  Θα τηρούμε δικά μας λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες.
δ.. Θα τηρούμε τις διατάξεις της με αρ. 40946/24-03-2005 Κ. Υ.Α.
 
            Τήρηση βιβλίου λογιστικής:
            Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων που παραλαμβάνουν προϊόντα υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο λογιστικής στο οποίο θα καταχωρούν τις παραληφθείσες ποσότητες ως εισερχόμενες και τις ποσότητες που χορηγούνται τμηματικά, ώστε μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος να μηδενίζεται η διαφορά μεταξύ εισερχομένης και εξερχομένης ποσότητας.
            Το βιβλίο λογιστικής θα πρέπει να είναι στη διάθεση της ελέγχουσας Επιτροπής της Νομαρχίας και μετά την ολοκλήρωση της διανομής των προϊόντων, θα θεωρείται υποχρεωτικά από την Επιτροπή.
 
            Έλεγχοι – Κυρώσεις:
            Οι Δ/νσεις Γεωργίας διενεργούν επιτοπίους ελέγχους καθώς επίσης και δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 5% τουλάχιστον των δικαιούχων οικογενειών που παρέλαβαν τρόφιμα.
            Σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων διαπιστωθούν παρατυπίες ή ατασθαλίες, επιβάλλονται κυρώσεις στο φορέα υλοποίησης (επί του προκειμένου στους Συλλόγους Πολυτέκνων) με αποκλεισμό από το επόμενο ή επόμενα προγράμματα δωρεάν διανομής τροφίμων, ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας της παράβασης.
            Σε περίπτωση παραβάσεων κατ΄ εξακολούθηση, ο φορέας υλοποίησης αποκλείεται οριστικώς απ’ όλα τα προγράμματα δωρεάν διανομής τροφίμων.
 
            Δικαιολογητικά μετά τη διανομή προϊόντων:
            Οι Ενώσεις Πολυτέκνων, από της παραλαβής των ποσοτήτων που δικαιούνται, υποχρεούνται να προβούν στη διανομή τους εντός της προθεσμίας που ορίζει η Νομαρχία.
            Μετά την ολοκλήρωση της διανομής θα πρέπει να υποβληθούν στη Νομαρχία τα παρακάτω δικαιολογητικά:
            α. Ενυπόγραφες ονομαστικές καταστάσεις των πολυτέκνων που παρέλαβαν τα προϊόντα, με τις επιμέρους ενδείξεις: Αριθμός μητρώου Συλλόγου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, Α.Φ.Μ. και υπογραφή.
            β. Κατάσταση των δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή.
 
            Διοικητικά έξοδα δικαιούχων φορέων:
Κάθε φορέας υλοποίησης δύναται να υποβάλλει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτηση πληρωμής για την απόδοση διοικητικών δαπανών ύψους μέχρι 1% της αξίας του χορηγηθέντος προϊόντος. Επισημαίνεται ότι ο Φ.Π.Α. των παραπάνω διοικητικών δαπανών δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Ο φορέας υλοποίησης για την απόδοση των διοικητικών δαπανών υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με την ως άνω αίτηση πληρωμής, εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους φάκελο με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Κατάσταση πληρωμής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Κ.Υ.Α.
β. Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Κ.Υ.Α.
γ. Συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία των τελικών δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, Αρ. Δελτ. Ταυτότητας, Διεύθυνση, παραληφθείσα ποσότητα, υπογραφή των δικαιούχων) θεωρημένη από την οικεία Δ/νση Γεωργίας − Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχίας.
δ. Επίσημα έγγραφα άλλης διοικητικής δαπάνης (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), που σχετίζονται με τη διαχείριση του προϊόντος.
(Άρθρο 15 της υπ’ αριθ.38805/08 (Φ.Ε.Κ. 538/Β27-3-08) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 
Η διανομή των προϊόντων γίνεται δωρεάν:
Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων υποχρεούνται να διανέμουν τα προϊόντα στις δικαιούχες πολύτεκνες οικογένειες εντελώς δωρεάν, απαγορευμένης απολύτως οποιασδήποτε επιβολής και είσπραξης συνδρομής ή εισφοράς.
Επί του προκειμένου το άρθρο 16 του Ν.3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006) ορίζει:
«Απαγορεύεται ρητώς η εκ µέρους της Α.Σ.Π.Ε. και των Σωµατείων επιβολή και είσπραξη από τα µέλη τους - οικογένειες πολυτέκνων, τα οποία υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση, οποι­ασδήποτε συνδροµής ή εισφοράς, τακτικής ή εκτάκτου, για οποιαδήποτε αιτία, υφιστάµενη ή µελλοντική (εν­δεικτικά λόγω χορήγησης της πολυτεκνικής ιδιότητας, έκδοσης πιστοποιητικών, διάθεσης αγαθών, έκδοσης περιοδικού, εφηµερίδας, διοργάνωσης εκδηλώσεων πάσης φύσεως). Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007».
 
Η θέση της Α.Σ.Π.Ε. για τα προϊόντα:
 
Για τη διανομή των προϊόντων παρέμβασης της Ε.Ε., που γινόταν μέχρι σήμερα στις πολύτεκνες οικογένειες, ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ουσιαστικώς την κατάργησε, αφού καθιέρωσε ως προϋπόθεση για την χορήγησή τους όρια εξαθλίωσης, δηλ. την ύπαρξη ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα ανήλικα (προστατευόμενα) τέκνα το ποσό των 15.000 ευρώ (!!) προσαυξανόμενο για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί κατά 20% και 30% για τη σύζυγο.
Η ΑΣΠΕ προτείνει να καταργηθούν τα ανωτέρω όρια εισοδήματος. Στην περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται εφικτό (λόγω περιορισμών ΕΕ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να θεσπίσει και να καθιερώσει ως όριο τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε παιδί από το 2ο και πέρα, όπως ισχύει και για την επιδότηση ενοικίου φοιτητών.
 
 

Συνημμένα πέντε (5)

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                       Ο Διευθυντής

 
 
 

Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος            Χαράλαμπος Παύλος

 
 
 
                                                                                                                        Αριθμός 1
 
 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ......................................................................................

 
ΠΡΟΣ
 

Τον κ.

...............................................................................................................................................

 

            Σας ανακοινώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις  ...............................

αντίγραφο Πρακτικών της οποίας σας στέλνουμε, εκλεχθήκατε αντιπρόσωπος της  Οργάνωσής μας για την  Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2009.

 
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε
 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Συνέλευση της ΑΣΠΕ, και με εντολή εν λευκώ, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας.

 

                                                                                                                        ............................................. 2009

 
 
 
  Ο Πρόεδρος                          (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                    Ο Γ. Γραμματέας
 
........................                                                                                   ..............................
 
 
 
 
 
ΣΗΜ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος για τη Συνέλευση εκλέχθηκε κατευθείαν από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Αριθμός 2
 
 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ......................................................................................

 
ΠΡΟΣ
 

Τον κ.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

            Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις .........................................., της οποίας σας στέλνουμε αντίγραφο, και με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας να ορίσει τον αντιπρόσωπό της στην  Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που πάρθηκε στην Συνεδρίαση του στις ......................................, σας διόρισε αντιπρόσωπο της οργάνωσης μας για την παραπάνω Συνέλευση.

 
 
Σ Α Σ   Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε
 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Συνέλευση  και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της οργάνωσής μας, με εντολή εν λευκώ, σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΣΠΕ και το νόμο.

 

                                                                                                                        ............................................. 2009.

 
 
 
 
  Ο Πρόεδρος                         (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                     Ο Γ. Γραμματέας
 
........................                                                                                   ..............................
 
 
 
 
 

ΣΗΜ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η Γενική συνέλευση της οργάνωσης ανέθεσε στο Διοικητικό  Συμβούλιο την εκλογή του αντιπροσώπου της στη Συνέλευση

 
                                                                                 Προς
         Ανωτάτη Συνομοσπονδία
         Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
        
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ:                                                                Με την παρούσα αίτησή μου

                                                                                    επιθυμώ να είμαι υποψήφιος

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                              στη Γενική Συνέλευση της

                                                                                    ΑΣΠΕ στις 13/6/2009 για την

ΟΝΟΜΑ:                                                                    ανάδειξή μου ως (1)

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                                         ___________________________

                                                                                    ___________________________

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:                                                              ___________________________

 

ΟΔΟΣ:

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                                                        Ο/Η Αιτών / ούσα

 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

 

ΑΜ ΑΣΠΕ:

 

ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αίτηση υποψηφιότητας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
 
 
(1) Σημείωση:
Συμπληρώνεται υποψηφιότητα π.χ.
1.         Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, κλπ. Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2.         Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής
 

Πρόσφατα άρθρα