Μείζον θέμα τό δημογραφικό
του Παναγιώτη Ν. Κρητικού*
 
Εφημερίδα «Εστία 19-8-2009»
 
Δέν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα γιά  τήν  'Ελλάδα άπό εκείνο τού φθίνοντος καί ταυτόχρονα γηράσκοντος πληθυσμού. Τό δημογραφικό πρόβλημα είναι το ύπ' αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα.   
 
Άπό τή δεκαετία τού 1950, ήταν εμφανής ή αρνητική εξέλιξη τού μείζονος αύτοϋ θέματος. Φαινόταν άπό το μεταναστευτικό κύμα των νέων ανθρώπων. "Ετσι, μέσα σέ 50 χρόνια, οδηγηθήκαμε στην ερήμωση της υπαίθρου καί στή σταδιακή μείωση των γεννήσεων, ώστε σήμερα νά μετράμε σέ ετήσια βάση λιγότερες γεννήσεις καί περισσότερους θανάτους. Ή ευθύνη ανήκει αναλογικά σε όλες τίς κυβερνήσεις της πεντηκονταετίας, μέ τό μεγαλύτερο μερίδιο στίς τελευταίες κυβερνήσεις τοΰ ΠΑΣΟΚ
καί τής Ν .Δ. γιατί, ένώ ήταν εμφανής ό κίνδυνος, δέν τον αντιμετώπιζαν μέ τήν ανάλογη σοβαρότητα. Διατυπώνουμε τήν κατηγορία ότι άπό τήν πολιτεία τελείται ένα έγκλημα διαρκείας διά παραλείψεως.
 
Κουράστηκε ό γράφων, όταν ήταν στή Βουλή, νά επισημαίνει τήν επείγουσα ανάγκη ανάσχεσης τού προβλήματος. Δύο άρτιες προτάσεις νόμων καί δεκάδες ερωτήσεις καί επερωτήσεις φέραμε στή Βουλή, χωρίς να ιδρώσει τό αυτί των αρμοδίων.
 
Γιά νά είμαστε όμως ειλικρινείς, τό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μέ ημίμετρα. 'Αντιμετωπίζεται μέ τή χάραξη συγκεκριμένης καί μακράς πνοής δημογραφικής πολιτικής. Μέ προοπτική σέ βάθος χρόνου. Καί ή πολιτική αυτή, γιά νά έχει θετικά αποτελέσματα, πρέπει να ασκείται άπό κεντρικό φορέα. Ε'ίχαμε προτείνει τότε στή Βουλή, τήν ίδρυση υπουργείου «Δημογραφίας καΐ Πληθυσμιακής 'Αποκέντρωσης» μέ πλήρη διοικητική διάρθρωση καί οργάνωση καί μέ γενναίο καί δικό του προϋπολογισμό, τό όποιο υπουργείο, μέ εκπόνηση μεσοπρόθεσμων καί μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κοινωνικού,
οικογενειακού, οικονομικού χαρακτήρα, να θεμελιώσει πάγιες καί διαρκείς συνθήκες υποβοήθησης
τού νεανικού πληθυσμού.
 
Παράλληλα, προγράμματα αναπτυξιακού χαρακτήρα μέ πολλαπλά κίνητρα στίς υποανάπτυκτες παραμεθόριες περιοχές, π.χ. γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα στην "Ηπειρο ή αλιευτικά ή τουριστικά στίς νησιωτικές, θά ενίσχυαν τή μετεγκατάσταση πληθυσμών προς τήν ύπαιθρο, άλλα καί τήν ισόρροπη ανάπτυξη τής ελληνικής περιφέρειας. Τά τελευταία θά μπορούσαν νά αποτελέσουν καί βασική προγραμματική θέση τής καποδιστριακής αυτοδιοίκησης…., θά ενίσχυαν τή μετεγκατάσταση πληθυσμών προς τήν ύπαιθρο, άλλα καί τήν ισόρροπη ανάπτυξη τής ελληνικής
περιφέρειας. Τά τελευταία θά μπορούσαν νά αποτελέσουν καί βασική προγραμματική θέση τής καποδι-
στριακής αυτοδιοίκησης.
 
Τονίσαμε τότε ότι ενα υπουργείο Δημογραφίας και Πληθυσμιακής 'Αποκέντρωσης είναι εξίσου σημαντικό μέ τό υπουργείο "Εθνικής "Αμυνας καί "Εθνικής Οικονομίας. Γιατί δέ μπορείς νά έχεις εθνική άμυνα χωρίς στρατιώτες καί δέ μπορείς νά έχεις οικονομική ανάπτυξη χωρίς
νέους μέ κατάρτιση, παιδεία καί εξειδίκευση. Δυστυχώς, όμως, δέν συνειδητοποιούν ή πολιτεία καί τά
κόμματα εξουσίας αυτή τή μεγάλη εθνική ανάγκη. Δεν συνειδητοποιεί κανείς στό μέγεθος του αυτό τό μεγάλο εθνικό πρόβλημα, τό όποιο πρέπει νά αποτελέσει έναν άπό τους κορυφαίους εθνικούς στόχους. Ιδού μιά μεγάλη ουσιαστική μεταρρύθμιση μέ όραμα. Καί μόνο ένα τέτοιο όραμα μαζί μέ ορισμένες άλλες βασικές πολιτικές συνιστώσες, όπως ή αναβάθμιση τών δημοκρατικών θεσμών πού καθημερινά απαξιώνονται, καθώς καί ή άξια τής κοινωνίας τής αλληλεγγύης, θά αρκούσαν γιά την συσπείρωση τών κοινωνικών δυνάμεων σέ ένα κίνημα αναγέννησης τής ελληνικής περιφέρειας.
 
Τό δημογραφικό πρόβλημα τής χώρας μπορεί νά συνδεθεί άριστα καί αποτελεσματικά μέ α) τήν αναδιάρθρωση της οικονομίας τής χώρας μέ στόχο τήν αποκεντρωμένη Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, β) τήν αύξηση τής παραγωγικότητας μέσα άπό τήν σταθεροποίηση τών σχέσεων
τών δυνάμεων τής εργασίας καί τής εργοδοσίας καί γ) τη σύνδεση του σέ μακροπρόθεσμη προοπτική μέ τήν ουσιαστική μεταρρύθμιση τοΰ ασφαλιστικού συστήματος. "Όμως, γιά όλα αυτά χρειάζεται γόνιμη φαντασία, χρειάζεται όραμα, χρειάζεται δημιουργικό πάθος.
 
Τό δημογραφικό αποτελεί τή «σημαία» τού Πολιτικού καί Κοινωνικού Συνδέσμου «Ό Νικόλαος Ζορμπάς».
 
* Ό Παναγιώτης Κρητικός είναι πρώην Αντιπρόεδρος τής
Βουλής, υπήρξε δέ καί πρόεδρος σέ τρεΙς επιτροπές αναθεώρησης
roυ Συντάγματος. Είναι επίσης Πρόεδρος τού Πολιτικού
καί Κοινωνικού Συνδέσμου «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

Πρόσφατα άρθρα