ΠΡΟΣ:

Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

 Πλ. Ελευθερίας 22ΤΚ 10553 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΜ. ΣΤPAΤOΛOΓlKΩN  ΔIΟIΚΗΤιΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τηλ.: 210-6598296Φ .420118/813681Σ.246Αθήνα, 20 lουλ 09

KOIN.: Γρ. ΥΕΘΑΓΔΟΣΥΙ Γεν. Δντή ΓΔΟΣΥ/Αν. Γεν. Δντρια ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ/Δ'

ΘΕΜΑ:Στρατολογία(Μείωση θητείας τέκνων Πολυτέκνων οικογενειών)

ΣΧΕΤ.:      α. Άρθρο 1 παράγρ. 1β της Φ.421.4/2/204367/Σ.969/19 lουν 09 Απόφ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1224/22 lουν 09 τ. Β')

                  β. Αριθ. Πρωτ.:6217/23-6-09 Ανωτ. Συν. Πολυτέκνων Ελλάδος

 

Σε απάντηση της από 23 lουν 09 επιστολής σας προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του (α) σχετικού οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας οκτώ (8) μηνών, εφόσον κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου2009 ή θα καταταγούν μεταγενέστερα.             
 

Πελοπίδας Καλλίρης

Γενικός Διευθυντής

Πρόσφατα άρθρα