1. Νόμος 3808/2009 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιοιυσίας και άλλες διατάξεις.

2. Κ. Υ. Απόφαση 2/90703/0026/14-12-2009 - Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγύης του άρθρου 1 τουν. 3808/2009.

3. ΠΟΛ. 1156/22-12-2009 Υπ. Οικονομικών - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3808/2009

 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2448

14 Δεκεμβρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/90703/0026

Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227 Α΄/10−12−2009) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 54 Α)

3. Την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης των οικογενειών των μισθωτών, αγροτών και συνταξιούχων με πολύ χαμηλό εισόδημα, καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκαλείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Φορείς καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

1. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, καταβάλλεται από τους παρακάτω φορείς:

α) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α της παρ. 2 από το Δημόσιο, μέσω Τραπεζών ή αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

β) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Β της παρ. 2 από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, που καταβάλλουν την κύρια σύνταξή τους.

γ) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Γ της παρ. 2 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που καταβάλλουν τα αντίστοιχα προνοιακά και συναφή επιδόματα.

δ) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Δ της παρ. 2 από τους φορείς που καταβάλλουν τις αντίστοιχες παροχές ανεργίας.

ε) Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται από περισσότερες πηγές την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της είναι εκείνος που καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό. Εάν τα δικαιούμενα ποσά είναι ίσα, αρμόδιος φορέας είναι εκείνος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2. Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 2

Διαδικασία καταβολής της πρώτης δόσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

1. Στους δικαιούχους της περίπτωσης α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται με την κατωτέρω διαδικασία:

α) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά των του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 εντοπίζει και κατατάσσει τους φορολογούμενους στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το ύψος του ετήσιου συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος. Ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, καθώς και οι δηλούμενες αγροτικές οικονομικές ενισχύσεις του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, στο κατά το προηγούμενο εδάφιο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα του άρθρου 4 της παρούσας. Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:

Α΄ Κατηγορία

Φορολογούμενοι που το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ανώτατα όρια οικογενειακού εισοδήματος του πίνακα της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

Β΄ Κατηγορία

Φορολογούμενοι που στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους περιλαμβάνονται και εισοδήματα, τα οποία απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς και για το λόγο αυτό τα εισοδήματά τους είτε υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ανώτατα όρια οικογενειακού εισοδήματος του πίνακα της περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 είτε δεν εμπίπτουν κατά ποσοστό 50% και άνω στις κατηγορίες Ε΄ και ΣΤ΄ του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

β) Η Γ.Γ.Π.Σ. δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων της ανωτέρω Α΄ κατηγορίας. Το αρχείο αυτό, το οποίο αποστέλλει στις πληρώτριες Τράπεζες, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

− Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

− Τον Α.Φ.Μ. του υποχρέου για δήλωση φορολογίας εισοδήματος

− Τον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου

− Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και

− Την ημερομηνία από την οποία μπορούν να εισπράξουν το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ταυτόχρονα εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους σχετική ειδοποίηση, η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία κατά δικαιούχο και:

− Τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου,

− Την Τράπεζα εκταμίευσης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και

− Επισήμανση ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης αυτής μπορεί να την λάβει από μία μόνο πηγή, με εξαίρεση δικαιούχους της κατηγορίας Α που εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις της κατηγορίας Δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009.

γ) Για τους φορολογουμένους της ανωτέρω Β΄ κατηγορίας δημιουργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ. εφαρμογή με βάση τον Α.Φ.Μ., μέσω της οποίας η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 προβαίνει σε έλεγχο σχετικά με τις παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος του δικαιούχου, κατά την έννοια της διάταξης της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού από τη Δ.Ο.Υ. του ύψους του κατά τα ανωτέρω συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λόγω έλλειψης στοιχείων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία που λείπουν. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την καταχώριση των αντίστοιχων ποσών στην εφαρμογή, προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των φορολογουμένων αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ακολουθείται και στην περίπτωση της κατηγορίας αυτής η διαδικασία που περιγράφεται για τους δικαιούχους της Α΄ κατηγορίας και η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.

2. α) Δικαιούχοι της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, που δεν είναι υπόχρεοι για υποβολή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2009, μπορούν να την υποβάλουν εκπροθέσμως χωρίς κυρώσεις και όχι αργότερα από την 28/2/2010 προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ κατά τον χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης.

β) Στους δικαιούχους, των οποίων οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.

γ) Τυχόν δικαιούχοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβαν ειδοποίηση για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, μπορούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι 28/2/2010 στη Δ.Ο.Υ. που υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους οικονομικού έτους 2009. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες κριθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιούχοι, κινείται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ κατά το χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης.

3. α) Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, που έχουν δηλώσει τραπεζικούς λογαριασμούς, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο με την παρούσα απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ24 – Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η ανωτέρω ειδική εντολή με ενσωματωμένη ή συνημμένη τη συγκεντρωτική κατάσταση της Γ.Γ.Π.Σ., που περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή αριθμητικώς, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά του συνολικού ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος, με χρέωση του λογαριασμού 200/1 με τίτλο «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των δικαιούχων, σε 1 εργάσιμη ημέρα από τη μεταφορά των ποσών στις πληρώτριες Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα.

β) Η πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, γίνεται με την προαναφερόμενη διαδικασία και με την ίδια ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο με την παρούσα απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ24 – Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών ή του νόμιμου αναπληρωτή του, σε πίστωση άτοκων ειδικών – μεταβατικών λογαριασμών, σε 1 εργάσιμη ημέρα από τη μεταφορά των ποσών στις πληρώτριες Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Ταυτόχρονα με την έκδοση της ειδικής εντολής, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα το ηλεκτρονικό αρχείο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση λανθασμένων λογαριασμών τα ποσά μεταφέρονται σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς.

γ) Ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης, μεταφέρονται με εντολή της πληρώτριας Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 με τίτλο «Ε.Δ. − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ενημέρωση της Διεύθυνσης Δ24 − Τμήματα Α και Γ.

Σε περίπτωση λάθους, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

δ) Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε ίδιο λογαριασμό που θα ανοιχτεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία θα καθορίζει την κίνησή του, καθώς και την τακτοποίηση των χρεώσεων.

4. α) Στους δικαιούχους των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται με την ίδια διαδικασία που καταβάλλονται οι συντάξεις, τα επιδόματα ή οι άλλου είδους παροχές, κατά περίπτωση, από τους οικείους φορείς.

β) Ειδικά για τους δικαιούχους της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β της κατηγορίας Β΄ και της κατηγορίας Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων που ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης Ββ και της κατηγορίας Γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

γ) Στους δικαιούχους σύνταξης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3808/2009, οι οποίοι εντάσσονται στα μητρώα συνταξιούχων του οικείου φορέα μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί ολόκληρο κατά την καταβολή της πρώτης σύνταξης, αφού προηγηθεί έλεγχος των κατά περίπτωση εισοδηματικών κριτηρίων από το φορέα. Σε περίπτωση που η καταβολή της πρώτης σύνταξης προηγείται της καταβολής της δεύτερης δόσης η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί ολόκληρη με τη δεύτερη δόση.

δ) Οι διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους δικαιούχους της παραγράφου αυτής.

ε) Τυχόν δικαιούχοι της παραγράφου αυτής που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον αρμόδιο φορέα μέχρι 28/2/2010. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες κριθούν από το φορέα ως δικαιούχοι, η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται από το φορέα μέχρι 31/3/2010 ή μαζί με τη δεύτερη δόση.

Άρθρο 3

Καταβολή της δεύτερης δόσης και έλεγχος προϋποθέσεων καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

1. Οι φορείς των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, δημιουργούν ηλεκτρονικό αρχείο με προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζει η Γ.Γ.Π.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα, τα πατρώνυμα των δικαιούχων, την ιδιότητά τους (συνταξιούχος, άνεργος κ.λπ.), αν δικαιούνται ή όχι το ΕΚΑΣ, τον αριθμό μητρώου τους στο φορέα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται από τους φορείς στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέχρι 30/4/2010. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ο φορέας ενημερώνει, με επιστολή, τους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ δεν είναι γνωστός σ’ αυτόν ότι θα πρέπει να του τον γνωστοποιήσουν το αργότερο μέχρι 31/3/2010, αποστέλλοντας επίσημο έγγραφο που τον αναγράφει. Δικαιούχοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ προβαίνουν στη διαδικασία απόκτησής του μέχρι 28/2/2010 και γνωστοποιούν αυτόν στο φορέα μέχρι 31/3/2010. Η γνωστοποίηση του ΑΦΜ αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης ή του συνόλου αυτής προκειμένου για συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών των οποίων ο ΑΦΜ δεν είναι ταυτοποιημένος.

2. Η Γ.Γ.Π.Σ. με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα στοιχεία που έχει στο αρχείο της, δημιουργεί ενιαία βάση δεδομένων του συνόλου των δικαιούχων που έλαβαν την πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009. Στη βάση αυτή προστίθενται και τα στοιχεία των δικαιούχων της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου. Μετά από επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει ανά φορέα τους παρακάτω πίνακες: α) Πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα πρόσωπα που τυχόν έλαβαν αδικαιολόγητα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση περισσότερες από μία φορές, το καταβληθέν σ’ αυτούς ποσό της πρώτης δόσης, ο φορέας που κατέβαλε το μεγαλύτερο ποσό και το υπόλοιπο ποσό που είναι καταβλητέο ως δεύτερη δόση και β) Πίνακα στον οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα που έλαβαν την πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και στα οποία δεν θα καταβληθεί το ποσό της δεύτερης δόσης, επειδή τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια του άρθρου 1 του ν. 3808/2009. Ειδικά για τους συνταξιούχους – δικαιούχους ΕΚΑΣ των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3808/2009. Οι ανωτέρω πίνακες αποστέλλονται στους αντίστοιχους φορείς.

3. Για πρόσωπα που ήθελε διαπιστωθεί, με βάση τα στοιχεία του πίνακα της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου αυτού, ότι έχουν λάβει αδικαιολόγητα την οικονομική ενίσχυση περισσότερες από μία φορές ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) ο φορέας που κατέβαλε το μικρότερο ποσό δεν καταβάλει τη δεύτερη δόση

β) ο φορέας που κατέβαλε το μεγαλύτερο ποσό συμψηφίζει το ποσό που καταβλήθηκε αχρεώστητα ως πρώτη δόση με το ποσό της δεύτερης δόσης και

γ) Οι φορείς που κατέβαλαν ως πρώτη δόση το ίδιο ποσό της δικαιούμενης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν καταβάλλουν τη δεύτερη δόση.

4. Η δεύτερη δόση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης θα καταβληθεί από τους ίδιους φορείς και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την καταβολή της πρώτης δόσης και μετά τον έλεγχο της Γ.Γ.Π.Σ. που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Στα πρόσωπα των περιπτώσεων Β και Γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, που μετά την καταβολή της πρώτης δόσης έπαψαν, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι δικαιούχοι σύνταξης ή προνοιακού επιδόματος, δεν καταβάλλεται η δεύτερη δόση.

Άρθρο 4

Παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα

Ως παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 θεωρούνται:

Α) Οι παρακάτω παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ

1) Τακτικά επιδόματα λόγω ανεργίας (ν.δ. 2961/54, ν. 1545/85, ν. 1836/89 όπως ισχύουν).

2) Ειδικά εποχιακά βοηθήματα (άρθρο 22 ν. 1836/89).

3) Ειδικά βοηθήματα (παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/89).

4) Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας (π.δ. 776/77).

5) Ειδική παροχή μητρότητας (άρθρο 142 ν. 3655/08 και Υ.Α. 33891/606/7−5−08).

6) Επιδόματα στράτευσης (ν. 2054/52 και άρθρο 34 ν.δ. 2961/54).

7) Επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (άρθρο 27 ν. 3016/2002 και Υ.Α. 31092/4−7−02).

8) Παροχές αφερεγγυότητας εργοδότη (άρθρο 16 ν. 1836/89, π.δ. 1/1990 και άρθρο 44 ν. 2648/98, π.δ. 151/1999).

9) Επιδόματα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ) ( άρθρο 2 ν. 1545/85).

10) Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (άρθρο 46 ν.δ. 2698/53 και άρθρο 38 ν. 2224/94).

11) Οικογενειακά επιδόματα (ν.δ. 3868/58).

Β. Τα παρακάτω επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων

1) Εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ (παρ. 1 άρθρου 1 ν. 3454/06)

2) Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 ν. 1892/90)

3) Επιδόματα σε πολύτεκνους (άρθρο 63 ν. 1892/90, άρθρο 2 ν. 2163/93, άρθρο 39 ν. 2459/97, άρθρο 6 ν. 3454/06)

4) Ισόβια σύνταξη στη μητέρα (άρθρο 63 ν. 1892/90, άρθρο 2 ν. 2163/93, άρθρο 39 ν. 2459/97, άρθρο 11 ν. 2819/2000, άρθρο 6 ν. 3454/06)

5) Επιδόματα τριτέκνων (άρθρο 6 ν. 3631/2008 και εγκύκλιος 1/1−2−2008 του ΟΓΑ)

Γ. Η αποζημίωση απόλυσης (ν. 3198/1955)

Δ. Επιδόματα τοκετού, κύησης και λοχείας

Ε. Τα παρακάτω προνοιακά επιδόματα

1) Επίδομα βαριάς αναπηρίας (Γ4α/Φ.225/οικ. 1196/26−4−1985 Κ.Υ.Α. και Γ4/Φ.225/161/3−2−1989 Κ.Υ.Α.)

2) Επίδομα των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων (Γ4/Φ.12/οικ. 1930/82 Κ.Υ.Α.)

3) Επίδομα παραπληγίας – Τετραπληγίας Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων (115750/3006/10−9−1981 Κ.Υ.Α.)

4) Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων Δημοσίου (61384/1638/19−5−1983 Κ.Υ.Α.)

5) Επίδομα κωφαλαλίας (Δ3β/423/73 ΚΥΑ)

6) Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης (Γ4Α/Φ.224/οικ.1434/26−6−1984 Κ.Υ.Α.)

7) Επίδομα ασθενών και αποθεραπευθέντων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους (Γ4γ/Φ.229/Οικ.3285/99 Κ.Υ.Α.)

8) Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Β.Δ. 669/61, ν. 4051/60, Π.Δ. 108/1983)

9) Επίδομα τυφλότητας (ν. 1904/51, ν. 958/79 και ΚΥΑ 1480/81)

10) Επίδομα μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλίας και πασχόντων από Σ.Ε.Α.Α. (HIV) (Γ4/Φ.167/2073/82 Κ.Υ.Α. και Π4γ/Φ. 222/Φ.225/οικ. 4711/94 Κ.Υ.Α.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                          ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

 

           ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                           ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ         .

           ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ                            ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 227

10 Δεκεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3808

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

1. Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη των οικογενειών των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως και χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:

Α. Φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το οικονομικό έτος 2009, βαρύνονταν φορολογικά από ένα τουλάχιστον πρόσωπο, των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄, του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω στις κατηγορίες Ε’ και ΣΤ΄ (εισόδημα από μισθωτή εργασία ή και αγροτικές εκμεταλλεύσεις) του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, που προσδιορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

15.000,00

700,00

2

16.500,00

800,00

3

22.000,00

1.000,00

4

23.500,00

1.100,00

5

25.000,00

1.200,00

6 και άνω

26.500,00

1.300,00

 

Β.α) Όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και κατά την ίδια ημερομηνία λαμβάνουν ή δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ..

β) Όσοι δεν υπερέβησαν κατά το οικονομικό έτος 2009 τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), που καθορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του Άρθρου Μόνου, παρ. 1 των υπ’ αριθμ. Φ11321/5250/439/3.6.2008 (ΦΕΚ 1083 Β΄) και 120612/0092/2.6.2008 (ΦΕΚ 1055 Β΄), Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, και κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από:

αα) Τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ή

ββ) Οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ή συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄) και του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄).

Γ. Όσοι δεν υπερέβησαν κατά το οικονομικό έτος 2009, τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, που καθορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του Άρθρου Μόνου, παρ. 1, των υπ’ αριθμ. Φ11321/5250/439/3.6.2008 (ΦΕΚ 1083 Β) και 120612/0092/2.6.2008 (ΦΕΚ 1055 Β΄) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:

αα) Λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή

ββ) Λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ως νεφροπαθείς, ή μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού των οστών ή

γγ) Λαμβάνουν την ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4051/1960 (ΦΕΚ 68 Α΄) και του π.δ. 108/1983 (ΦΕΚ 49 Α΄) ή

δδ) Είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄) και της υπ’αριθμ. Π2α/139491/16.11.2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1747 Β΄). Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου περισσότερα από ένα μέλη της (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μια φορά, ή

εε) Είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι και κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που έχει εκδοθεί πριν από την 3η Νοεμβρίου 2009. Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα, περισσότερα από ένα μέλη της (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Δ.α) Όσοι κατά την 3η Νοεμβρίου 2009:

αα) Είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή

ββ) Είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του και δικαιούνται επιδοτήσεως για το λόγο αυτόν.

β) Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:

αα) Επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το ύψος του επιδόματος που τους χορηγείται δεν υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως ισχύει, προσαυξημένου λόγω οικογενειακών βαρών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ή

ββ) Είναι άνεργοι και δικαιούνται για το έτος 2009 το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄).

3. Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης για τις κατηγορίες Β΄ έως και Δ΄, ορίζεται για κάθε δικαιούχο ως εξής:

α) Για τις περιπτώσεις α) και αα) της κατηγορίας Β΄ του άρθρου αυτού, σε τριακόσια (300) ευρώ.

β) Για την περίπτωση ββ) της κατηγορίας Β΄ και τις κατηγορίες Γ΄ και Δ΄, σε τετρακόσια (400) ευρώ.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση από μία μόνο πηγή με εξαίρεση τους δικαιούχους της κατηγορίας Α΄ που εμπίπτουν και σε μία από τις περιπτώσεις της κατηγορίας Δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Αν καταβάλλεται σύνταξη εκ μεταβιβάσεως σε περισσότερους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα.

5. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι 31.12.2009 και η δεύτερη μέχρι 30.6.2010 και η καταβολή μπορεί να διενεργείται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι τίτλοι πληρωμής, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής της ενίσχυσης, ο χρόνος ελέγχου των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή της ανά κατηγορία δικαιούχων, οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που δεν υπολογίζονται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 2

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων

1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού έτους 2009, των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 19 και 105 παρ. 7 του ίδιου Κώδικα, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος. Αν το καθαρό εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά.

Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στα προηγούμενα εδάφια και υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

2. Η έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ανά κλιμάκιο ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από ένα (1) ευρώ έως και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο τους επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

β) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από δέκα εκατομμύρια ένα (10.000.001) ευρώ έως και είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) και

γ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από είκοσι πέντε εκατομμύρια ένα (25.000.001) ευρώ και άνω, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναπομένον συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη, που απετέλεσαν τη βάση προσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) μήνες.

4. Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη της παραγράφου 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, 2007 και 2008. Αν για κάποιο από τα έτη αυτά δεν δημοσιεύθηκαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π., λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, μόνο τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους που δημοσιεύθηκαν.

5. Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται σε βάρος της νέας επιχείρησης που προήλθε από τη μετατροπή ή τη συγχώνευση.

Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε.

6. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς.

7. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για την έκτακτη εισφορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

8. Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%), με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση.

9. Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται, δεν εκπίπτει ως δαπάνη κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το μέρος που αποδεδειγμένα το εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης εισφοράς, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εισφοράς για την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 3

Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων και αύξηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων, κατά την εκκαθάριση του Ε.Τ.Α.Κ. έτους 2009, ανά κλιμάκιο φορολογητέας αξίας, με προοδευτικό συντελεστή, ως εξής:

α) Για φορολογητέα αξία, από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ μέχρι και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, ένα τοις χιλίοις (1‰).

β) Για φορολογητέα αξία, από εξακόσιες χιλιάδες ένα (600.001) ευρώ μέχρι και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, δύο τοις χιλίοις (2‰).

γ) Για φορολογητέα αξία, από οκτακόσιες χιλιάδες ένα (800.001) ευρώ μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, τρία τοις χιλίοις (3‰).

δ) Για φορολογητέα αξία, από ένα εκατομμύριο ένα (1.000.001) ευρώ μέχρι και ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ευρώ, τέσσερα τοις χιλίοις (4‰).

ε) Για φορολογητέα αξία, από ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ένα (1.300.001) ευρώ μέχρι και ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ευρώ, πέντε τοις χιλίοις (5‰).

στ) Για φορολογητέα αξία, από ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ένα (1.600.001) ευρώ μέχρι και δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, έξι τοις χιλίοις (6‰).

ζ) Για φορολογητέα αξία, από δύο εκατομμύρια ένα (2.000.001) ευρώ μέχρι και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, επτά τοις χιλίοις (7‰).

η) Για φορολογητέα αξία, από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ένα (2.500.001) ευρώ μέχρι και τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, οκτώ τοις χιλίοις (8‰).

θ) Για φορολογητέα αξία, από τρία εκατομμύρια ένα (3.000.001) ευρώ και άνω, εννέα τοις χιλίοις (9‰).

Η έκτακτη εισφορά συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται μαζί με το ενιαίο τέλος ακινήτων φυσικών προσώπων του έτους 2009.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για την έκτακτη εισφορά εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

3. Αντικαθίσταται η περίπτωση Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3634/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3763/2009, ως εξής:

«Β. Νομικά Πρόσωπα

Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6‰).

Η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των νομικών προσώπων των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 8, φορολογείται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).

Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται:

α) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

β) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ζ’, η’, με εξαίρεση τα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰), και θ΄ του άρθρου 8 του παρόντος.

δ) Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας.

Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

Πα τα έτη 2009 και 2010 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής υπάγεται σε τέλος με συντελεστή 0,33‰. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3634/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2011.»

5. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3634/2008, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται από το έτος 2009 και για κάθε επόμενο έτος, για ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε νομικά πρόσωπα, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

6. Ειδικά για το έτος 2009 τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3634/2008, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2010 και καταβάλλουν το τέλος αυτό σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, των δι−

μήνων που ακολουθούν. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή και την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς και του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, όπως αναπροσαρμόζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) αναστέλλεται από την έναρξή της και μέχρι 30.4.2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται.

2. α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, κατά το μέρος που προβλέπουν την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

β) Η προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3790/2009 για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής παρατείνεται μέχρι 30.4.2010.

γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του ν. 3790/2009 καταργείται και αναριθμείται ως παράγραφος 11, η παράγραφος 12 του ίδιου νόμου.

δ) Προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 3 του ν. 3790/2009, που έχει ως εξής:

«12. Μέχρι 30.6.2010 τα τηρούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄), Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ελέγχονται υποχρεωτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, ανακαλείται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που ορίζεται στις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.»

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) καταργούνται και η περαίωση των υποθέσεων που υπάγονται σε αυτές παραμένει ισχυρή από τότε που συντελέστηκε. Οφειλές από την περαίωση των ανωτέρω υποθέσεων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 21.7.2009 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλονται μέχρι 31.1.2010 χωρίς προσαυξήσεις και άλλες εν γένει κυρώσεις.

4. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151

Α΄) έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2010 και μετά.

Κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 30η Ιουνίου 2010, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 131 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), κατά περίπτωση.»

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010.»

5. Παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία του Κράτους, χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

6. α) Επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄), αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής, κατά τα ανωτέρω, η οποία όμως επιτυγχάνεται με άλλους πιστωτές και επικυρώνεται από το Δικαστήριο, αρμόδιο όργανο για την εξέταση αιτήματος ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο είναι η επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄),

η οποία γνωμοδοτεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄), ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζεται και για τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

γ) Οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζονται αναλόγως και στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται, κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

7. α) Η παράγραφος 11 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και λήγει την 30ή Απριλίου 2010.»

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «και την 30ή Σεπτεμβρίου 2009» τίθενται οι λέξεις «και την 31η Μαρτίου 2010».

γ) Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος» τίθενται οι λέξεις «μέχρι την 27η Μαίου 2009».

δ) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2009» τίθενται οι λέξεις «μέχρι την 15η Απριλίου 2010».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011 και μετά.»

Άρθρο 5

Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από τον Ο.Ε.Κ. σε συνδικαλιστές, θύματα βίας

Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), με αναπηρία τουλάχιστον 67% που προκλήθηκε από εγκληματική επίθεση λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης, στους οποίους έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, είτε προσωρινά είτε οριστικά, η παραχώρηση γίνεται χωρίς επιστροφή του τιμήματος στον Ο.Ε.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του α.ν. 163/1967 και του ν.δ. 2963/1954, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και όλων των συναφών διατάξεων που αφορούν στην αποπληρωμή στεγαστικών παροχών. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄).»

2. Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αρχίζει από 1.1.2009, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νέου μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των ειδικευομένων, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄).

3. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών από πανδημίες ή φυσικές καταστροφές, που απαιτούν την απασχόληση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ., καθώς και του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν του ωραρίου εργασίας και των εφημερίων, μπορεί να παρέχεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ο τρόπος απόδοσης της αποζημίωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Η αποζημίωση αυτή δεν προσμετράται στο όριο των αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Η απόφαση μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ μέχρι δύο (2) μήνες πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Προκειμένου να καταστεί δυνατή και να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ιατρών, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄), συνιστώνται για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, χίλιες (1.000) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Η αριθμητική κατανομή των θέσεων αυτών κατά ιατρική ειδικότητα και πέραν των υφιστάμενων οργανικών θέσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ                                           ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ            

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

    

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ             ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ              ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ               .

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ            Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ       .

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

 

 


 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009

Αριθ. Πρωτ. 11668/B0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β

2) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, ΦΜΑΠ

3) Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ. 1156  

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου, Κ. Γαλλή, Β. ΛεοντίουΕ

. Καπούτσου, Μ. Πρινιωτάκη, Δ. Κούλου, Δ. Ανδριανός

Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 316, 890, 204, 3636872

ΦΑΞ: 210 – 3375001, 3635077

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3808/2009

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ Α’227/10.12.2009) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης για τη στήριξη των οικογενειών των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως και χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ. Δικαιούχοι της ενίσχυσης, μεταξύ των άλλων, είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το οικονομικό έτος 2009, βαρύνονταν φορολογικά από ένα τουλάχιστον πρόσωπο, των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ και η’, του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α’), εφόσον ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους προέρχεται από τις κατηγορίες Ε ή και ΣΤ (εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και από μισθωτή εργασία) του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1

15.000,00 

 700,00

 2

16.500,00 

  800,00 

 3

22.000,00 

1.000,00

 4

23.500,00 

1.100,00

 5

25.000,00 

1.200,00

 6 και άνω

26.500,00

1.300,00

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 2/90703/0026/10-12-09 Κ.Υ.Α. ειδικά για το εν λόγω επίδομα ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, καθώς και οι δηλούμενες αγροτικές οικονομικές ενισχύσεις, του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, στο κατά το προηγούμενο εδάφιο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα του άρθρου 4 της πιο πάνω Κ.Υ.Α., οι οποίες είναι οι εξής:

Α) Οι παρακάτω παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ

1)Τακτικά επιδόματα λόγω ανεργίας (ν.δ. 2961/54, ν.1545/85, ν.1836/89 όπως ισχύουν).

2)Ειδικά εποχιακά βοηθήματα (άρθρο 22 ν.1836/89).

3)
Ειδικά βοηθήματα (παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/89).

4)Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας (π.δ. 776/77).

5)
Ειδική παροχή μητρότητας (άρθρο 142 ν. 3655/08 και Υ.Α. 33891/606/7-5-08).

6)Επιδόματα στράτευσης (ν. 2054/52 και άρθρο 34 ν.δ. 2961/54).

7)
Επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (άρθρο 27 ν.3016/2002 και Υ.Α. 31092/4-7-02).

8)Παροχές αφερεγγυότητας εργοδότη (άρθρο 16 ν. 1836/89, π.δ. 1/1990 και άρθρο 44 ν. 2648/98, π.δ. 151/1999).

9)Επιδόματα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ) (άρθρο 2 ν. 1545/85).

10)Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (άρθρο 46 ν.δ. 2698/53 και άρθρο 38 ν. 2224/94).

11)Οικογενειακά επιδόματα (ν.δ. 3868/58).

Β. Τα παρακάτω επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων

1)Εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ (παρ. 1 άρθρου 1 ν. 3454/06).

2)Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 ν. 1892/90).

3)Επιδόματα σε πολύτεκνους (άρθρο 63 ν. 1892/90, άρθρο 2 ν. 2163/93, άρθρο 39 ν. 2459/97, άρθρο 6 ν. 3454/06).

4)Ισόβια σύνταξη στη μητέρα (άρθρο 63 ν. 1892/90, άρθρο 2 ν. 2163/93, άρθρο 39 ν. 2459/97, άρθρο 11 ν. 2819/2000, άρθρο 6 ν. 3454/06).

5)Επιδόματα τριτέκνων (άρθρο 6 ν. 3631/2008 και εγκύκλιος 1/1-2-2008 του ΟΓΑ).

Γ. Η αποζημίωση απόλυσης (ν. 3198/1955).

Δ. Επιδόματα τοκετού, κύησης και λοχείας

Ε. Τα παρακάτω προνοιακά επιδόματα

1)Επίδομα βαριάς αναπηρίας (Γ4α/Φ.225/οικ. 1196/26-4-1985 Κ.Υ.Α. και Γ4/Φ.225/161/3-2-1989 Κ.Υ.Α.)

2)Επίδομα των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων (Γ4/Φ.12/οικ. 1930/82 Κ.Υ.Α.).

3)Επίδομα παραπληγίας Τετραπληγίας Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων (115750/3006/10-9-1981 Κ.Υ.Α.)

4)Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων Δημοσίου (61384/1638/19-5-1983 Κ.Υ.Α.)

5)Επίδομα κωφαλαλίας (Δ3β/423/73 ΚΥΑ).

6)Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης (Γ4Α/Φ.224/οικ. 1434/26-6-1984 Κ.Υ.Α.)

7)Επίδομα ασθενών και αποθεραπευθέντων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους (Γ4γ/Φ. 229/οικ. 3285/99 Κ.Υ.Α.)

8)Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Β.Δ. 669/91, ν. 4051/60, Π.Δ. 108/1983)

9)Επίδομα τυφλότητας (ν. 1904/51, ν.958/79 και ΚΥΑ 1480/81).

10)Επίδομα μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλίας και πασχόντων από Σ.Ε.Α.Α. (HIV) (Γ4/Φ. 167/2073/82 Κ.Υ.Α. και Π4γ/Φ. 222/Φ.225/οικ. 4711/94 Κ.Υ.Α.)

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Κ.Υ.Α. θα υποβάλουν μέχρι 28-02-2010 εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009, στην οποία θα δηλώσουν και εισόδημα ΣΤ’ πηγής (μισθωτών υπηρεσιών), πρέπει να συνυποβάλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 «βεβαίωση αποδοχών» ή «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» σε φωτοαντίγραφο με επίδειξη του πρωτοτύπου ή το ειδικό έντυπο με τίτλο «Βεβαίωση Εργοδότη», καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα προστατευόμενα μέλη που θα δηλώσουν.

Επομένως, δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις με τις οποίες συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 με τα στοιχεία εργοδοτών που προβλέπεται με την 1054645/1158/Α0012/ΠΟΛ. 1192/16-6-2000 εγκύκλιό μας.

Τέλος οι δικαιούχοι της περίπτωσης Δ της παραγ. 2 του άρθρου 1 του ν.3808/09 (άνεργοι κλπ.) θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση από τους φορείς που τους καταβάλλουν τις αντίστοιχες παροχές ανεργίας.

Άρθρο 2

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων

1.
Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).

Ειδικότερα, η εισφορά επιβάλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων) και της παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου (προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες, κλπ.). Διευκρινίζεται,

ότι η εισφορά επιβάλλεται ανεξάρτητα αν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος), καθόσον η εισφορά αυτή δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος, αλλά ιδιότυπη έκτακτη εφάπαξ επιβάρυνση.

Η εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη οικονομικού έτους 2009 που προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 31 και της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994. Επομένως, από τη διατύπωση των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι ως κέρδη πρέπει να λαμβάνονται τα συνολικά κέρδη προ της διανομής.

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα φορολογητέα κέρδη των νομικών προσώπων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 99 και 106 του Κ.Φ.Ε. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται, ότι προκειμένου για προσωπικές εταιρίες, από τα κέρδη τους δεν αφαιρείται η επιχειρηματική αμοιβή, προκειμένου για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς. Τέλος, στα κέρδη που υπόκεινται στην εισφορά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα από την εκμετάλλευση ή παρεπόμενα έσοδα (π.χ. μερίσματα), είτε προέρχονται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και ανεξάρτητα αν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ή αν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. υπεραξία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.) ή αν φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις τράπεζες). Για τον προσδιορισμό των κερδών επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται οι δαπάνες του άρθρου 31 και οι λοιπές δαπάνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 105, προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε. Ε.Π.Ε., κλπ.). Επομένως, η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό κέρδος μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών (δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση) που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022, 023 και 025 (Φ.01.010 και Φ.01.013). Από τις δηλώσεις των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ.01.011 και Φ.01.014) λαμβάνονται υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022 και 062. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε5) των προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών, κλπ. λαμβάνονται υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 450, 021, 022 και 023. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να αφαιρούνται οι αρνητικές λογιστικές διαφορές (κωδικός 462: ποσό που φορολογήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση λόγω αναμόρφωσης της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού). Πέραν των ανωτέρω, δεν αφαιρείται κανένα άλλο ποσό. Δηλαδή, ούτε οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων, ούτε οι αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόμων (ν. 2601/1998, ν. 3299/2004, κλπ.), ούτε τυχόν αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 (από αφορολόγητα έσοδα, έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, κλπ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τα πιο πάνω, να υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στις πιο πάνω καταστάσεις και αυτών που προκύπτουν με βάση τα άρθρα 31 και 105 του ν. 2238/1994, εφόσον υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς με διαφοροποιουμένους συντελεστές που αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με το ύψος των συνολικών καθαρών κερδών, ως εξής: 5% για καθαρά κέρδη μέχρι και 10.000.000 ευρώ, 7% για κέρδη από 10.000.001 ευρώ έως και 25.000.000 ευρώ και 10% για κέρδη από 25.000.001 ευρώ και άνω.

Για παράδειγμα, αν μία ανώνυμη εταιρία έχει δηλώσει καθαρά κέρδη στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2009 (Φ.01.010) 35.000.000 ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εξής:

(10.000.000 ευρώ x 5%) + (25.000.000 – 10.000.000) x 7% + (35.000.000 – 25.000.000) x 10% = 500.000 + 1.050.000 + 1.000.000 = 2.550.000 ευρώ.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε τα εναπομένοντα συνολικά καθαρά κέρδη που αποτέλεσαν τη βάση προσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, για μία ανώνυμη εταιρία με συνολικά καθαρά κέρδη 5.100.000 ευρώ (κωδικός 024), για την οποία καταρχήν με βάση το συντελεστή 5% προκύπτει ποσό έκτακτης εισφοράς 255.000 ευρώ, αυτό θα περιορισθεί στο ποσό των 100.000 ευρώ, ώστε το υπόλοιπο κερδών που απομένει μετά τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς να μην είναι κατώτερο των 5.000.000 ευρώ.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται, ότι σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικά καθαρά κέρδη λαμβάνεται το μέρος αυτών που αναλογεί στους δώδεκα μήνες. Δηλαδή, αν το οικονομικό έτος 2009 (έτος επιβολής της έκτακτης εισφοράς) μία ανώνυμη εταιρία έχει εμφανίσει κέρδη στον κωδικό 024 9.000.000 ευρώ (πρώτη διαχειριστική περίοδος 1.7.2007 – 31.12.2008), ως βάση για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 6.000.000 ευρώ (9.000.000 x 12/18).

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται, ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών 2007 και 2008. Για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι ως κέρδη των προηγούμενων οικονομικών αυτών ετών, προκειμένου να εξευρεθεί η βάση επιβολής της έκτακτης εισφοράς, πρέπει να λαμβάνονται τα αντίστοιχα κέρδη (φορολογικά ή Δ.Λ.Π.) που ελήφθησαν υπόψη και για το οικον. έτος 2009, ανεξάρτητα από τα ποια κέρδη είναι μεγαλύτερα στα έτη αυτά.

Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που υπάρχει δήλωση για ένα μόνο έτος (οικονομικό έτος 2008), τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2009 θα συγκρίνονται με το διπλάσιο των καθαρών κερδών του έτους αυτού.

Επίσης, αν για κάποιο από τα 2 προηγούμενα έτη δεν δημοσιεύθηκαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π., λαμβάνονται υπόψη μόνο τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους που δημοσιεύθηκαν.

Για παράδειγμα, αν μία ανώνυμη εταιρία το οικον. έτος 2009 εμφανίζει κέρδη στους κωδικούς 024 και 116, ύψους 6.000.000 και 7.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, το οικ. έτος 2008 έχει στους ίδιους κωδικούς κέρδη 2.000.000 και 5.000.000, αντίστοιχα, ενώ το οικ. έτος 2007 έχει κέρδη μόνο στον κωδικό 024 ύψους 1.000.000 ευρώ (δεν δημοσίευσε οικ. καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π.), ο υπολογισμός των κερδών επί των οποίων θα επιβληθεί η εισφορά έχει ως εξής: Καταρχήν, λαμβάνονται τα 7.000.000 κέρδη (Δ.Λ.Π.) που δηλώθηκαν κατά το οικον. έτος 2009, επειδή είναι μεγαλύτερα από τα 6.000.000 ευρώ που προέκυψαν από την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Ακολούθως, με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να συγκριθούν τα κέρδη οικον. έτους 2009 που προέκυψαν με βάση τα Δ.Λ.Π. (7.000.000 ευρώ) με τα αντίστοιχα κέρδη των οικονομικών ετών 2008 και 2007 και περαιτέρω, επειδή το οικονομικό έτος 2007 δεν προέκυψαν κέρδη με βάση τα Δ.Λ.Π., θα ληφθούν υπόψη μόνο τα κέρδη του οικονομικού έτους 2008 (5.000.000 ευρώ). Στη συνέχεια και επειδή το διπλάσιό τους (10.000.000 ευρώ) είναι μεγαλύτερο από τα 7.000.000 ευρώ, ως κέρδη επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά είναι τα 7.000.000 ευρώ.

Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, τα κέρδη οικονομικού έτους 2008 στον Κ.Α. 116 (Κέρδη Δ.Λ.Π.) ήταν 2.000.000 ευρώ και περαιτέρω, στο οικονομικό έτος 2007 η εταιρία δήλωσε στον ίδιο κωδικό κέρδη 2.000.000 ευρώ, θα ισχύσουν τα ακόλουθα: τα κέρδη οικον. έτους 2009 που προέκυψαν με βάση τα Δ.Λ.Π. (7.000.000 ευρώ) θα συγκριθούν με το διπλάσιο του μέσου όρου των κερδών οικον. ετών 2007 και 2008 [2 x (2.000.000 + 2.000.000)/2] και επειδή τα 4.000.000 ευρώ είναι μικρότερα των 5.000.000 ευρώ, δεν θα επιβληθεί τελικά έκτακτη εισφορά.

Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης σε κάποιο από τα προηγούμενα οικονομικά έτη, θα γίνεται αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση. Ειδικότερα, στην περίπτωση που αφορούν στο οικ. έτος 2007, τα κέρδη της χρήσης αυτής θα αναχθούν σε δωδεκάμηνη βάση και στη συνέχεια θα συγκριθούν, αφού ληφθούν υπόψη και τα κέρδη του οικ. έτους 2008, με τα κέρδη του οικ. έτους 2009. Στην περίπτωση που αφορούν στο οικ. έτος 2008, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει δήλωση οικονομικού έτους 2007 και επομένως, τα κέρδη του οικον. έτους 2008 θα αναχθούν σε δωδεκάμηνη βάση και στη συνέχεια το διπλάσιό τους θα συγκριθεί με τα κέρδη του οικονομικού έτους 2009.

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση εμφάνισης ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε κάποιο από τα προηγούμενα οικονομικά έτη, για τον υπολογισμό του διπλάσιου του μέσου όρου των καθαρών αυτών κερδών, προκειμένου να εξευρεθεί η βάση επιβολής της έκτακτης εισφοράς, λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των αποτελεσμάτων των οικ. ετών 2007 και 2008.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει διακόψει τις εργασίες της μέσα στο τρέχον έτος (λήξη εκκαθάρισης, κλπ.), θα βεβαιωθεί κανονικά έκτακτη εισφορά, δεδομένου ότι στο οικονομικό έτος 2009 (έτος βάσης για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς), έχουν προκύψει κέρδη για το υπόψη νομικό πρόσωπο. Βέβαια, δεν νοείται στην πράξη διακοπή εργασιών με πολύ υψηλά κέρδη, στα οποία επιβάλλεται η εισφορά. Επομένως, η διακοπή προφανώς θα οφείλεται σε μετασχηματισμό (μετατροπή, συγχώνευση, κλπ.), οπότε θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται, ότι για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στον Κ.Α. Εσόδων 0893 «Έκτακτη οικονομική εισφορά στις επιχειρήσεις» μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009.

Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στη νέα επιχείρηση που προήλθε από τη μετατροπή ή συγχώνευση. Στην περίπτωση διάσπασης ανώνυμης εταιρίας, η βεβαίωση της έκτακτης εισφοράς θα γίνεται στο όνομα των επωφελούμενων επιχειρήσεων με βάση το ποσό της καθαρής θέσης της διασπασθείσας που αναλογεί στις επωφελούμενες επιχειρήσεις. Επισημαίνεται, ότι επειδή τα στοιχεία αυτά σχετικά με το ύψος της καθαρής θέσης της διασπασθείσας εταιρίας δεν υπάρχουν στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει η τελευταία να τα αναζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται, ότι αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται, ότι η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ή υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και για την άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται, ότι οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) εφαρμόζονται ανάλογα και για την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, για την οίκοθεν βεβαίωση του ποσού της έκτακτης εισφοράς, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θα συντάσσει χρηματικό κατάλογο μέχρι τις 31.12.2009.

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 ορίζεται, ότι η βεβαιωθείσα έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς, ήτοι μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2010, και η καθεμία από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα, ημέρας. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 3%. Έκπτωση δεν χορηγείται στην περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς είναι καταβλητέο σε μία δόση.

9. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 ορίζεται, ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς που θα καταβληθεί δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του οικον. έτους 2011 (διαχειριστική περίοδος 2010).

10. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζεται, ότι σε περίπτωση που τα καθαρά κέρδη επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά αποτέλεσαν και κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι αν για παράδειγμα, έχουμε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ανώνυμη εταιρία, η τελευταία αποκτά κέρδη από τη συμμετοχή της στην κοινοπραξία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31.12.2008) και επομένως, έκτακτη εισφορά θα βεβαιωθεί στο όνομα της κοινοπραξίας για τα κέρδη οικ. έτους 2009, καθώς και στην ανώνυμη εταιρία – μέλος για το μέρος των κερδών του ίδιου οικον. έτους που αντιστοιχούν σε αυτή (πέραν των δικών της κερδών), αν βεβαίως και τα συνολικά κέρδη της Α.Ε. υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της έκτακτης εισφοράς καταβάλλεται κανονικά από την κοινοπραξία. Επειδή όμως η εισφορά βεβαιώνεται και σε βάρος της Α.Ε. η οποία είναι υποχρεωμένη να την καταβάλλει, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για επιστροφή των δόσεων που θα έχει ήδη καταβάλλει και διαγραφή των υπολοίπων. Είναι αυτονόητο, ότι αν μετά την αφαίρεση των κερδών από την υπόψη συμμετοχή απομένει υπόλοιπο κερδών της Α.Ε. μικρότερο των 5.000.000 ευρώ (με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω), θα διαγράφεται ολόκληρο το ποσό της εισφοράς, μετά την επιστροφή των δόσεων που έχουν καταβληθεί.

Άρθρο 3

Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων και αύξηση

του Ενιαίου τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) των νομοκών προσώπων μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

1. Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων κατά την εκκαθάριση του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 ανά κλιμάκιο φορολογητέας αξίας με προοδευτικό συντελεστή ως εξής:

· Για φορολογητέα αξία, από   400.000,00 μέχρι και    600.000,00, 1 .

· Για φορολογητέα αξία, από   600.001,00 μέχρι και    800.000,00, 2 .

· Για φορολογητέα αξία, από   800.001,00 μέχρι και  1.000.000,00, 3 .

· Για φορολογητέα αξία, από 1.000.001,00 μέχρι και 1.300.000,00, 4 .

· Για φορολογητέα αξία, από 1.300.001,00 μέχρι και 1.600.000,00, 5 .

· Για φορολογητέα αξία, από 1.600.001,00 μέχρι και 2.000.000,00, 6 .

· Για φορολογητέα αξία, από 2.000.001,00 μέχρι και 2.500.000,00, 7 .

· Για φορολογητέα αξία, από 2.500.001,00 μέχρι και 3.000.000,00, 8 .

· Για φορολογητέα αξία, από 3.000.001,00 και άνω, 9 .

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για την έκτακτη εισφορά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, όπως ισχύουν.

Συνεπώς για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων για την έκτακτη εισφορά εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Σημειώνεται ότι, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται χωριστά στην ατομική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου (σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3634/2008).

Επισημαίνεται ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν.3634/2008.

Σε περιπτώσεις απαλλασσομένων εκ του νόμου ακινήτων στα οποία θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά, εφόσον προσκομιστούν από τον υπόχρεο τα απαιτούμενα για την απαλλαγή δικαιολογητικά, θα γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. νέα εκκαθάριση.

Η έκτακτη εισφορά συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται μαζί με το Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων του έτους 2009.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Έγγαμος χωρίς παιδιά έχει για το έτος 2009 ατομική φορολογητέα περιουσία 390.000€. Η σύζυγός του για το ίδιο έτος έχει φορολογητέα περιουσία 310.000€.

Οι ανωτέρω φορολογούμενοι για το έτος 2009 δεν θα καταβάλουν έκτακτη εισφορά, δεδομένου ότι η φορολογητέα αξία κάθε ιδιοκτήτη χωριστά δεν υπερβαίνει τις 400.000,00€.

Παράδειγμα 2ο

Έγγαμος με δύο παιδιά για το έτος 2009 έχει ατομική φορολογητέα περιουσία 500.000€, η σύζυγός του έχει φορολογητέα περιουσία 450.000€ και κάθε ένα από τα δύο παιδιά 250.000€.

Ο σύζυγος θα καταβάλλει έκτακτη εισφορά 100 € (500.000 – 400.000 = 100.000 Χ 1‰)

Η σύζυγος θα καταβάλλει έκτακτη εισφορά 50 € (450.000 – 400.000 = 50.000 Χ 1‰)

Τα τέκνα δεν θα καταβάλλουν έκτακτη εισφορά.

Παράδειγμα 3ο

Έγγαμος χωρίς παιδιά έχει για το έτος 2009 ατομική φορολογητέα περιουσία 1.253.463 €. Η σύζυγός του για το ίδιο έτος έχει φορολογητέα περιουσία 305.910 €.

Η σύζυγος για το έτος 2009 δεν θα καταβάλει έκτακτη εισφορά, δεδομένου ότι η φορολογητέα αξία των ακινήτων της είναι 305.910,00€.

Ο σύζυγος θα καταβάλει έκτακτη εισφορά για το έτος 2009 2.213,85€. Αυτή θα υπολογισθεί ως εξής:

Μέχρι 400.000,00€ έκτακτη εισφορά 0.

Από    400.001,00€ έως    600.000,00€ = 200,00€ (1‰).

Από    600.001,00€ έως    800.000,00€ = 400,00€ (2‰)

Από    800.001,00€ έως 1.000.000,00€ = 600,00€ (3‰)

Από 1.000.001,00€ έως 1.253.463,00€ = 1.013,85€ (4‰)

2. Συντελεστές φορολόγησης νομικών προσώπων στο Ε.Τ.ΑΚ.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 φορολογείται με συντελεστή 3‰ η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των νομικών προσώπων των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 8 του ν. 3634/2008.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται συντελεστής 3‰ στα μέχρι τώρα υποκείμενα στο 1‰ – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου – ακίνητα των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του όρους Σινά, του Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, των Μουσείων, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, των Ιδρυμάτων για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986, των Ξένων Αρχαιολογικών και Γεωργικών Σχολών, των μη κερδοσκοπικών σωματείων που επιδιώκουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα σχολεία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους καθώς και των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37Α΄), εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν ιδιοχρησιμοποιούνται.

Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς τους συντελεστές φορολόγησης του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Τονίζεται ότι η διάταξη αυτή επιφέρει αλλαγή μόνο στο φορολογικό συντελεστή των ανωτέρω νομικών προσώπων και όχι στα απαλλασσόμενα ακίνητά τους που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3634/2008 και αναλυτικά έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1075/10-4-2008 και ΠΟΛ 1086/28-5-2008.

Ο φορολογικός συντελεστής 3‰ ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και γι’ αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, τα νομικά πρόσωπα για τα οποία επιβάλλεται αύξηση του φορολογικού συντελεστή υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, μέχρι την 26η Φεβρουαρίου του 2010.

Ο φόρος που προκύπτει θα καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, των διμήνων που ακολουθούν. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων, ισχύουν οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1079/2008 και ΠΟΛ 1086/2008.

3. Πιστοποιητικό Ε.Τ.ΑΚ. του άρθρου 18 του ν. 3634/2008

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3808/2008 ορίζεται ότι το πιστοποιητικό του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (πιστοποιητικό Ε.Τ.ΑΚ.) απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία θα συνταχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Συνεπώς, μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι συμβολαιογράφοι θα συντάσσουν συμβόλαια χωρίς το πιστοποιητικό αυτό και οι υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων θα μεταγράφουν και θα καταχωρούν αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α΄), με τις οποίες τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τη φορολογία των κερδών από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λοιπά παιχνίδια και διαγωνισμούς, αναστέλλεται από την έναρξή της και μέχρι 30 Απριλίου 2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται.

Συνεπώς η καταβολή των κερδών από λαχεία, διαγωνισμούς κ.λπ. μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπόκειται, για την επιβολή του αναλογούντα φόρου, στις προϊσχύσασες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (σχετικά άρθρα 58 έως και 60 και 91 έως και 98) και της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2238/1994, όπως ίσχυε.

2. Με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού καταργείται από τότε που ίσχυσε η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, η οποία προβλεπόταν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α’143). Είναι αυτονόητο ότι για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής εξακολουθεί να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά.

3. Περαιτέρω, με την περ. β’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, η οποία αρχικά έληγε 15 Νοεμβρίου 2009, μέχρι 30 Απριλίου 2010.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιπλέον ποσά πρόσθετης εισφοράς λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3790/2009, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιστρέφονται άτοκα. Τα ίδια ισχύουν και για τα ποσά εισφοράς που ενδεχόμενα έχουν καταβληθεί για επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

4. Με την περ. γ’ της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου καταργείται η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του ν. 3790/2009, με την οποία προβλεπόταν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, καθώς και η διαδικασία επιστροφής του 100% της εισφοράς για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, και η υφιστάμενη παράγραφος 12 αναριθμείται σε παράγραφο 11.

5. Με την περ. δ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 3 του ν. 3790/2009.

Με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 3790/2009 προβλέπεται ότι τα τηρούμενα στο Υ.Ε.Ν Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ελέγχονται υποχρεωτικά μέχρι 30 Ιουνίου 2010 προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής τους σε αυτά. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το πλοίο δεν είναι επαγγελματικό, ανακαλείται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που ορίζεται στις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3775/2009, με τις οποίες ορίζετο ότι δεν είναι ισχυρή η περαίωση των υποθέσεων που περαιώθηκαν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-11 του ν.3259/2004, 28 του ν. 3697/2008, 89 του ν. 3746/2009 και 10 του ν. 3763/2009 εφόσον δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των βεβαιωθέντων ποσών, και ρυθμίζονται λοιπά συναφή θέματα σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές.

Με βάση τα παραπάνω και όπως ρητά ορίζεται με τις νέες ως άνω διατάξεις του ν.3808/2009, η κατά τα ανωτέρω περαίωση παραμένει ισχυρή από τότε που συντελέστηκε. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις του ν. 3808/2009 παρέχεται η ευχέρεια σε όσους δεν κατέβαλαν, λόγω των ανωτέρω καταργούμενων διατάξεων, δόσεις εκ της περαίωσης που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 21-7-2009 μέχρι τη δημοσίευση του ν.3808/2009, δηλαδή μέχρι 10-12-2009, να τις καταβάλλουν μέχρι 31-1-2010 χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες γενικά κυρώσεις. Σημειώνεται ότι η ως άνω απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και άλλες κυρώσεις καταλαμβάνει εκείνες και μόνο απο τις προαναφερόμενες ληξιπρόθεσμες δόσεις που θα καταβληθούν μέχρι τις 31-1- 2010, ενώ για όσες από τις εν λόγω δόσεις ενδεχομένως καταβληθούν μετά τις 31-1- 2010 θα ισχύουν πλέον οι γενικές διατάξεις (δηλ. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ανά δόση από τότε που αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κ.λ.π.). Επίσης, οι γενικές διατάξεις με βάση τα στοιχεία βεβαίωσης έχουν βεβαίως εφαρμογή και για τις δόσεις εκ της περαίωσης που τυχόν είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν τις 21-7-2009 ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μετά τις 10-12-2009.

Διευκρινίζεται ότι ενόψει των ως άνω διατάξεων του ν. 3808/2009 και της κατάργησης με αυτές των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3775/2009, δύνανται πλέον να υπαχθούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν.2648/98 (ΦΕΚ 238 Α), όπως ισχύουν, οι ληξιπρόθεσμες εν γένει οφειλές που προέκυψαν στο πλαίσιο της ως άνω ήδη διενεργηθείσας περαίωσης. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι οφειλέτες μπορούν να υπαγάγουν τις μέχρι 21-7-2009 ληξιπρόθεσμες δόσεις εκ της περαίωσης σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και να εξοφλούν τις από 21-7-2009 μέχρι 10-12-2009 ληξιπρόθεσμες δόσεις με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3808/2009.

Επισημαίνεται ότι οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1115/2009 και ΠΟΛ.1128/2009 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3775/2009 παύουν να ισχύουν και ως εκ τούτου τα ποσά εκ της περαίωσης των παραπάνω υποθέσεων που σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1128/2009 είχαν τεθεί σε αναστολή, είναι πλέον απαιτητά σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσής τους, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, επί αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π., πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγησή του, πρέπει να καταβληθούν και οι δόσεις εκ της περαίωσης ή να υπαχθούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, στην οποία συμμορφώνεται ο φορολογούμενος, δεδομένου ότι, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ν.3808/2009 παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των δόσεων που έληξαν από 21-7-2009 μέχρι 10-12-2009 με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τις λοιπές κυρώσεις, εφόσον η εξόφλησή τους γίνει μέχρι τις 31-1-2010 και όχι παράταση του ληξιπροθέσμου αυτών.

7. Με το άρθρο 42 του ν. 3756/2009 μετατέθηκε από 1η Απριλίου 2009 σε 1η Ιανουαρίου 2010 ο χρόνος έναρξης ισχύος των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3697/2008, σχετικά με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους .

Ωστόσο, με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 δόθηκε νέα παράταση.

Συγκεκριμένα, ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1η Ιουλίου 2010 και μετά. Μέχρι τότε ξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 1,5‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση να απαλλάσσεται της φορολογίας.

8.
Παράταση του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών

Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του νόμου 3808/10-12-2009 παρατείνεται μέχρι 31-12-2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία του Κράτους χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

Σημειώνεται ότι, η παράταση δεν ισχύει για τα χρέη, που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του έτους 2011.

9. Θέματα προπτωχευτικής διαδικασίαςα. Όργανο συνδιαλλαγής

Με τη διάταξη του πρώτου υποεδαφίου του εδαφίου (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3808/10-12-2009 καθορίζεται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την εξέταση αιτημάτων συνδιαλλαγής με το Δημόσιο, που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επόμενα του νόμου 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄ - Πτωχευτικός Κώδικας). Αρμόδιο όργανο ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Ρύθμιση χρεών οφειλετών που πέτυχαν συνδιαλλαγή με τρίτους (πλην του Δημοσίου)

Με τη διάταξη του δεύτερου υποεδαφίου του ίδιου ως άνω εδαφίου, παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες που πέτυχαν, χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, τη σύναψη συμφωνίας συνδιαλλαγής με πιστωτές τους, η οποία επικυρώθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε μεγαλύτερο εύρος δόσεων, προκειμένου να μην οδηγηθούν σε πτώχευση. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο που υποβάλλονται από τους εν λόγω οφειλέτες ορίζεται η επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄), η οποία γνωμοδοτεί κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του νομοθετικού διατάγματος 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Αποφασίζον όργανο είναι και στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Οικονομικών.

10. Θέματα πτωχευτικής διαδικασίαςα. Προνομιακή κατάταξη Δημοσίου

Με τη διάταξη του εδαφίου (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3808/10-12-2009 ορίζεται ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που αναφέρεται στην προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων του Δημοσίου, σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, εφαρμόζεται και για τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, το Δημόσιο εξακολουθεί και στις πτωχεύσεις οφειλετών του που διέπονται από το νέο καθεστώς (Ν. 3588/2007), να έχει γενικό προνόμιο και συγκεκριμένα να κατατάσσεται στην προνομιακή σειρά της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κ.Ε.Δ.Ε. για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η εξομοίωση των προνομιών όλων των πτωχευτικών απαιτήσεων του Δημοσίου ανεξάρτητα από το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την πτωχευτική διαδικασία.

β. Κοινοποίηση πτωχευτικών αποφάσεων

Με τη διάταξη του εδαφίου (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3808/10-12-2009 ορίζεται ότι οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως και στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να υφίσταται και στις νέες πτωχεύσεις- υποχρέωση του γραμματέα του Πτωχευτικού Δικαστηρίου να αποστέλλει αντίγραφο της πτωχευτικής απόφασης στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιώντας σ αυτήν και τους αριθμούς φορολογικού μητρώου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.

γ. Αναγγελία πτωχευτικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη, η αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., μόλις λάβει γνώση της πτώχευσης, το αργότερο δε μέχρι τη σύνταξη πίνακα διανομής, δια δημοσίου εγγράφου, που επιδίδεται στο γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου (σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 3588/2007) και συνοδεύεται από πίνακα των βεβαιωμένων σε βάρος του πτωχού οφειλέτη απαιτήσεων του Δημοσίου. Οι αναγγελθείσες απαιτήσεις του Δημοσίου δεν υπόκεινται σε επαλήθευση. Σε περίπτωση που οι εν λόγω απαιτήσεις ή το προνόμιο αυτών αμφισβητούνται από το σύνδικο, ο τελευταίος οφείλει να ασκήσει ανακοπή, η οποία εκδικάζεται πλέον σύμφωνα με τα άρθρα 218 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

11. Περαίωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 3808/2008 παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στην περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ετών 1997 έως και 2007, μέχρι την 30ή Απριλίου 2010.

Επίσης, η προθεσμία υποβολής αίτησης από τους υποχρέους για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2010.

Στις περιπτώσεις που περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιες για τα ανέλεγκτα έτη, τότε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας εκδίδεται από τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για το τελευταίο ανέλεγκτο έτος (2007), μετά την αποστολή σε αυτόν μέχρι την 15η Απριλίου 2010 των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων περαίωσης από τις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για τα προηγούμενα έτη.

Για την περαίωση εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που έχουν ήδη κοινοποιηθεί (ΠΟΛ 1077/2009, ΠΟΛ 1078/11-6-2009 και 1079962/496/0013/12-6-2009).

Τέλος, με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών υπενθυμίζουμε ότι αμελείται η βεβαίωση Φ.Μ.Α.Π. κατ’ έτος σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

 ΕΤΗ

 ΠΟΣΟ

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1997

 2000 δρχ.

(περίπου 5,89 )

 παρ. 3 άρθρου 74

Κ.Φ.Ε.

(μέχρι 17-2-1997)

 1998,1999,2000

 5000 δρχ.

(περίπου 14,67 )

 παρ. 8 άρθρου 17 ν.

2459/1997

 2001 έως και 2007

 9000 δρχ.

(27 )

 παρ. 17 άρθρου 3 ν.

2873/2000

(ισχύει από 1-1-2001)

  

12. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συζύγων που ανήκουν σε διαφορετική Δ.Ο.Υ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3634/2008 δόθηκε η δυνατότητα στους συζύγους που υπάγονται σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., να επιλέγουν και να υποβάλλουν την (κοινή) δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές Δ.Ο.Υ. επιθυμούν, από το οικονομικό έτος 2009 και μετά.

Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3746/2009 ορίσθηκε ότι η πιο πάνω ρύθμιση θα καταλαμβάνει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 και μετά.

Ήδη, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται, ότι η πιο πάνω επιλογή της Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της κοινής δήλωσης θα αρχίσει να γίνεται από το οικονομικό έτος 2011, λόγω των τεχνικών

προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Επομένως, για τους συζύγους που εμπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2010 θα υποβληθούν όπως και κατά το οικον. έτος 2009, δηλαδή στη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει ο σύζυγος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρόσφατα άρθρα