Νέα, Υπουργική Απόφαση  ΥΠΕΘΑ 11ος/2010... ΕΔΩ

=============================

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:


Πίνακα Αποδεκτών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕΠΑΘΑ/Τμ. Α.Θ.Π.

Τηλ.  210 3456870

Φ. 900/55/160630

Σ.  1202

Αθήνα,   13 Ιουλ. 2009

Συν: Μία (1) Κ.Υ.Α.


ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα: (Κ.Υ.Α. Επιτροπών Ελένχου Αδειών Εκμετάλλευσης
Περιπτέρων
, Λιανικής Πώλησης Καπνοβιομηχανικων Προϊόντων και Κυλικείων
-
Καφενείων»),

 

ΣΧΕΤ : α. ΝΔ. 1044/71 (ΦΕΚ 245 Α')
β. Ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38 Α
')
γ.. Ν. 3670/08 (ΦΕ117Α').


1. Σας κοινοποιούμε, για γνώση και εφαρμογή, την υπ' αριθμ.
Φ.454/10/159768/22 Μαϊ 09, Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
,
Οικονομίας & Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Υγείας &
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου
8
του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α') και ρυθμίζει θέματα ελέγχου αδειών
εκμετάλλευσης
περιπτέρων
, λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικων προϊόντων και κυλικείων
-
καφενείων.

2.       Για την εφαρμογή της παραπάνω Κ.Υ.Α θα πρέπει με απόφαση του
οικείου
Νομάρχη, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, να συγκροτηθούν
οι
επιτροπές
ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της Κ.Υ.Α.
3.       Επειδή το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στις άδειες περιπτέρων, οι
επιτροπές
, κρίνεται σκόπιμο να ξεκινήσουν τους ελέγχους από τα περίπτερα και
στη
συνέχεια
να τους επεκτείνουν και στα κυλικεία - Καφενεία και τις άδειες
λιανικής
πώλησης
καπνοβιομηχανικων προϊόντων.
4.       Εφιστάται η προσοχή των επιτροπών στον εντοπισμό και έλεγχο των
σχολαζόντων
περιπτέρων. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες
των
επιτροπών
θα περιορίζονται σε αυτές που καταγράφονται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α
.
και δεν θα παρεμβαίνουν στο έργο άλλων αρμόδιων οργάνων ή φορέων (π.χ
.
υγειονομικών αρχών κ.λ.π.).

5.   Επισημαίνεται ότι, εκτός από τα καθοριζόμενα στην παρούσα Κ.Υ.Α., για
τυχόν
διάφορα θέματα που ανακύψουν, κατά τον έλεγχο των επιτροπών,
θα
εφαρμόζονται
οι διατάξεις που διέπουν τις άδειες εκμετάλλευσης των περιπτέρων
-
κυλικείων, των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, όπως ισχύουν σήμερα

 

Κωνσταντίνος Τασούλας
Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας

Πρόσφατα άρθρα