ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
 
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη
χρηματοπιστωτική και τραπεζική αγορά και σταθμίζοντας τις ανάγκες
συγκεκριμένων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων πελατείας του,
αναπροσαρμόζει μειώνοντας τα αντίστοιχα διοικητικώς καθοριζόμενα
κυμαινόμενα επιτόκια τους κατά 0,25%.
 
Ειδικότερα από 20/02/2009, μειώνονται τα κάτωθι επιτόκια:
 
• Κυμαινόμενο επιτόκιο Πολυτέκνων στο 4,90% (από 5,15%)
• Κυμαινόμενο επιτόκιο Ειδικών Κατηγοριών στο 4,90% (από 5,15%)
• Κυμαινόμενο επιτόκιο υπαλλήλων ΕΛΤΑ στο 4,75% (από 5,00%)
 
Επισημαίνεται, ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να
προσφέρει Στεγαστικά Δάνεια με ειδικά επιδοτούμενα σταθερά
επιτόκια από 3,95% για διάρκεια από 1 έως 3 έτη και ακολούθως με
κυμαινόμενο επιτόκιο με περιθώρια από 1,25% έως 1,60%. Με αυτόν
τον τρόπο αφενός βοηθά το πολίτη να αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη, με
προνομιακούς όρους και αφετέρου συμβάλει στην ανάκαμψη της
αγοράς στέγης στην Ελληνική αγορά.
 
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εδώ και 108 χρόνια, με κοινωνική
ευαισθησία, χρηματοδοτεί τον Έλληνα εργαζόμενο συμβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
 
{Για επιτόκια δεν περιλαμβάνεται η εισφορά του Ν. 128/75)
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το
τηλέφωνο: 210-370 4700 ή να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας
διεύθυνση: www.ttbank.gr
 
Αθήνα. 20 Φεβρουαρίου 2009
 

Νομίζουμε ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μας εμπαίζει… αναμένουμε όμως την απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε με τις επιστολές μας και θα επανέλθουμε.

---------------------

Οι επιστολές που στάλθηκαν...

ΠΕνΕΠ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14 /13-2-2009
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  
 
ΠΡΟΣ:
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε Πεσμαζόγλου 2-6, 10175 ΑθήναΓραφείο Προέδρου Δ.Σ.Κο Φιλιππίδη Άγγελο
 
ΚΟΙΝ :
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
 
Θέμα:  Επιτόκια στεγαστικής πίστης ειδικών κατηγοριών (πολυτέκνων, ΑΜΕΑ) του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Προέδρε,
Πρόσφατα, στις 12 Μαρτίου 2008 παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του Τ.Τ. «Απλά και Ειλικρινά: Το Δικό σας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο»  με την επισήμανση ότι «το μήνυμα αυτό αποδίδει το πλαίσιο αξιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, όπως αυτό διαμορφώνεται από την πολυετή, ειλικρινή και ανθρωποκεντρική σχέση του με το κοινό του». Καθώς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από τον Οκτώβριο του 2007, «εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναδιοργάνωσης κι ανάπτυξης με τον νέο Πρόεδρο κ. Άγγελο Φιλιππίδη» θα θέλαμε με το παρόν υπόμνημα, να κάνουμε μερικές διαπιστώσεις, απλά και ειλικρινά.
 
«Απλά και ειλικρινά» 1: Σε ειδική κατηγορία οι πολύτεκνοι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 
Από δελτίο τύπου του Τ.Τ. την 10/03/1999 πληροφορούμαστε ότι «Σε ειδική κατηγορία κατατάσσονται πλέον οι πολύτεκνοι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου οι οποίοι θα πληρώνουν δόσεις με επιτόκιο 5% ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία κατοικούν». Όταν «το επιτόκιο για δάνεια που χορηγούνται σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη βρίσκονται πλέον στο 9% ενώ την 1/1/99 ήταν 10% και πριν από την 31/12/98 ήταν 12%».
            Έκτοτε χιλιάδες πολύτεκνοι προτίμησαν το Τ.Τ. για την σύναψη σύμβασης στεγαστικού δανείου για αγορά Α΄ κατοικίας με διάρκεια αποπληρωμής  περίπου τα 25-30 έτη λόγω της προστασίας που προσέφερε ένας δημόσιος οργανισμός.
«Απλά και ειλικρινά» 2: Μεταβολές παρεμβατικού επιτοκίου της ΕΚΤ και μεταβολές του επιτοκίου στεγαστικού δανείου ειδικών κατηγοριών του Τ.Τ. κατά έτος από το 1999 έως τον 2/2009
 
            Έτος                    Μεταβολές ΕΚΤ                                    Επιτόκιο Τ.Τ. ειδ. κατηγοριών
1999                            3.00%.                                                            5,00%
            2000                από 3.00% έως  4.75%                                 4,50%
            2001                από 4.75% έως  3.25 %                                4,25%
            2002                από 3.25% έως  2.75 %                                4,25%
            2003                από 2.75% έως  2.00 %                                4,00%
            2004                            2,00%                                                 3,88%
            2005                από 2.00% έως  2.25 %                                3,88%
            2006                από 2.25% έως  3.50 %                                4,00%
            2007                από 3.50% έως  4.00 %                                4,25%
            2008                από 4.25% έως  2.50 %                                5,15%
            2009                από 2.50% έως  2.00 %                                5,15%
 
Η νέα διοίκηση του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του 2007 που ανέλαβε καθήκοντα, παρέλαβε το Παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 4.00% και το επιτόκιο ειδικών κατηγοριών στο 4.25% ενώ σήμερα το έφτασε στο 5,15% με μείωση το αντίστοιχο διάστημα του ΕΚΤ κατά 225 μβ στο 2,00%. Για πρώτη φόρα από το 1999, το επιτόκιο ειδικών κατηγοριών ξεπέρασε το 5,00%, με 3 απανωτές αυξήσεις εντός του 2008 κατά 90 μβ (4,60% - 4,90% - 5,15%) όταν από το 1999 έως τις αρχές του 2008 είχαμε 4 μειώσεις και μόλις 2 αυξήσεις (4,00% - 4,25%), όπως φαίνεται στον πίνακα.
«Απλά και ειλικρινά» 3: Η νέα εποχή
 
Από δελτίο τύπου του Τ.Τ. ΑΤΕ πληροφορούμαστε ότι, «Τον Οκτώβριο του 2007 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναδιοργάνωσης κι ανάπτυξης με τον νέο Πρόεδρο κ. Άγγελο Φιλιππίδη να υπογραμμίζει τους νέους στρατηγικούς στόχους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με το σύνθημα « that we should talk less and work moreOur work will eventually talk for us.» Βασικός στόχος της νέας διοίκησης, η ταχεία αναδιοργάνωση των στοιχείων του ενεργητικού κυρίως μέσω του real business και όχι τόσο του trading ενισχύοντας έτσι τις επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων και παράλληλα την μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.»
Με άλλα λόγια, η νέα εποχή σημαίνει ότι, αφού δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα στο tradingα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων παρουσίασαν ζημία της τάξεως.. καταδεικνύοντας την επίδραση των αρνητικών αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων…) να επικεντρωθούμε στο real business εξαθλιώνοντας τους δανειολήπτες, οι οποίοι συμβαίνει να είναι και η βασική πηγή χρηματοδότησης για το Τ.Τ. με τις καταθέσεις τους;
 
 
«Απλά και ειλικρινά» 4: Συνεχίζει να προσφέρει στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες;
 
Σε δελτίο τύπου του Τ.Τ. στις 24/7/2008 πληροφορούμαστε ότι:
  • Διατηρεί το, χαμηλότερο σήμερα έναντι του Euribor, παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (που αλλάζει μόνο με αποφάσεις της ΕΚΤ), σαν επιτόκιο βάσης στην τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.
  • Εξακολουθεί να χορηγεί στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με περιθώριο, με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ, από 0,85%.
  • Συνεχίζει να προσφέρει στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες της πελατείας του (πολυτέκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες), για αγορά Α’ κατοικίας, ειδικό μειωμένο κυμαινόμενο επιτόκιο και μάλιστα ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου ( το 5,15% σήμερα).
Όταν,
1. Το Παρακαταθηκών και Δανείων χορηγεί στους πολύτεκνους δάνεια με επιτόκιο 4.00%.
2. Το Τ.Τ. έχει συνάψει συμβάσεις με βάση το επιτόκιο της ΕΚΤ + περιθώριο από 0,85% - 1,10% (δηλαδή 2,85% - 3,10% σήμερα).
3. Επίσης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, «Πληρώστε δόσεις ίσες με το νοίκι, ξεκινώντας από το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς EURIBOR 3M + 0,70% (σήμερα 3,673%).» και παράλληλα ότι, «Ειδική Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέχεται με κυμαινόμενο επιτόκιο 5,15% για όλο το ύψος και τη διάρκεια του δανείου…»
 
Ακολούθως παραθέτουμε ένα απλό παράδειγμα για ένα στεγαστικό δάνειο 100000 € με εξόφληση στα 25 έτη χρησιμοποιώντας τη φόρμα υπολογισμού δόσεων του Τ.Τ.
 

Ειδική Κατηγορία 2

Ανάλυση δανείου

ΜήναςΤελικό επιτόκιοΜηνιαία δόσηΠληρωμή τόκωνΠληρωμή κεφαλαίουΥπόλοιπο κεφαλαίου
15,27%600,43439,17161,2699838,74
Συνολα ετους 7205,145222,57169,2398017,43

Extra Ευρωκατοικία 1 & 2

Ανάλυση δανείου

ΜήναςΤελικό επιτόκιοΜηνιαία δόσηΠληρωμή τόκωνΠληρωμή κεφαλαίουΥπόλοιπο κεφαλαίου
13,793%516,47316,08200,3999799,61
Συνολα ετους 6197,693750,75207,4797553,06
374,193%536,31322,76213,5592158,65
Συνολα ετους 6435,743823,34221,989759,8

AKINHTO EXTRA 1

Ανάλυση δανείου

ΜήναςΤελικό επιτόκιοΜηνιαία δόσηΠληρωμή τόκωνΠληρωμή κεφαλαίουΥπόλοιπο κεφαλαίου
14,07%531,71339,17192,5499807,46
Συνολα ετους 6380,514026,41199,8597645,89
134,343%546,46353,4193,0797452,83
Συνολα ετους 6557,544194,08200,8995282,43
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για άλλα είδη δάνειων του Τ.Τ.
Μήπως η αναφορά περί ειδικής κατηγορίας ( «Συνεχίζει να προσφέρει στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες της πελατείας του πολυτέκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες» ) στα στεγαστικά προϊόντα του Τ.Τ. σκοπό έχει να «αποπροσανατολίσει» το καταναλωτικό κοινό και δη τους πολύτεκνους;
 
«Απλά και ειλικρινά» 5: Το σχέδιο των 28 δισ. ευρώ για την στήριξη της ρευστότητας στην αγορά.
 
Στις 10/11/08 ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι: «Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι εθελοντική. Καταστήσαμε, ωστόσο, σαφές ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μετακυλήσει τις επιπτώσεις των όποιων διαφορετικών αποφάσεών του στους δανειολήπτες. Η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει το στόχο αυτό. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη (και έχει τον τρόπο) να μην επιτρέψει συμπεριφορές σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος του συλλογικού συμφέροντος.»
           
  «Απλά και ειλικρινά» 6: Κυβερνητική απόφαση να παραμείνει το Δημόσιο βασικός και πλειοψηφικός μέτοχος του οργανισμού.
 
Στις 19/07/2007 σε επερώτηση στη βουλή με θέμα  Σε ιδιώτες νέο πακέτο 20% των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναφέρεται ότι «το θέμα είναι ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, να έχει κοινωνικούς σκοπούς, να είναι κερδοφόρο, αλλά όχι κερδοσκοπικό, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα δεν είναι να έχουμε άλλη μία τράπεζα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αδίστακτη και τυφλή απέναντι στις ανάγκες των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων ή των περιφερειών. Το θέμα, που είχαμε τουλάχιστον εμείς θέσει και ως ένα βαθμό κι εσείς φαινόταν να το συμμερίζεστε, είναι ότι δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη να έχουμε τουλάχιστον ένα τραπεζικό φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια». Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κύριος Αλογοσκούφης απαντά ότι «Κατ΄ αρχάς, να πω από την αρχή ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας πιστωτικός οργανισμός που έχει εξειδικευμένο ρόλο, απευθύνεται στους μικροαποταμιευτές, στους μικροεπενδυτές και θα συνεχίσει την πορεία του αυτή αυτόνομα και στα επόμενα χρόνια».
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται ότι « το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει -έμμεσα ή άμεσα- το 44% των μετοχών
Από την «Καθημερινή», στις 19/01/2008, διαβάζουμε ότι «Ο πρόεδρος του Ταμιευτηρίου επαναβεβαίωσε και προχθές το βράδυ την κυβερνητική απόφαση να παραμείνει το Δημόσιο βασικός και πλειοψηφικός μέτοχος του οργανισμού και στο προσεχές διάστημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση περί αποκρατικοποίησης του Ταμιευτηρίου, που κατά καιρούς έρχεται στη δημοσιότητα».
Τον Μάιο του 2008 σε ερώτηση δημοσιογράφου αν «..θεωρείτε ότι το Κράτος πρέπει να διατηρήσει το Μάνατζμεντ του Οργανισμού;» ο πρόεδρος του Ταμιευτηρίου απαντά ότι «Η εφαρμογή του προγράμματος εκείνου που θα ενισχύσει την ελληνική οικονομία προσδίδοντάς της στοιχεία δυναμισμού και ανταγωνιστικότητας είναι ευθύνη της Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο βασικού μετόχου και τυχόν αλλαγής του υπάρχοντος τρόπου Μάνατζμεντ του Οργανισμού είναι καθαρά θέμα της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού. Σε ότι αφορά την άποψη του οικονομικού επιτελείου που αναφέρετε, σημειώνω ότι η όποια απόφαση για τυχόν διαφοροποίηση του υπάρχοντος status του Ταμιευτηρίου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Κυβέρνησης».
 
 «Απλά και ειλικρινά» 7: Το νομικό πλαίσιο
 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,  Γιώργος Βλάχος  σε επιστολή του προς τραπεζίτες αναφέρει: Σύμφωνα με τον ν. 2251/1994 " Προστασία των καταναλωτών", και ειδικότερα, το άρθρο 2 περί καταχρηστικών γ.ο.σ. παρ. 7 περίπτωση ια' ορίζεται ότι : " Σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που:…ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή,..".
«Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πράξη του Διοικητή της ΤτΕ 2501/2002 σχετικά με την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνδυασμό με την ΕΤΠΘ 178/2004, καθορίζεται, αφενός, ότι η ελάχιστη ενημέρωση στις χορηγήσεις δανειακών συμβάσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο πρέπει να αναφέρεται το γενικό επιτόκιο αναφοράς, σαφώς προσδιοριζόμενο με βάση τα ισχύοντα επιτόκια των χρηματαγορών, τις περιόδους ισχύος τους, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με βασικούς παράγοντες, η ενδεχόμενη μεταβολή των οποίων θα επηρεάσει το συνολικό κόστος του αντίστοιχου δανείου , π.χ. παρεμβατικά επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αφετέρου, καθορίζεται ότι η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου συνδέεται αποκλειστικά με δείκτες γενικού ευρέως προσβάσιμου επιτοκιακού χαρακτήρα, όπως παρεμβατικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, euribor, απόδοση ομολόγων κλπ., οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύμβαση.
Όπως, άλλωστε, έχουν κρίνει και τα δικαστήρια, ως ειδικά, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια εννοούνται η παράθεση σχετικού μαθηματικού τύπου για τον τελικό υπολογισμό της επιβάρυνσης που επωμίζεται ο τελευταίος, τα χρονικά σημεία μεταβολών, τα σημεία αναφοράς, όπως π.χ. επιτόκιο ΕΚΤ ή euribor, αυξανόμενο ή μειούμενο, αντιστοίχως, συν περιθώριο κέρδους, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής, με εύληπτο και σαφή τρόπο, να προσδιορίζει την οικονομική επιβάρυνση που επωμίζεται. Αυτό αφορά κανόνες διαφάνειας που οφείλει να τηρεί ο προμηθευτής, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια και ξεκάθαρα στον καταναλωτή το πρόσθετο οικονομικό βάρος που καλείται ο τελευταίος να αναλάβει στο μέλλον, προκειμένου να μπορεί να σχηματίζει ασφαλή άποψη για το ποια είναι η προσφορότερη γι αυτόν τελική επιλογή, μέσα από σύγκριση άλλων ομοειδών προϊόντων, σε συνάρτηση με τα οικονομικά του συμφέροντα.
Άλλωστε, η φιλοσοφία του κοινοτικού δικαίου σε ανάλογα θέματα για την προστασία του καταναλωτή, έχει ως κεντρικό πυρήνα το μέσο καταναλωτή, ο οποίος, με την βασική προϋπόθεση ότι έχει τη διαφανή πληροφόρηση στα ζητήματα αυτά, δρα ορθολογικά επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση για την τσέπη του.
Με βάση τα παραπάνω κατά τη δική μας άποψη είναι σαφές ότι στην προκείμενη περίπτωση έχουμε παραβίαση τόσο των κανόνων διαφάνειας, όσο και των διατάξεων της ΥΑ Ζ1-798/ 2008 (ΦΕΚ 1353/Β/11.07.2008) περί καταχρηστικών γ.ο.σ, για τους εξής λόγους :
Εισάγονται ως πρόσθετα αόριστα κριτήρια τελικού υπολογισμού επιτοκίου διάφοροι οικονομικοί δείκτες εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου και επισφάλειας της αγοράς, όπως κόστος διαχείρισης χρήματος ή οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αγοράς, οι οποίοι απέχουν μακράν από τον κοινό νου και το γνωστικό πεδίο του μέσου καταναλωτή, ο οποίος μη κατέχοντας την τεχνογνωσία των τραπεζών καλείται να παρακολουθεί με γνώσεις οικονομολόγου υψηλού επιπέδου, που δεν κατέχει, να συνδιαλλαγεί και να δεσμευτεί σε όρους που δεν μπορεί εξ αρχής να προσδιορίσει, να εκτιμήσει και να υπολογίσει τι τελικό κόστος θα του επιφέρουν.
Με την επίμαχη αύξηση επιτοκίων έχουμε στην ουσία μία μετακύλιση του κόστους χρήματος από τις τράπεζες στους καταναλωτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Συνεπώς, οι επίμαχοι όροι ελέγχονται για καταχρηστικότητα λόγω παραβίασης των κανόνων διαφάνειας για τους παραπάνω λόγους.
Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στην παρούσα φάση, με την αβεβαιότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες από τη μια, και με την συζήτηση που εξελίσσεται γύρω από το θέμα ενίσχυσης των τραπεζών από την άλλη, είναι τουλάχιστον άστοχο να επιχειρείται, με το τρόπο που επιχειρείται, από την πλευρά της τράπεζας περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών.»
 
Μεταβολές ΕΚΤ                       EURIBOR 1M          EURIBOR 3M      Επιτόκιο ειδ. Κατηγ.
1 Δεκεμβρίου 2005 - Αύξηση 25 μβ στο 2.25% 2.41%2,40%3,88%
3 Μαρτίου 2006 - Αύξηση 25 μβ στο 2.50% 2.62%2,68%3,88%Αμετάβλητο
8 Ιουνίου 2006 - Αύξηση 25 μβ στο 2.75% 2.87%2,99%3,88%Αμετάβλητο
3 Αυγούστου 2006 - Αύξηση 25μβ στο 3.00% 3.06%3,18%3,88%Αμετάβλητο
7 Οκτωβρίου 2006 - Αύξηση 25μβ στο 3.25% 3.33%3,46%4,00% 13/10/06
7 Δεκεμβρίου 2006 - Αύξηση 25μβ στο 3.50% 3.62%3,66%4,00%Αμετάβλητο
8 Μαρτίου 2007 - Αύξηση κατά 25μβ στο 3.75% 3.78%3,88%4,00%Αμετάβλητο
6 Ιουνίου 2007 - Αύξηση κατά 25μβ στο 4.00% 4.05%4,12%4,25% 18/06/07
1 Φεβρουάριου 20084.19%4,36%4,60% 01/02/08
9 Ιουλίου 2008 - Αύξηση κατά 25μβ στο 4.25% 4.47%4,96%4,90% 24/07/08
8 Οκτωβρίου 2008 - Μείωση κατά 50μβ στο 3.75%5.19%5,39%4,90%Αμετάβλητο
6 Νοεμβρίου 2008 - Μείωση κατά 50μβ στο 3.25% 4.24%4,59%5,15% 3/11/08
4 Δεκεμβρίου 2008 - Μείωση κατά 75μβ στο 2.50% 3.33%3,66%5,15% Αμετάβλητο
10 Φεβρουαρίου 2009 - Μείωση κατά 50μβ στο 2.00%1,64%1,96%5,15% Αμετάβλητο
«Απλά και ειλικρινά» 8: Αγωγές των καταναλωτών για την επιστροφή τόκων
 
Με δύο αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών (1896/2007, 3441/2007) επιστρέφονται στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έλαβαν το δάνειό τους το 2001 ποσά ύψους 7.800 και 3.100 ευρώ γιατί οι τράπεζες δεν μείωσαν επαρκώς το επιτόκιο των δανείων τους τα χρόνια που ακολούθησαν.
«Οι τράπεζες είχαν επιφυλάξει για τον εαυτό τους, στις περιπτώσεις των δανείων που το επιτόκιο συμφωνείται κυμαινόμενο, να προσδιορίζουν οι ίδιες το επιτόκιο που θα ισχύει για την εν λόγω κατηγορία δανείων. Ο όρος αυτός είχε κριθεί με δικαστικές αποφάσεις (και του Αρείου Πάγου) που εκδόθηκαν επί συλλογικών αγωγών της ΕΚΠΟΙΖΩ καταχρηστικός. Οι τράπεζες θα έπρεπε να έχουν αναφέρει στις συμβάσεις τους κριτήρια με βάση τα οποία θα διακυμαίνεται το επιτόκιο του δανείου. Οι τράπεζες όφειλαν να μειώνουν τα επιτόκια όταν το κόστος του χρήματος γινόταν φθηνότερο για τις ίδιες. Επομένως, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα έπρεπε να διαμορφώνονται με αναφορά σε ένα επιτόκιο που αντικατοπτρίζει το κόστος χρήματος για τις τράπεζες.»
Εύλογα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα.
1.      Είναι ειδική κατηγορία πλέον, οι πολύτεκνοι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όταν από την δεκαετία του 90 υπήρχε ειδική κατηγορία πολύτεκνων δημοσίων υπαλλήλων με πολύ ευνοϊκά επιτόκια;
2.      Θα συνεχίσει το Τ.Τ. να επικεντρώνετε στο real business εξαθλιώνοντας τους πολύτεκνους δανειολήπτες με καπέλο +3,15% ;
3.      Το Τ.Τ. τελικά, «συνεχίζει να προσφέρει στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες» ή πρόκειται για μήνυμα με σκοπό τον «αποπροσανατολισμό» του καταναλωτικού κοινού;
4.      Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, να έχει κοινωνικούς σκοπούς, να είναι κερδοφόρο, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ;
5.      Με την αύξηση των επιτοκίων έχουμε στην ουσία μία μετακύλιση του κόστους χρήματος (στη διατραπεζική το EURIBOR 3M   είναι πλέον 1,96%)  από τις τράπεζες στους καταναλωτές, με ότι αυτό συνεπάγεται ;
6.      Μόνο για τους πολύτεκνους ισχύει η μετακύλιση του κόστους χρήματος, όταν μπορεί οποιοσδήποτε πελάτης του Τ.Τ., σήμερα να δανειστεί με επιτόκιο 3,67% .
7.      Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει η Διοίκηση του Τ.Τ. ώστε να προστατέψει τις ειδικές κατηγορίες δανειοληπτών (όσον αφορά την πρώτη κατοικία);
 
Κύριε πρόεδρε με την ευαισθησία που σας διακρίνει σε κοινωνικά θέματα, παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την πρόταση μας, ώστε να ξεκινά το εκάστοτε επιτόκιο πολυτέκνων εκπαιδευτικών τουλάχιστον από το χαμηλότερο ισχύον επιτόκιο των στεγαστικών προϊόντων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 
 
Διατελούμε με εκτίμηση
Για την ΠΕνΕΠ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 
 
 
Σημ. Τα στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται από δελτία τύπου του Τ.Τ. και δημοσιεύματα του ημερήσιου  τύπου.

 

  
 
Αρ. Πρωτ. 491 Αθήνα, 19/12/2008
Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Πεσματζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα
 
 
ΘΕΜΑ: Στεγαστικά δάνεια Πολυτέκνων
 
κ.  Πρόεδρε,
 

σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 177/13-3-2008 εγγράφου μας με το οποίο ζητούσαμε να εξετάσετε ευνοϊκά την πρότασή μας: «για την χορήγηση στεγαστικών δανείων σε πολυτέκνους Δ.Υ με όρους τους αυτούς με του ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων και να μην μεταβάλλεται  το επιτόκιο αυτών κατά την διάρκεια του δανεισμού» και επειδή μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντησή σας επί του θέματος, παρότι (παρότι πέρασαν ήδη εννέα μήνες και το επιτόκιο δανεισμού αυξήθηκε ήδη στο 5,15%...) επανερχόμεθα και ευελπιστούμε σε θετική αντιμετώπιση.

 

Επί ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι μέλη μας παραπονούνται ότι τους τελευταίους μήνες ο τόκος των στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει από εσάς, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο euribor – 3M, όπως εξάλλου φαίνεται και από την ιστοσελίδα σας (σήμερα 5,15%). Ο Υπολογισμός όμως του επιτοκίου μέχρι προ μηνών γινόταν βάσει το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ.

 

Θα παρακαλούσαμε να μας γνωρίσετε τον τρόπο που υπολογίζεται σήμερα το επιτόκιο των εν λόγω δανείων και γιατί δεν λαμβάνετε ως βάσει το επιτόκιο της Ε.ΚΤ;
 
 
 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 
Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής
 
 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος
 
 

====================================================================

Ερώτηση στη Βουλή, του Βουλευτή Λάρισας κ. Α. Ροντούλη

 Για τα Στεγαστικά δάνεια πολυτέκνων (8/1/2009)


Το 2006 δεκάδες πολύτεκνες οικογένειες επέλεξαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την λήψη στεγαστικού δανείου Α’ κατοικίας λόγω του ειδικού επιτοκίου 4%, που άλλωστε ήταν το ισχύον επιτόκιο και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σήμερα, όμως, το επιτόκιο του πολυτεκνικού στεγαστικού δανείου, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βρίσκεται στο 5,15% και με την εισφορά του Ν. 128/75 (0,12%) φτάνει στο 5,27%, ενώ την ίδια στιγμή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το επιτόκιο για τους πολυτέκνους παραμένει στο 4%.
Η άνοδος αυτή του επιτοκίου έγινε σταδιακά, παράλληλα με τις αυξήσεις του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι τον Νοέμβριο του 2008 και επιβάρυνε αρκετά την μηνιαία δόση που θα έπρεπε να καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων από τους πολυτέκνους.
Όμως, από τον Νοέμβριο του 2008 μέχρι 31-12-2008 καμιά μείωση δεν έγινε στο πολυτεκνικό επιτόκιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μολονότι σημειώθηκαν αλλεπάλληλες μειώσεις επιτοκίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (0,50%+0,50%+0,75%=1,75%).
Συνεπώς, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.       Γιατί συνεχίζεται η οικονομική αφαίμαξη των πολυτέκνων από το υψηλό επιτόκιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την στιγμή μάλιστα που η Ε.Κ.Τ. μειώνει τα επιτόκιά της;
2.       Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε κινήσεις εναρμόνισης του πολυτεκνικού επιτοκίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με το αντίστοιχο επιτόκιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων;                                           
                                           Ο Ερωτών Βουλευτής
                                             Ροντούλης Αστέριος
Στη συζήτηση της Βουλής  ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Μπούρας είπε τα εξής:
«Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Συνιστά ανώνυμη τραπεζική εταιρία που διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες. Εξ όσων γνωρίζουμε όλοι μας τα επιτόκια διαμορφώνονται με βάση τους κανόνες της αγοράς, τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και το πραγματικό κόστος χρήματος της τράπεζας.
Συνεπώς, άλλο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που είναι πλέον μια ανώνυμη τραπεζική εταιρία και άλλο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν μπορούμε και δεν είναι λογικό να θέτουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά στη διαχείριση δύο διαφορετικού καθεστώτος ιδρυμάτων».
Ανταπαντώντας ο κ. Ροντούλης είπε τα εξής:
«Τη στιγμή που από το Νοέμβριο του 2008 και μετά άρχισε η αντίστροφη πορεία αποκλιμάκωσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το επιτόκιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ουδέποτε αποκλιμακώθηκε, αλλά παρέμεινε προσκολλημένο στο 5,27%. Το πρόβλημα λοιπόν, είναι γιατί δεν περνάει και στην ελληνική χρηματαγορά, στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα η πτώση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως, τουλάχιστον σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Το ελληνικό δημόσιο άμεσα και έμμεσα ελέγχει γύρω στο 44% των μετοχών και οι άλλες μετοχές είναι σε διασπορά. Πρέπει να υπάρξει μία πρωτοβουλία από την πλευρά του μεγαλομετόχου, προκειμένου το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να ακολουθήσει μία πολιτική αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, εάν όχι μία πολιτική συμβατή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

 

Πρόσφατα άρθρα