Για έκδοση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων πατήστε εδώ.

Για την συμμετοχή των συνέδρων πατήστε εδώ.

Θ` Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων  - Πιστοποιητικά Πολυτεκνικής Ιδιότητας...

 

Αρ. Πρωτ. 269                                                                           Αθήνα, 1/7/2008

Προς

όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις

- Μέλη της ΑΣΠΕ  

 

Εγκύκλιος αρ. 1

     Αγαπητοί Συνάδελφοι,                    

     σας ενημερώνουμε για τα εξής θέματα και σας παρακαλούμε για την συμμόρφωσή σας προς όσα αναφέρονται στην παρούσα. 

-Ι-

Θ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  

      Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. Δράμας διοργανώνουν στη Δράμα το Θ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων με θέμα:         

«ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ»

    Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2008 στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Δράμας.              

    Όσα από τα μέλη του Συλλόγου σας επιθυμούν να συμμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου αυτού ως Σύνεδροι, θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την 30ή Αυγούστου 2008, συμπληρώνοντας ευκρινώς και το επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής και αποστέλλοντας ταυτόχρονα και το προβλεπόμενο ποσό συμμετοχής για κάθε σύνεδρο ως κατωτέρω.            

     Τα δελτία συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένα, θα κατατίθενται μαζί με τη σχετική χρηματική υποχρέωση συμμετοχής στα γραφεία της Συνομοσπονδίας ή θα αποστέλλονται ταχ/κώς ή μέσω του Τελεφάξ (fax:210- 32.55.363) μαζί με το φωτοαντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τραπέζης με το οποίο θα αποδεικνύεται η κατάθεση σε πίστωση του λογαριασμού Καταθέσεων Ταμιευτηρίου της ΑΣΠΕ με αριθμό         

      GR 08 0140 1010 1010 0210 1250 549 που τηρείται στην Τράπεζα ALPHA BANK.       

     Καμία δήλωση μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν γίνεται δεκτή.          

     Για την συμμετοχή κάθε Συνέδρου θα πρέπει να αποσταλεί στην ΑΣΠΕ για κάθε άτομο:        

      Για το μονόκλινο δωμάτιο το ποσό των    160        ευρώ        

      Για το δίκλινο δωμάτιο το ποσό των          150        ευρώ       

      Με το παραπάνω ποσό καλύπτονται τα έξοδα συμμετοχής στο Συνέδριο, διαμονής στο Ξενοδοχείο από την Παρασκευή το βράδυ 3/10/2008 μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι 5/10/2008, με πρωϊνό, δηλ. πρωϊνό Σαββάτου  – δεξίωση Σάββατο βράδυ, πρωϊνό Κυριακής, γεύμα Κυριακής, έξοδα εκδρομής και ξενάγησης, ο φάκελος του Συνεδρίου και το λοιπό έντυπο υλικό.          

      Η μετάβαση και επιστροφή κάθε Συνέδρου θα τελεί υπό την ιδία ευθύνη των Συλλόγων από τους οποίους εκπροσωπούνται ή υπό των ιδίων όσων θα θελήσουν να ταξιδεύσουν με δικά τους μεταφορικά μέσα. 

      Όσοι τυχόν παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου αλλά δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου (διανυκτέρευση, πρωϊνό, κλπ.) θα πρέπει να καταβάλλουν μόνο το ποσό των 70 ευρώ  κατά τη λήψη του φακέλου για τη συμμετοχή στη δεξίωση το Σάββατο βράδυ και για την κάλυψη των εξόδων του έντυπου υλικού.         

      Στο εν λόγω Συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των οικογενειακών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και διάφορα μέλη Πολυτεκνικών και άλλων Κοινωνικών φορέων της πατρίδος μας, θα διατυπωθούν από έγκυρους επιστήμονες και ειδικούς εισηγητές για τις προοπτικές που διανοίγονται στο θεσμό της οικογένειας μετά την πλήρη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάσεις για τη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού.   

      Η ενεργός συμμετοχή όλων των Συνέδρων μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των ορθών εκείνων θέσεων και απόψεων, οι οποίες αξιοποιούμενες κατάλληλα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια Πολύτεκνη ελληνική οικογένεια, που δυστυχώς σήμερα βάλλεται πανταχόθεν με λιγότερα προβλήματα. 

-ΙΙ-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

     Σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) για κάθε νόμιμη χρήση σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Νομικές διατάξεις

-α-

      Με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) ορίζεται:     

       «Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

-β-

     Με το άρθρο 1 του από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/1953 Α) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 1910/1944 Νόμου «περί κωδικοποιήσεως  και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας περί προστασίας Πολυτέκνων» ορίζεται:     

      «Εις το τέλος του εδαφίου 1 του άρθρου δευτέρου του αυτού ως άνω Νόμου προστίθενται αι υπό στοιχεία α, β, γ, παράγραφοι έχουσαι ούτω: 

      Άρθρο δεύτερο εδάφ. 1 παρ. α) Άπαντα τα αποδεικτικά της πολυτεκνικής ιδιότητας έντυπα εκδίδονται μόνο υπό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και αποστέλλονται εις τας ανηκούσας εις την δύναμιν αυτής τοπικάς οργανώσεις και τμήματα προς επίδοσιν εις τους δικαιούχους, απαγορευομένης της εκδόσεως και κυκλοφορίας τούτων  παρ’  οιασδήποτε άλλη οργανώσεως.

β) Ουδείς μη εφοδιασμένος με τα κατά τον ανωτέρω τρόπον εκδιδόμενα αποδεικτικά δικαιούται των υπό του Νόμου περί προστασίας Πολυτέκνων παρεχομένων ευεργετημάτων.

γ)………………………………………………………………………..…».

       Επομένως από της 7/4/2006, ημερομηνία ισχύος του Ν. 3454/2006 για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας είναι απαραίτητη η κατάθεση και των δύο πιστοποιητικών (Δήμου και ΑΣΠΕ) και όχι μόνο του ενός, όπως προβλεπόταν προγενέστερα και αναγραφόταν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.     

        Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, όπως και κατά το παρελθόν,  εκδίδεται μόνο από την ΑΣΠΕ και όχι από τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις. 

        2. Αναντιστοιχία στοιχείων πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης Δήμου και ΑΣΠΕ

     Μετά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, στον οποίο κατατίθενται ήδη και τα δύο πιστοποιητικά διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των κοινών στοιχείων και ο ΑΣΕΠ με έγγραφό του προς την ΑΣΠΕ ζητάει διευκρινίσεις σχετικά με την πολυτεκνική ιδιότητα.Στα πιστοποιητικά της ΑΣΠΕ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται τα ακόλουθα:

    α. Για τα τέκνα

-         Τέκνα που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία που απονεμήθηκε η πολυτεκνική ιδιότητα, δεν αναγράφονται.

-         Τέκνα που γεννήθηκαν ακόμα και προ 20ετίας δεν αναγράφεται το κύριο όνομά τους.

-         Τέκνα που έχουν αποβιώσει στο παρελθόν, αναγράφεται ότι βρίσκονται στη ζωή.

-         Τέκνα που είναι έγγαμα πριν από πολλά έτη αναγράφεται ότι είναι  άγαμα  και τέλος

-         Τέκνα ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως δεν αναγράφεται η ένδειξη της αναπηρίας.

      β. Για τους γονείς.

-         Γονείς που διαζεύχθηκαν αναφέρεται ότι ο  γάμος τους δεν έχει λυθεί.

-         Γονέας που απεβίωσε φέρεται ότι βρίσκεται στη ζωή και τέλος και το σημαντικότερο -         Γονείς που απεβίωσαν αμφότεροι προ δεκαετίας 

-         ή ο γονέας που απεβίωσε και ήταν μόνο αυτός πολύτεκνος  

φέρονται ότι βρίσκονται στη ζωή και η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και σήμερα, λόγω της ισοβιότητας της πολυτεκνικής ιδιότητας, με αποτέλεσμα τα τέκνα τους να προστατεύονται και να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων Πολυτέκνων που προβλέπονται  από τις διατάξεις περί πολυτέκνων. 

     Όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί, εάν σε κάθε μεταβολή των στοιχείων είχαν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους, μέσω των πολυτεκνικών οργανώσεων τα δικαιολογητικά εκείνα, που προβλέπονται κατά περίπτωση για την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Αρχείου της ΑΣΠΕ και συγκεκριμένα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, βαπτίσεως και θανάτου, διαζευκτήριο και ιατρικές γνωματεύσεις.

   3. Διαδικασία εκδόσεως εφεξής πιστοποιητικού (βεβαίωσης) πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ 

       Για την αποφυγή στο μέλλον οποιουδήποτε σχολιασμού σχετικά με την πολυτεκνική ιδιότητα και για να μην θεωρηθούν αναξιόπιστα τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ, το Γενικό Συμβούλιό της κατά τη συνεδρίαση του την 28/6/2008 αποφάσισε  να ακολουθείται η εξής διαδικασία, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. 

α. Για τους προσερχομένους στα γραφεία της ΑΣΠΕ 

     Οι  ενδιαφερόμενοι: 

    1. Θα επιδεικνύουν το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνων,  το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την οργάνωση που είναι εγγεγραμμένοι και 

     2. Να καταθέτουν στην ΑΣΠΕ πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο για χρήση ΟΓΑ.       

       Μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του αρχείου της ΑΣΠΕ με τυχόν αναντιστοιχίες με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ  το πιστοποιητικό (βεβαίωση) πολυτεκνικής ιδιότητας και θα επιδίδεται στους προσελθόντες.     

β. Μέσω Πολυτεκνικής Οργάνωσης

     Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει στην πολυτεκνική οργάνωση, που είναι εγγεγραμμένος, απαραιτήτως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για χρήση ΟΓΑ.

    Οι πολυτεκνικές οργανώσεις θα συντάσσουν κατάσταση στην οποία θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, τους αριθμούς μητρώου ΑΣΠΕ και Οργάνωσης  και τη διεύθυνση κατοικίας του.

    Η κατάσταση στην οποία θα επισυνάπτονται και τα πιστοποιητικά του Δήμου που κατατέθηκαν όπως παραπάνω από τους ενδιαφερόμενους,  θα αποστέλλεται στην ΑΣΠΕ είτε ταχυδρομικώς  είτε με courier και μόνο σε επείγουσα περίπτωση με FAX.

    Η ΑΣΠΕ μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του Αρχείου της, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα εκδίδει αυθημερόν το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο και θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με courier στην πολυτεκνική οργάνωση για την επίδοσή του στον ενδιαφερόμενο.

    Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης θα δίδεται παραγγελία στην ΑΣΠΕ για τη έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο θα αποστέλλεται στην Οργάνωση και δεν θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο,  εάν προηγουμένως δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό από τον οικείο Δήμο, αφού προηγουμένως ελεγχθούν από το Σωματείο έτσι ώστε να συμπίπτουν τα στοιχεία.

    Μετά τον έλεγχο το πιστοποιητικό του Δήμου θα υπογράφεται από τον ενεργήσαντα τον έλεγχο και θα διαβιβάζεται στην ΑΣΠΕ.  

4. Ημερομηνία εφαρμογής των όσων καθορίζονται στην παρούσα

     Μετά από τα ανωτέρω ως ημερομηνία εφαρμογής των όσων αναφέρονται στην παρούσα, ορίσθηκε η 1/8/2008.

     Για την επιτυχία του μέτρου οι πολυτεκνικές οργανώσεις να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους το ταχύτερο δυνατόν.  

-ΙΙΙ-
ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

    Με την υπ’ αριθμ. Π1α/Γ.Π. 9849/2007 Κ.Υ. Απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 141/5-2-2007 Τ.Β.) καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν την απόδοση στην ΑΣΠΕ της προβλεπομένης εκ του άρθρου 16 του Ν. 3454/2006 παρακράτησης.

    Ειδικότερα με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται:

    “Το ποσό θα αποδίδεται σε κάθε Σωματείο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεσή του στο λογαριασμό της ΑΣΠΕ εκ μέρους του ΟΓΑ. H απόδοση του αναλόγως του ποσού στο κάθε Σωματείο θα γίνεται με κατάθεση εκ μέρους της ΑΣΠΕ στο λογαριασμό, που τηρεί το Σωματείο στο όνομά του, σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το Σωματείο υποχρεούται μέσα σε δέκα πάντε (15) ημέρες από την κατάθεση του ποσού να αποστείλει στην ΑΣΠΕ το σχετικό παραστατικό εισπράξεως του εν λόγω ποσού”.

     Επειδή πολλές πολυτεκνικές Οργανώσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα επιτάσσονται με την παραπάνω Υπουργική απόφαση και δεν έχουν αποστείλει στην ΑΣΠΕ, όπως και με την υπ’ αριθμ 1/15-5-2007 εγκύκλιό μας σας είχαμε γνωρίσει, τη σχετική απόδειξη για το αναλογούν στο Σωματείο ποσό, που κατατέθηκε από την ΑΣΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής η μη συμμόρφωσή σας θα έχει ως συνέπεια την αναστολή της αποστολής του αναλογούντος στο Σωματείο σας χρηματικού ποσού μέχρι την αποστολή στην ΑΣΠΕ των αποδείξεων είσπραξης των προηγουμένων χρηματικών ποσών, που έχουν αποσταλεί στο σωματείο.       

        Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας  

   Βασίλειος Θεοτοκάτος                                     Εμμανουήλ Χρυσόγελος   

========================================

                                                                                                                         8ος- 2008

Προς                                

την ΑΣΠΕ                                                       

πλ. Ελευθερίας 22    Τ.Κ.105 53 

  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ................................................................................. 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο       Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

        Σας δηλώνουμε ότι στο Θ' Πανελλήνιο Συνέδριο των Πολυτέκνων με θέμα:  "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ" που διοργανώνεται στη Δράμα  από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος και το Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Δράμας στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2008 στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Δράμας  θα συμμετάσχουν από το Σύλλογό μας οι εξής:  

            ΕΠΩΝΥΜΟ                         ΟΝΟΜΑ               ΤΙΤΛΟΣ               ΑΤΟΜΑ 

1.         ......................................................................................................................  

2.         ...................................................................................................................... 

3.         ...................................................................................................................... 

4.         ...................................................................................................................... 

5.         ..................................................................................................................... 

6.         ......................................................................................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ:      Μονόκλινα:........................Δίκλινα:...........................      

Ο Πρόεδρος                                Σφραγίδα                            Ο Γεν. Γραμματέας

.............................                 ................................                   …........................  

ΣΗΜ. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΣΠΕ (Πληροφορίες κ. Λίτσα Λιακάκου, τηλέφωνα 210- 32.26.635, 32.43.408, 32.32.513). 

 

Αίτηση εγγραφής νέου μέλους Υπόδειγμα 2008/01

Αίτηση μετεγραφής μέλους Υπόδειγμα 2008/05

 

Πρόσφατα άρθρα