Αίτηση εγγραφής νέου μέλους Υπόδειγμα 2008/01

Αίτηση μεταβολής στοιχείων Υπόδειγμα 2008/02

Κατάσταση αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών Υπόδειγμα 2008/03

Αίτηση μετεγραφής μέλους Υπόδειγμα 2008/05

Απογραφικό δελτίο Συλλόγων Υπόδειγμα 2008/04


Αρ. πρωτ. 386                                                                                   

Αθήνα,  17/10/2008

  Προς

όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις

- Μέλη της ΑΣΠΕ

 

Εγκύκλιος αρ. 2

           

           Αγαπητοί Συνάδελφοι,

           σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα και σας παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους:

Α΄

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΠΕ

         Μετά τον αδόκητο θάνατο του αειμνήστου Διευθυντού της ΑΣΠΕ  Παναγιώτου Μητσέλου, καθήκοντα Διευθυντού ανέλαβε προσωρινώς ο Διευθυντής της Ε.Π.Α κ. Χαράλαμπος ΠΑΥΛΟΣ.

 Β΄

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ

            1. Πρώτιστο μέλημα της ΑΣΠΕ, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα, ήταν και είναι η φερεγγυότητά της σε όλες  τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην αναγνώριση, απονομή και πιστοποίηση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

            Προς την κατεύθυνση αυτή εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. 1/17-6-2008 ομοία της ΑΣΠΕ, προς όλες τις Οργανώσεις για την αποστολή εκ μέρους τους προσφάτων πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως των ενδιαφερομένων να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητος.

            Η αποστολή εκ μέρους των Συλλόγων πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως είναι μέτρο αναγκαίο και τελεσφόρο για τη φερεγγυότητα της ΑΣΠΕ, για ότι αυτή βεβαιώνει.

            2. Όμως το μέτρο της αποστολής πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως, για την εν συνεχεία, έκδοση πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας, όπως αυτό εφαρμόσθηκε από πολλούς Συλλόγους, δημιούργησε ανυπέρβλητα προβλήματα , τόσο στη λειτουργία της ΑΣΠΕ, όσο και στην εξυπηρέτηση των πολυτέκνων.

            Παρέστη ανάγκη όλο το προσωπικό της ΑΣΠΕ να ασχολείται αποκλειστικά με την έκδοση πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας για κάθε νόμιμη χρήση, σε βάρος βέβαια των άλλων δραστηριοτήτων της: (Νέες εγγραφές, βιβλιάρια, πιστοποιητικά για τον ΟΓΑ, αλληλογραφία, απορριπτικές αποφάσεις κ.ά.)

            Αναφέρεται επιγραμματικά επί του προκειμένου πως υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες εξεδίδοντο μέχρι και 3.000 πιστοποιητικά ημερησίως.

         3. Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει να συνεχισθεί η αποστολή πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως εκ μέρους των Συλλόγων, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να λειτουργεί αξιόπιστα η ΑΣΠΕ, πλην όμως η όλη διαδικασία επιβάλλεται να τεθεί επί άλλης βάσεως και ειδικότερα:

            α. Του λοιπού οι Σύλλογοι θα αποστέλλουν τα πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως έγκαιρα αποκλειστικά με το ταχυδρομείο ή courier.

            Σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλεται πιστοποιητικό με fax.

           Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει το απαράδεκτο φαινόμενο ορισμένοι Σύλλογοι, να αποστέλλουν με fax τα ίδια πιστοποιητικά δύο ή τρεις φορές και μάλιστα   δυσδιάκριτα.

            β. Τα μέλη των Συλλόγων, που ζητούν πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας, να καταγράφονται απαραιτήτως από το Σύλλογο σε ονομαστική κατάσταση, που περιλαμβάνει: Μητρώο ΑΣΠΕ και Συλλόγου, ονοματεπώνυμο του αιτούντος και το σπουδαιότερο θα σημειώνονται στην ειδική στήλη της καταστάσεως οι οικογένειες των οποίων διαφοροποιήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς επίσης και η αιτία της μεταβολής (γέννηση παιδιού κ.ά).

            Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τα μέγιστα η ΑΣΠΕ, αφού θα ενημερώνει το αρχείο της μόνο για τα διαφοροποιημένα πιστοποιητικά, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ελέγχει το σύνολο των πιστοποιητικών που αποστέλλονται.

          Εξυπακούεται πως στην κατάσταση θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως, μετά από αντιπαραβολή των στοιχείων τους, με τα στοιχεία του αρχείου του Συλλόγου.(Επισυνάπτεται Υπόδειγμα καταστάσεως Νο 1).

            γ. Να ζητάτε τον απολύτως απαραίτητο αριθμό πιστοποιητικών.

              Είναι δυνατόν να ανταποκριθεί η ΑΣΠΕ στο αίτημα ορισμένων Συλλόγων για την αποστολή 20 ή και περισσοτέρων πιστοποιητικών για την ίδια οικογένεια και

            δ. Τα πιστοποιητικά να δίδονται στους ενδιαφερομένους μέσω των Συλλόγων τους και να εκλείψει παντελώς το φαινόμενο να ζητούνται πιστοποιητικά μεμονωμένα από τους ενδιαφερομένους και μάλιστα με την παρότρυνση ορισμένων Συλλόγων.

          Για μια εισέτι φορά σας παρακαλούμε για την  πιστή εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας γιατί έτσι θα διευκολυνθούν: Η ΑΣΠΕ, οι Σύλλογοι και προπαντός οι Πολύτεκνοι.

Γ΄

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

            Το αρχείο της ΑΣΠΕ, που αφορά τους πολυτεκνικούς Συλλόγους – μέλη της, θα πρέπει να εμπλουτισθεί με περισσότερα στοιχεία, ώστε να διευκολύνεται αποτελεσματικότερα η επικοινωνία και αλληλογραφία της ΑΣΠΕ με τους Συλλόγους.

            Επισυνάπτεται υπόδειγμα απογραφικού δελτίου και παρακαλούμε για την ακριβή συμπλήρωσή του και αποστολή του στην ΑΣΠΕ το ταχύτερο δυνατόν, από όλους ανεξαιρέτως  τους Συλλόγους. (Υπόδειγμα Νο 2).

Δ΄

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

           1.    α. Ως γνωστόν, από τα νέα μέλη που έχουν τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν πολύτεκνοι, υποβάλλονται στους πολυτεκνικούς  Συλλόγους της περιοχής τους αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους απονεμηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα και να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου και της ΑΣΠΕ.

           Όμως οι αιτήσεις αυτές δεν είναι ομοιομόρφου περιεχομένου, ούτε περιέχουν στοιχεία αξιοποιήσιμα από τους Πρωτοβάθμιους  Συλλόγους και την ΑΣΠΕ.

               β. Επιβάλλεται το θέμα αυτό να τεθεί σε ενιαία βάση, με την καθιέρωση ομοιομόρφου νέου τύπου αιτήσεως, με την οποία θα βεβαιώνονται συνοπτικά τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος εφ’ ενός (γονείς και παιδιά), και το σημαντικότερο, το νέο μέλος, να συνομολογεί και να αναλαμβάνει ορισμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογό του και την ΑΣΠΕ.

           2.  α. Κατόπιν των ανωτέρω, του λοιπού, τα δικαιολογητικά που αφορούν την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας στους δικαιούχους, θα υποβάλλονται στην ΑΣΠΕ με τη νέου τύπου αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα αιτήσεως Νο 3).

           Εξυπακούεται ότι καταργείται η συμπλήρωση και υποβολή της μέχρι τούδε   «Βεβαίωσις οικογενειακής καταστάσεως», μιας και η τήρησή της έχει ατονήσει, τη στιγμή κατά την  οποία, εκτός από την υπογραφή του αρχηγού της οικογενείας, θα πρέπει να φέρει και τις υπογραφές του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας και του Εφημερίου της Ενορίας.         

               β. Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής καταστάσεως των χαρακτηρισθέντων ως Πολυτέκνων τα νέα στοιχεία θα διαβιβάζονται στην ΑΣΠΕ με την αίτηση μεταβολής στοιχείων (Υπόδειγμα αιτήσεως Νο 4).

           Επισημαίνεται ότι θα αποστέλλονται στην ΑΣΠΕ αποκλειστικά και μόνο τα νέα και τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία.

Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

           1. Οι διατάξεις των άρθρων 5 και των εδ. 1, 2, 3 και 4 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006), που αναφέρονται στις προϋποθέσεις που απονέμεται η πολυτεκνική ιδιότητα, είναι σαφείς και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

           2.  α. Ωστόσο ορισμένοι Σύλλογοι δεν πραγματοποιούν, ως έχουν υποχρέωση, ούτε υποτυπώδη έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατίθενται σε αυτούς από τους ενδιαφερομένους να χαρακτηρισθούν Πολύτεκνοι, αλλά απλώς διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά στην ΑΣΠΕ.

                 β. Αποτέλεσμα των σοβαρών αυτών παραλείψεων είναι, να καλείται η ΑΣΠΕ, να εκδίδει σωρεία απορριπτικών αποφάσεων και μάλιστα με περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, για περιπτώσεις που κραυγαλέα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας: (π.χ. οικογένειες με 4 παιδιά, όλα έγγαμα, πριν από την εφαρμογή του Ν. 3454/2006 – οικογένειες με 4 παιδιά ηλικίας 35 ετών και άνω – τρίτεκνες οικογένειες κ ά) και να αρχίζει έτσι η διελκυστίνδα της άσκοπης αλληλογραφίας.

           3. Οι Σύλλογοι έχουν υποχρέωση να εξετάζουν με επιμέλεια τα υποβαλλόμενα σε αυτούς, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, να ζητούν έγκαιρα τα τυχόν ελλείποντα ή την αντικατάσταση όσων το περιεχόμενο δεν είναι ορθώς διατυπωμένο (π.χ. λείπει η λέξη ισοβίως από τις γνωματεύσεις αναπηρίας) και μόνο όταν όλα τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, να τα αποστέλλουν στην ΑΣΠΕ.

 ΣΤ΄

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

           1. Ως γνωστόν στους πολυτεκνικούς Συλλόγους και στην ΑΣΠΕ υπάρχει παλαιό αρχείο, που ανάγεται σε εκκρεμείς υποθέσεις των δεκαετιών 1970, 1980, 1990 και 2000.

               Για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι έχουν ειδοποιηθεί κατά καιρούς και κατ’ επανάληψη πολλές φορές, να προσκομίσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά, πλην όμως αδιαφόρησαν.

              Η περαιτέρω διατήρηση του αρχείου αυτού επιφέρει σύγχυση στη λειτουργία των Συλλόγων και της ΑΣΠΕ, ενώ για την ενημέρωσή του απασχολείται προσωπικό, χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

           2. Για την αντιμετώπιση του θέματος αποφασίσθηκε οι εκκρεμείς υποθέσεις που χρονολογούνται μετά την 7-4-2006, ημερομηνία ισχύος του Ν. 3454/2006 να διατηρηθούν, ενώ το αρχείο που αναφέρεται σε προσκομισθέντα στοιχεία, πριν από την ισχύ του Ν. 3454/2006, να αποσυρθεί και να φυλαχθεί σε αποθηκευτικό χώρο.

           Του λοιπού κανένα απολύτως δικαιολογητικό που αναφέρεται σε εκκρεμεί υπόθεση πριν τις 7 Απριλίου 2006, δεν θα διαβιβάζεται στην ΑΣΠΕ, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα η ΑΣΠΕ να ασχοληθεί με αυτό.

           Όποιος ενδιαφερόμενος ενθυμηθεί να επανέλθει, θα πρέπει να καταθέσει στο Σύλλογό του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με πρόσφατες ημερομηνίες εκδόσεώς τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις του Ν. 3454/2006

           Πρέπει να καταστεί σαφές, πως όλοι μας, από τη σκοπιά του ο καθένας, πρέπει να συμβάλλουμε στη διευκόλυνση της ΑΣΠΕ να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις πιεστικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει και αυτό θα επιτευχθεί εάν εφαρμοσθούν στο ακέραιο τα όσα με λεπτομέρεια εκτίθενται στην παρούσα.

           Η εφαρμογή της παρούσης, για όλες τις περιπτώσεις, αρχίζει από 1 Νοεμβρίου 2008.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

   Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

 

      Βασίλειος Θεοτοκάτος          Εμμανουήλ Χρυσόγελος              Χαράλαμπος Παύλος

 

 

Πρόσφατα άρθρα