Εκτύπωση

Κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων

Διαβάστε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τον φόρο των ακινήτων

 

  
stournaras

   Η αλήθεια είναι ότι παγιώνεται η επιβολή του Χαρατσιού στα ακίνητα μας (από έκτακτο που ήταν) και  ότι μας εμπαίζουν… 

   Οι τιμές που αναφέρονται είναι για ακίνητα παλαιά πάνω από 26 ετών, για ισόγεια και χωρίς καμία πρόσοψη!!!     Όσα είναι νεότερα, έχουν πρόσοψη, ή είναι σε όροφο επιβαρύνονται επί πλέον.(Άρθρο 4)

  Πάντως με το:

  Άρθρο 3 - Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ

1…

γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή ̟προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, ̟πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώ̟πων και πρακτόρων του ξένου κράτους!…

 Άρθρο 7 - Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή ̟πληρωμής φόρου 

1. Με ̟πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκ̟πτωση πενήντα τοιςεκατό (50%) στο φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνατης οικογένειάς του ε̟πί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ̟που βεβαιώθηκε στα ̟παρα̟πάνω̟πρόσω̟πα, αν δια̟πιστώνεται οικονομική αδυναμία ̟πληρωμής της συνολικήςοφειλής για το οικείο έτος.Η ̟παρα̟πάνω έκ̟πτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους,εφόσον ̟πληρούνται σωρευτικά οι εξής ̟προϋ̟ποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του π̟ροηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υ̟περβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ (€9.000), ̟προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της ε̟πιφάνειας των κτισμάτων στα ο̟ποία κατέχουνδικαιώματα της ̟παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υ̟πόχρεος δήλωσηςφορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υ̟πόψη του ̟ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υ̟περβαίνει τα εκατόν ̟πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα τηςοικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξι̟πρόθεσμες οφειλές ̟προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

2. Η έκ̟πτωση της ̟προηγουμένης ̟παραγράφου ανέρχεται σε ̟ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ̟πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια ̟που ορίζονται σε αυτήν και α) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υ̟περβαίνει τα τρία… 

Δηλαδή απαλλάσσονται μόνο όσοι κατοικούν στα θυμαράκια, ούτε  οι εξαθλιωμένοι... αφού δεν πρέπει να χρωστούν  στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά  ταμεία!!! 

Ούτε όσοι είναι στο όριο της φτώχιας!...,  αφού  το ισχύων χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591 ευρώ ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας, κάτω των 14 ετών.

------

Αισχρό! Μαζί με το φόρο ακινήτων έφεραν διάσπαρτες φορολογικές διατάξεις!




 

 =============

Σχόλιο: Μάνα, ήρθαν οι κομμουνιστές να μάς πάρουν τα σπίτια και τα κτήματα!...

 

- Θα έρθουν παιδάκι μου οι Κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια, μού έλεγε η φουκαριάρα η μάνα μου, χαμηλώνοντας τη φωνή της, λες και κάποιοι ήταν γύρω μας και θα μάς άκουγαν… Κι ας μην είχαμε εκείνα τα χρόνια δικό μας σπίτι, αφού μέναμε στο ενοίκιο…

- Γιατί μαμά; Ρωτούσα με απορία, και αντί για απάντηση συνέχιζε...

- Και το κτήμα με τις ελίτσες, τίποτα δε θα μας αφήσουν οι κερατάδες, αν έρθουν στα πράματα…

Τα χρόνια πέρασαν και να που ήρθε το 2013 για να ζήσω τις παιδικές μου φοβίες!!!

Μάνα ήρθαν οι Κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια και τα κτήματα…

Ευτυχώς, μανούλα, που δε ζεις για να το δεις… Εμείς ζούμε τον εφιάλτη, εμπεδώνουμε τον Κομμουνισμό, ισοπέδωση - ισότητα των πάντων προς τα κάτω… Όχι ανισότητα προς τα πάνω, για να πάει η κοινωνία μπροστά, όπως μαθαίναμε κάποτε…

Και η ειρωνεία, μανούλα μου, είναι ότι η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ή Λαϊκή Δεξιά ή όπως αλλιώς τη λένε, εφαρμόζει τον Κομμουνισμό στη χώρα που αιματοποτίστηκε για να τον αποτρέψει!!!