Εκτύπωση

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ

 ΤΜΗΜΑ Α'             Δασμ.      Απαλλαγών     και Εξαιρέσεων

Ταx·Δjνση: Λ. Αμαλίας 40                                                       

Ταχ. Κώδικας: 105 58 - ΑΘΗΝΑ                     

" Ιιληροφορίες: Αικ. ΚούκουναΤηλεφωνο: 210 32.45.521

,

FAX:                 210 32.45.593                                           .e-mail: ipr@otenet.qr
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009Αριθμ. Πρωτ.: 5047553/ΕΞ/1Ο-12-2009

ΘΕΜΑ:. Σχετικά με την ατελή παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από πολύτεκνους γονείς και γονείς
με τρία τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
'

~                 Σχετ.: α) Η αριθμ.Δ.1163/147/ΑΟΟ18/20-7-2006 Α.Υ.ο.ο., άρθρο 2 (ΦΕΚ1192/Β')

β) Η αριθμ. Δ.1445/189/ΑΟΟ18/19-9-2006 Δ.Υ.ο.ο.

γ) Το' αριθμ. 143671/Δ6/19-11-2009 έγγραφο του' Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

δ) Η αριθμ. 15779/3-11-2009 αναφορά του Τελωνείου Λάρισας.

 

Σε συνέχεια της β' ανωτέρω σχετικής διαταγής της υπηρεσίας μας, με την οποία
διευκρινίστηκαν
01.
προϋποθέσεις υπαγωγής στην έwοια του προστατευόμενου τέκνου για τη
χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης κατά την παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από
πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα, σύμφωνα με -
Ρ
ις διατάξεις της παραγράφου 2 του ν.
3454/06 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ75/Α) και το άρθρο 2 της α'
ανωτέρω σχετικής ΑΥΟΟ και με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών σχετικά με την υπαγωγή
στις ως άνω διατάξεις ατελείας, γονέων με τέκνα που φοιτούν σε κολλέγια, επισημαίνονται τα
ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη β' ανωτέρω σχετική διαταγή της υπηρεσίας μας, ως «αναγνωρισμένες
σχολές
νοούνται το δημόσια ή ιδιωτικά /ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό,
καθώς και οι σχολές που εντάσσονται σε μια από τις βαθμίδες εκπαίδευσης που
παρέχουν τίτλους
σπουδών». Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας, με το ανωτέρω γ
'
σχεηκό
μας γνωρίζει ότι με το ν. 3696/200Β(ΦΕΚ177/Α/25-8-2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλες διατάξεις», έχει θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη μη τυπική μεταλυκειακή εκπαίδευση και
κατάρτιση, δηλαδή τα Κολλέγια και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Όπως επισημαίνεται
ειδικότερα, με βάση το ανωτέρω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο «Οι
βεβαιώσεις,
τα πιστοποιητικά
σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν
είνα
ι ισότιμα-μετουςτίτλους που xoρηγoύνται στο πλαίσιοτ του
ελληνικού συστήματος
τυπικής εκπαίδευσης
, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.»

Κατόπιν των ανωτέρω δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές
αρχές βεβαιώσεις φοίτησης που εκδίδονται από τα Κολλέγια
,
ως δικαιολογητικά, κατά την έwοια
του άρθρου
'
2 της ανωτέρω ΑΥΟΟ, για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων ατελούς
παραλαβής αυτοκινήτου από πoλύτεκvouς γονείς και γονείς με τρία τέκνα.
-                                                                                           ""             '

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΡΑ