Για να δείτε το αναλυτικό δημοσίευμα από την Ημερησία, πατήστε ... εδώ 

 Δείτε και το αναλυτικό ρεπορτάζ για τις  γονικές άδειες, σε ιστοσελίδα συναδέλφου... εδώ

 

 

Ηλεκτρονική Έκδοση
enet.gr, 16:01 Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Και νέα δικαστική απόφαση δίνει γονική άδεια στον πατέρα

Δεύτερη δικαστική απόφαση δικαιώνει δικαστή, καθώς αναγνωρίζει ότι δικαιούται γονική άδεια εννέα μηνών με αποδοχές. Το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει συνταγματικά επιβεβλημένη, για λόγους ισότητας και οικογενειακής προστασίας, τη χορήγηση της ειδικής εννεάμηνης γονικής άδειας με αποδοχές όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες δικαστές, εφόσον οι σύζυγοί τους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη απόφαση - σταθμό για τη νομολογία, το ανώτατο δικαστήριο επικαλείται και την κοινοτική οδηγία 96/34/ΕΚ, που προβλέπει τη χορήγηση γονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους, όπως και την Οδηγία 76/207/ΕΚ, για ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.

Η χορήγηση της γονικής άδειας στους άνδρες δικαστικούς, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, επιβάλλεται από τα άρθρα 4, 21, 25 και 116 του Συντάγματος, που αφορούν την ισότητα των πολιτών, την προστασία της οικογένειας, την αρχή του κοινωνικού κράτους και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η νέα δικαστική απόφαση ήρθε ως απάντηση στην προσφυγή Πρωτοδίκη δικαστή, όταν η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να του χροηγήσει 9μηνη άδεια ανατροφής της κόρης του, η οποία γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2008, με το επιχείρημα ότι η άδεια χορηγείται μόνο σε μητέρες δικαστές λειτουργούς.

Να σημειωθεί ότι η σύζυγος του δικαστή είναι ελεύθερη επαγγελματίας και συγκεκριμένα διατηρεί οδοντιατρείο στις Σέρρες και κατά συνέπεια δεν δικαιούται να πάρει την συγκεκριμένη άδεια.

Τι προέβλεπε η απόφαση σταθμός

Η προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ προέβλεπε ότι οι πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται να ζητήσουν αναδρομικά την 9μηνη άδεια μετ' αποδοχών, εφόσον το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Επίσης, είχε αναγνωρίσει ως αυτοτελές δικαίωμα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να αξιώσει και να πάρει τη γονική αυτή άδεια ξεχωριστά για κάθε παιδί. Ωστόσο, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στον δημόσιο τομέα, τότε τη γονική άδεια την παίρνει ο ένας από τους δύο.

 

Άδεια δέκα μηνών δικαιούται ο άγαμος γονέας που έχει την επιμέλεια ανηλίκου

  

Aθήνα 17.2.2010, 13:12 από το: proslipsis.gr

Δέκα μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές για ανατροφή ανηλίκου δικαιούται ο άγαμος μονογονέας που ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου. Επειδή το παιδί είναι εκτός γάμου, η άδεια χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν η μητέρα του ανηλίκου εργάζεται ή όχι.

Τα παραπάνω προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, όπως αποδεικνύει η περίπτωση πολίτη που βρήκε το δίκιο του με τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η περίπτωση έχει ως εξής:

Μόνιμος υπάλληλος νοσοκομείου, πατέρας βρέφους που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, το οποίο έχει αναγνωρίσει εκούσια και στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση, κατήγγειλε στον ΣτΠ ότι έχει ζητήσει γονική άδεια ανατροφής και η υπηρεσία του καθυστερεί να του απαντήσει. Η μητέρα του ανηλίκου είναι υπάλληλος ξενοδοχείου που λειτουργεί εποχικά, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Ο πολίτης μαζί με την αίτηση για χορήγηση της εννεάμηνης αδείας συνυπέβαλε και βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης της μητέρας.

Σύμφωνα με τον ΣτΠ, ο νόμος (υπαλληλικός κώδικας, Ν. 3528/2007, άρθρο 53 παρ. 2), προβλέπει ότι ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπει ο κώδικας. Επιπλέον, ορίζει (άρθρο 53 παρ. 5) ότι «σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια» και ότι «αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος» (άρθρο 53 παρ. 3). Για τον άγαμο ή χήρο ή διαζευγμένο γονέα που ασκεί την επιμέλεια των τέκνων του με δικαστική απόφαση προβλέπεται προσαύξηση της γονικής άδειας κατά ένα μήνα με αποδοχές (άρθρο 53 παρ. τελευταίο εδάφιο).

Ο εργοδότης (το νοσοκομείο) απάντησε δέκα μήνες μετά την αίτηση και μετά τη μεσολάβηση του ΣτΠ και ζήτησε από τον υπάλληλο να αποδείξει εκ νέου ότι ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου και ότι η μητέρα του ανηλίκου εργάζεται. Ο ΣτΠ επεσήμανε στο νοσοκομείο ότι δε χρειαζόταν καμμία άλλη απόδειξη για την γονική μέριμνα καθώς υπήρχε σχετική δικαστική απόφαση και ζήτησε να χορηγηθεί η άδεια στον πατέρα, ο οποίος προσκόμισε βεβαίωση του εργοδότη ότι η μητέρα του ανηλίκου θα εργαστεί από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2009.

Το αποτέλεσμα της παρέμβασης του ΣτΠ ήταν το νοσοκομείο να χορηγήσει στον εργαζόμενο πατέρα 170 ημέρες γονικής αδείας, διάστημα κατά το οποίο θα απασχολείτο η μητέρα του ανηλίκου. Στη συνέχεια, το νοσοκομείο, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη, απηύθυνε ερώτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με το εάν, στην περίπτωση εποχικής απασχόλησης της μητέρας του ανηλίκου, δικαιούται ο πατέρας να λάβει το 9μηνο τμηματικά, κατά τα διαστήματα απασχόλησης της μητέρας, και εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί το εναπομείναν διάστημα των 3 και ½ μηνών να χορηγηθεί κατά το επόμενο διάστημα απασχόλησης της μητέρας του ανηλίκου.

Το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι ο άγαμος μονογονέας που ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου δικαιούται δέκα μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές για ανατροφή ανηλίκου, ανεξαρτήτως του εάν η μητέρα του ανηλίκου εργάζεται ή όχι, λόγω του ότι το παιδί είναι εκτός γάμου. Η τμηματική χορήγηση του εννεαμήνου δεν είναι δυνατή, όπως επισημαίνεται και στην γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 50/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και επεξηγείται στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29.05.2008 του υπουργείου Εσωτερικών. Συνεπώς, κακώς διεκόπη η  εννεάμηνη γονική άδεια του αναφερομένου μετά από τις 170 ημέρες.

Κατόπιν αυτού, το νοσοκομείο χορήγησε και τους υπόλοιπους 4,5 μήνες στον αναφερόμενο υπάλληλο.

Περισσότερα:  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8481_1_20100212vf.pdf

   

Πρόσφατα άρθρα