ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:Οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών

=

Κατατέθηκε το Π.Δ. για μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών...

------

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Αρ. Πρωτ. 174             Αθήνα, 4/6/2013

 Αξιότιμο 

 Κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

Υφυπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Ενταύθα 

 

 

Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ. 

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σας παρακαλεί θερμά να το δεχθείτε σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας που είναι σε μεγάλη αναστάτωση και αναβρασμό.  

  Διατελούμε μετά τιμής

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Βασίλειος Θεοτοκάτος                       Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΠΔ που ετοιμάζεται…

Στο άρθρο 6 αναφέρονται τα  κριτήρια και μονάδες κατάταξης ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης
Α. Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφαρμόζονται τα κριτήρια και η αποτίμησή τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).
Β. Στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων δεν κατατάσσονται:
α) οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 και
β) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

-----

Υπενθυμίζουμε:

Α. Το  άρθρο 13 του ΠΔ 50/96,  που αναφέρει:

Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης 1. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους : α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας. β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικά της ασθένειας....

2. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

--

Β. Τις  παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν.3848/2010.

... 3. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος.

και την  παρ.  6

...6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 καταργείται.

------------

Σχόλιο στο alfavita του Χρυσόγελου Μ.

Φτάνει πια η λάσπη κύριοι,

Συνάδελφοι, το πρόβλημα των σχολείων δεν είναι οι πολύτεκνοι. Ακόμη και αν απολύονταν όλοι οι πολύτεκνοι πάλι θα είχαμε υποχρεωτικές μετακινήσεις και απολύσεις.
Μακάρι να είχαμε χιλιάδες πολύτεκνους, θα είχαμε και περισσότερα σχολεία και  περισσότερες οργανικές!... Για σκεφθείτε τα παιδιά των πολύτεκνων πόσες οργανικές δημιουργούν;;;
Ας σταματήσει επίσης η καραμέλα ότι οι πολύτεκνοι διορίστηκαν χωρίς ΑΣΕΠ. Προσωπικά διορίστηκα με επετηρίδα καθώς και η σύζυγος και σήμερα μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας είμαι και ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ, παρότι πολύτεκνος και  μάλιστα 7 παιδιών!
ΟΥΔΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ...
Η κυρία της Φωτοτυπίας το 2010  φρόντισε για αυτό, με το άρθρο 30 του ν.3848,  που κατήργησε τη σχετική παράγραφο για την εξαίρεση των πολύτεκνων από τις υπεραριθμίες!!!  Δεν μετακινούνται  μόνο σε άλλο ΠΥΣΔΕ, οι πολύτεκνοι  που έχουν όμως 4 προστατευόμενα τέκνα... και όχι όλοι.  Οι κύριοι της ΟΛΜΕ το γνωρίζουν αυτό, αλλά αφήνουν να πέσουν τόνοι λάσπης εναντίον των πολύτεκνων...  ΓΙΑΤΙ άραγε;
Υπενθυμίζουμε βεβαίως και  τον Δημοσ. Κώδικα (Άρθρο 67 του ν.3528/2007 ): «Μετάθεση πολυτέκνων ... δεν είναι δυνατή χωρίς αίτηση τους», μην πούμε για ν.1910/44 ή για το Σύνταγμα...
  
Υπενθυμίζω ότι  η συντριπτική πλειοψηφία στην Εκπαίδευση είναι: με την επετηρίδα, με μόρια αναπληρωτών χωρίς ΑΣΕΠ...  
Ας μην μπαίνουμε στη λογική να ''ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα'' συνάδελφοι... 
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η πολυτεκνία αλλά η υπογεννητικότητα που μαστίζει τα σχολεία και τη χώρα μας και πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα, η ΟΛΜΕ ουδεμία πρόταση έχει καταθέσει...
                                        --------

Να υπενθυμίσω σε κάποιους επίσης που ξεχνούν εύκολα...  τι τραβάνε οι πολύτεκνοι τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Βία είναι… να μην μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου γιατί δεν έχεις χρήματα μετά τις περικοπές στο μισθό σου. Να έχεις ένα Υπουργείο Παιδείας, που εδώ και 7 μήνες να σε εμπαίζει… Να φέρνει στη βουλή ένα κουτσο-νόμο για τις μετεγγραφές, να ψηφίζεται και να μην τον εφαρμόζει και τα παιδιά να καίγονται στα μαγκάλια!. 
Βία είναι... να σου διαγράφουν από το Πανεπιστήμιο το παιδί σου, γιατί λέει κάποιο από τα αδέλφια του, ξεπέρασε το 23ο έτος για την κ. Φωτοτυπία!
Βία είναι… να σου παίρνουν τις Μετεγγραφές που είχες για 32 ολόκληρα χρόνια, αφού προηγουμένως σκοπίμως τις είχαν διογκώσει και με άλλες κοινωνικές ομάδες… και τελικά να σου τις κόβουν γιατί λέει οι στρατιές των πολύτεκνων φοιτητών, δημιουργούσε συνωστισμό στις σχολές(!). Τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια, μόλις και μετά βίας οι μετεγγραφόμενοι  πολύτεκνοι φοιτητές πλησίαζαν το 30% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών! 
Βία είναι… να σου παίρνουν τις Μετεγγραφές και να τις δίνουν σε φοροδιαφεύγοντες…, ακόμη και σε αθλητές (και μάλιστα αναδρομικά από το 2008) για να είναι λέει... κοντά στους χώρους άθλησης των! 
Βία είναι... να σου κόβουν το πολυτεκνικό επίδομα, ή το επίδομα γάμου ή από την πολύτεκνη μάνα την ισόβια σύνταξη που της υποσχέθηκαν… ή να κάνει ο Στουρνάρας το παιδί σου φορολογικό τεκμήριο για αύξηση των εσόδων!.
Βία είναι... να σου κόβουν το πολυτεκνικό επίδομα για να εξοικονομήσουν δήθεν 86 εκατομμύρια, ενώ εσύ τους κάνεις πρόταση πως θα εξοικονομήσουν 103 εκατομμύρια…, να σου την απορρίπτουν και τώρα να ομολογούν ότι τα 600 εκατομμύρια των επιδομάτων τα κάναμε 900, αλλά εσύ να ανακαλύπτεις ότι είσαι εκτός αυτών των επιδομάτων!!
Βία είναι... να σου κόβουν το ηλ. ρεύμα, επειδή με τα 13 παιδιά που έχεις, έτυχε να έχεις το πολύ υψηλό εισόδημα των 30.001€ το χρόνο και δεν σε απαλλάσσουν από το χαράτσι της ΔΕΗ!!! 
 Βία είναι... να σου χρωστάει το Δημόσιο και να μη σου δίνει τα χρήματα που σου οφείλει(ή να σου τα δίνει μετά από χρόνια… άτοκα), ενώ αντίθετα εκείνο για λίγα Ευρώ να σε θεωρεί φοροφυγά και να σου βάζει τόκους… υπερημερίας! 
Βία είναι… να έχεις να θρέψεις 4,7,10 παιδιά, να σου μειώνουν το μισθό, να έρχονται τα διάφορα Χαράτσια... το ένα πίσω από το άλλο και να βλέπεις να δίνονται αυξήσεις σε διάφορους άτεκνους «θεωρητικούς» και golden boys ή το χειρότερο να ακούς ένα πρώην Πρόεδρο Δημοκρατίας να μην διαμαρτύρεται για αυτά που σου κόβουν, αλλά γιατί δεν του κουρεύουν το νοίκι!!! 
Βία είναι… να σε χαρατσώνουν για το αυθαίρετο δωμάτιο που έκανες για να στεγάσεις τα παιδιά σου, τη στιγμή που σε κάποιους  Μουσουλμάνους δίνουν έκπτωση μέχρι και 80% του προστίμου!  
Βία είναι... να εξαναγκάζονται τα παιδιά σου να μεταναστεύσουν, γιατί δεν βρίσκουν εργασία.  
Βία είναι… να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις στην ίδια σου την πατρίδα για να μην σε σφάξει κανένας αλλοδαπός ή φοβούμενος μην σε δουν πιο σκούρο από όσο θα έπρεπε οι φασίστες.  
Βία είναι… να νιώθεις ανασφαλής κοινωνικά, εργασιακά, βιολογικά, όταν η ίδια η ουσία του κράτους είναι να σου εξασφαλίζει ασφάλεια σε όλα τα παραπάνω.  
Βία είναι… να φοβάσαι να ανοίξεις την τηλεόραση να ακούσεις ειδήσεις, που συνεχώς σε απειλούν και σε φοβίζουν τα διάφορα παπαγαλάκια και τα αφεντικά τους και  να σου λένε και από πάνω ότι είμαστε οι Σωτήρες σου.. και εσύ φταις που τα φάγαμε μαζί! 
Βία είναι… να φοβάσαι μην φας κανένα γκλοπ στο κεφάλι από αυτούς που θα έπρεπε να σε προστατεύουν. 
Βία είναι… να αναρωτιέσαι εάν θα έπρεπε να συνεχίζεις να ζεις σε αυτή την χώρα ή όχι. 
Βία είναι… να σου σκοτώνουν όλα τα όνειρα και τις ελπίδες. 
Βία είναι… να θέλεις να κάνεις οικογένεια, να κάνεις και άλλο παιδί και να μην τολμάς γιατί θα σου βάλουν τεκμήριο ή αν έχεις αύριο εργασία!

======

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                                                         Αγρίνιο 5-6-2013           
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ2641023748                                                   Αριθ. Πρωτ 368
30 100-Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
WWW.sylpolagriniou.gr
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
                                                                          ΠΡΟΣ
                                                  Τον Υπουργό Παιδείας
                                                  κ.Αρβανιτόπουλο Κων/νο
                                                  Υφυπουργό κ.Παπαθεοδώρου Θεόδωρο
                                         ΚΟΙΝ  Γραφείο Πρωθυπουργού
                                                     Μέγαρο Μαξίμου
                                                     Βουλευτές Νομού Αιτ/νιας
                                                                ΑΣΠΕ
 
ΘΕΜΑ <<Εξαίρεση των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από κινητικότητα, διαθεσιμότητα, μεταθέσεις >>
 
 
 
                Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
       Όπως γνωρίζετε οι πολύτεκνοι είναι μια ευαίσθητη ομάδα η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα με το άρθρο 21παρ2.Ετσι είναι ευνόητον ότι πρέπει να εξαιρεθούν από κινητικότητα-διαθεσιμότητα-μεταθέσεις οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.
       Πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε ,αφού πολύ καλά γνωρίζετε τα μεγάλα προβλήματα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ιδιαιτέρως σήμερα η πολύτεκνη οικογένεια .Προβλήματα οικονομικά ,πρακτικά καθημερινής λειτουργίας της πολύτεκνης οικογένειας, καθότι οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές.
       Ελπίζουμε ότι θα δείξετε κατανόηση και θα εξαιρέσετε τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς από μεγαλύτερες περιπέτειες που θα ισοδυναμούν με διάλυση των οικογενειών τους.
                                               ΜΕ   ΤΙΜΗ
 
ΔΗΜ ΝΤΑΟΥΛΑΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΤΗΣ                 ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ ΓΚΡΙΖΗΣ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΧΡΙΣ ΔΑΒΡΑΖΟΣ             ΜΕΛΟΣ
ΕΡΜΙΑΣ ΝΤΖΑΛΑΣ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΠΑΝ ΚΑΝΤΑΝΗΣ            ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             ΔΗΜ ΚΡΟΚΙΔΑΣ             ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ    ΤΑΜΙΑΣ                                        ΠΑΝ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ            ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πρόσφατα άρθρα