∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ηµοσιοποίηση πρώτων πινάκων µοριοδότησης υπαγοµένων στην προστασία του Ν. 2643/1998

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, που εξέτασαν τα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλαν µετά τις προκηρύξεις του ∆εκεµβρίου 2014 οι προστατευόµενοι του Ν.2643/1998 (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυµατίες πολέµου κ.λ.π) προκειµένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, συνέταξαν τους πρώτους πίνακες µοριοδότησης των υπαγοµένων στην προστασία του Ν.2643/98.

Ειδικότερα συντάχθηκαν, µε βάση τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά:

α) Οι πρώτοι πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.

β) Οι πρώτοι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.

γ) Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις.

Οι παραπάνω πίνακες θα αναρτηθούν τη ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου 2016, στα καταστήµατα των αρµόδιων Υπηρεσιών για τον Ν.2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ στις οποίες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους, εντός του χρονικού διαστήµατος από 8/11/2016 έως 17/11/2016.

Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας κατατίθεται µαζί µε την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ίσο µε 10 ευρώ.

Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν µε την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.

Οι διευθύνσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών, στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις θεραπείας, είναι οι ακόλουθες:

Περισσότερα...  ΕΔΩ  

Πρόσφατα άρθρα