Επιστολή (νεότρη)ΑΣΠΕ στον Υπουργό Χρ. Σπίρτζη για την αγορά αυτοκινήτου Ι.Χ.Ε. από πολυτέκνους, για δεύτερη φορά - ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΑΑΔΕ κάντε κλικ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.Ε. ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Νέα απόφαση για τρίτεκνους που πήραν αυτοκίνητο μία φορά... και μετά έγιναν πολύτεκνοι.... ΕΔΩ   -  Ν.4110/2013 άρθρο 20 παρ

Α. Πολύτεκνοι γονείς.
Προϋποθέσεις – Έκταση ατέλειας.
1. Αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.
Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών, η απαλλαγή περιορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης.
2. Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν, κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου, τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά και εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης, μίσθωσης, ενέχυρου, χρησιδανείου ή παραχώρησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των παραπάνω αυτοκινήτων πριν από τη συμπλήρωση τριετίας από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση, η μίσθωση, το ενέχυρο, το χρησιδάνειο ή η παραχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των αυτοκινήτων αυτών γίνεται χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής των ως άνω παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτών, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου.
Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 12 του Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/25-1-2004), που αντικατέστησε το άρθρο 36 του Ν. 1563/1985 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/17-9-1985), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007).
4. Ο Φ.Π.Α. καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός ΕΕ) καταβάλλονται κανονικά.
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Υπ’ αριθμ. 1052210/2150/2182/21-5-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών/Γρ. Κοινωνικού Ελέγχου.
Σημείωση: Η ηγεσία των πολυτέκνων διεκδικεί:
α. Η β΄ απαλλαγή να ισχύει για τους πολύτεκνους που έχουν τέσσερα (4) προστατευόμενα μέλη (όπως αυτό ισχύει για την α΄ παραλαβή) και όχι τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά και
β. Η απαλλαγή να ισχύει και για τους χήρους-ες με τουλάχιστον τρία (3) ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά που έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνοι.
Όμως το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Δ/νση 18η), όπως απάντησε[1] σε σχετικό αίτημα, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων
Β. Γονείς με τρία (3) παιδιά.
Η απαλλαγή πολυτέκνων από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, επεκτείνεται και χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία (3) ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα.
Σχετικά:           α. Άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3250/2004 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/7-7-2004) και
                        β. Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006).
Προστατευόμενα παιδιά.
Ως προστατευόμενα παιδιά, για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, θεωρούνται τα παιδιά που:
α. Είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
β. Φοιτούν σε αναγνωρισμένες Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
δ. Έχουν αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Το ανήλικο τέκνο θεωρείται ως «προστατευόμενο», ανεξάρτητα από το εάν αυτό βαρύνει ή όχι το φορολογούμενο γονέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ως εκ τούτου, στην περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο αποκτά εισόδημα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν οφείλει να απαιτεί πέρα των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
Επίσης, στην περίπτωση προστατευόμενου τέκνου που φοιτά, επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας συνιστά η βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και όχι η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και από τις οποίες προκύπτει η εισαγωγή τέκνου σε αναγνωρισμένη Σχολή ή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής.
Περαιτέρω και για άλλες περιπτώσεις αναγνωρισμένων Σχολών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., Σχολές που εντάσσονται σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους σπουδών), η ως άνω βεβαίωση εγγραφής, ασχέτως αν αυτή έχει εκδοθεί πριν την επίσημη έναρξη της φοίτησης, αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας του τέκνου.
Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολέγια, δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.. Ως εκ τούτου, δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές βεβαιώσεις φοίτησης που εκδίδονται από τα Κολέγια, ως δικαιολογητικά για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτου από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία (3) παιδιά.
Σχετικά:           α. Υπ’ αριθμ. 277/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ..
                        β. Υπ’ αριθμ. Δ.2025/194/Α0018/21-10-2008 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄.
                        γ. Υπ’ αριθμ. 5028286/1174/Α0018/20-7-2009 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄ και
                        δ. Υπ’ αριθμ. 5047553/ΕΞ/10-12-2009 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/ΓεΝ. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄.
Ποιοι από την οικογένεια έχουν δικαίωμα οδήγησης του αυτοκινήτου.
Η οδήγηση του αυτοκινήτου κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών, επιτρέπεται μόνο από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.
Σχετικά:           α. Υπ’ αριθμ. Δ.471/28/Β.001/4-5-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης) και 
                        β. Άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Εάν μπορούν οι δικαιούχοι να τύχουν περισσοτέρων απαλλαγών από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων.
Οι τυχόντες μειωμένων δασμών πολύτεκνοι για το ειδικό τέλος ταξινόμησης, δεν δικαιούνται να τύχουν, συγχρόνως ή διαδοχικώς, όμοιων απαλλαγών και για άλλο αυτοκίνητο, εάν εμπίπτουν και σε άλλη κατηγορία (Έλληνες επιστρέφοντες από την αλλοδαπή όπου εργάζονταν, ομογενείς, Πόντιοι, κ.λπ.).
Υπ’ αριθμ. 2010/9-5-1993 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών (Γνωμοδότηση 1/93).
Οι δικαιούχοι έχουν ατέλεια και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν κάθε φορά για τους πολύτεκνους και ανάπηρους γονείς, μπορεί να είναι και μεταχειρισμένα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Υπ’ αριθμ. Δ.1598/156/18-12-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών φόρων Κατανάλωσης).
Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Δικαιούχοι απαλλαγής.
1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3220/2004.
2. Οι γονείς με τρία (3) τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3454/2006, ήτοι:
α. Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
β. Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
γ. Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
δ. Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.
3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία (1) μόνο φορά και για ένα (1) αυτοκίνητο ανά οικογένεια.
Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Δικαιολογητικά.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Από τους πολύτεκνους:
α. Αίτηση - δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
- Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
β. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, το οποίο εκδίδεται από το Δήμαρχο, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα.
γ. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή του γονείς με τρία (3) τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατέλειας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβασθεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
ε. Σε περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο.
2. α. Από τους τρίτεκνους:
Αίτηση - δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
- Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων. Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του δελτίου του Κέντρου Αλλοδαπών.
β. Από τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:
Πέραν της αίτησης - δήλωσης:
(1) Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, το οποίο εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία (3) τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατέλειας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβασθεί ούτε θα παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
γ. Από τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι πολίτες άλλων κρατών, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν τέκνα με Ελληνική υπηκοότητα:
Πέραν της αίτησης - δήλωσης:
(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίζεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τρία (3) ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα τέκνα.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, το περιεχόμενο της οποίας είναι ίδιο με αυτό που αναφέρθηκε στις προηγούμενες περιπτώσεις.
(3) Τίτλο διαμονής, εκδιδόμενο από τις αρμόδιες Αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από τον οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου για ομογενείς αλλοδαπούς με δελτίο ομογενούς.
(4) Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής, προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Δελτίο διαμονής, προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών (εκτός ΕΕ).
Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Διαδικασία απαλλαγής – αποδέσμευσης.
1. Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται στο όνομα αμφοτέρων των γονέων.
Η Τελωνειακή Αρχή, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κρίνει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή της απαλλαγής, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.
2. Εφόσον οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στο γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.
3. Στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση ή παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.
Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Φορολογητέα αξία για την επιβολή του ειδικού τέλους ταξινόμησης.
1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
α. Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους τιμοκατάλογους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L203, της 1ης Αυγούστου 2002), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (extra) αυτού εξοπλισμού. Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη, η κατά τα παραπάνω, τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης για κάθε μήνα κυκλοφορίας:
§ Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
§ Για το δεύτερο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,70% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
§ Για τον τρίτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,50% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
§ Για τα πέντε (5) επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
§ Για τα τρία (3) επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
§ Για τα δύο (2) επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,20% για κάθε μήνα κυκλοφορίας και
§ Για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα ποσοστά θα προστίθεται και ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).
Ο, κατά τα παραπάνω, διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του ογδόντα ένα τοις εκατό (81%).
β. Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.
Η, κατά τα παραπάνω, τιμή χονδρικής πώλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς).
Άρθρο 126 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001), όπως τροποποιήθηκε με:
α. Το άρθρο 1 παρ. 43 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007) και
β. Το άρθρο 29 του Ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/29-1-2008).
Αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής.
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3220/2004 ή του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006.
Η ατελής αντικατάσταση χορηγείται μία (1) μόνο φορά ανά οικογένεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στις διατάξεις των πολυτέκνων γονέων ή γονέων με τρία (3) τέκνα και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών, τα κάτωθι:
α. Αίτηση με την οποία ζητούν να παραλάβουν για πρώτη φορά με την προβλεπόμενη απαλλαγή, αυτοκίνητο προοριζόμενο να αντικαταστήσει άλλο που οι ίδιοι είχαν παραλάβει με τις διατάξεις ατέλειας των πολυτέκνων ή των γονέων με τρία (3) τέκνα και το οποίο καταστράφηκε.
β. Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε την καταστροφή του αυτοκινήτου.
γ. Πράξη οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου από τα μητρώα αυτοκινήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών.
δ. Βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι το αυτοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω της Τελωνειακής Αρχής και έχει δοθεί προορισμός του αυτοκινήτου.
Άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Δ.1163/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Δεν προβλέπεται αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω κλοπής.
Δεν προβλέπεται η ατελής αντικατάσταση λόγω κλοπής, αυτοκινήτων πολυτέκνων γονέων ή γονέων με τρία (3) τέκνα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, καθόσον, προκειμένου να ασκηθεί εκ νέου το δικαίωμα ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου απαιτείται τελωνειακή τακτοποίηση του αρχικά παραληφθέντος αυτοκινήτου, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της κλοπής.
Υπ’ αριθμ. Ε.3917/273/Ε.3989/277/17-12-2008 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄/Δνση Ε.Φ.Κ./Τμ. Δ΄.
Αποδέσμευση αυτοκινήτων πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος.
Για αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από την παρέλευση του, κατά περίπτωση, ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. Το τέλος ταξινόμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140 του Κώδικα, θα υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης.
Άρθρο 1 παρ. 49 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007), που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001).
Αποδέσμευση, των ατελώς παραδοθέντων αυτοκινήτων, από τους κληρονόμους των πολυτέκνων και των γονέων με τρία (3) παιδιά.
Κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, τα επιβατικά αυτοκίνητα, που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες, τους πολύτεκνους γονείς και τους γονείς με τρία (3) τέκνα και συνεπεία θανάτου αυτών, περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, αυτοί καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση, ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ως ολόκληρο εξάμηνο.
Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης.
Άρθρο 1 παρ. 49 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007), που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001).
Αυτοκίνητα σε ανάπηρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων.
1. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφoτερόπλευρo ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα (2.650) κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφoτερόπλευρo ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%) μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.650) κυβικά εκατοστά.
Με την παραπάνω διάταξη οι κινητικά ανάπηροι πολίτες με ποσοστό  αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω παραλαμβάνουν αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού και καταργείται το δεσμευτικό όριο ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.
Άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007), που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 16  του Ν. 1798/1988 (Φ.Ε.Κ. 166/Α/11-8-1988).
2. Οι ανάπηροι, που κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους, δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν’ λόγω μεταβίβαση ή η αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.
Με την παραπάνω διάταξη οι ανάπηροι πολίτες που έχουν παραλάβει αυτοκίνητο με τις περί αναπήρων διατάξεις ατέλειας, μπορούν να το αντικαθιστούν, μετά την πάροδο επτά (7) ετών, αντί της δεκαετίας που ίσχυε.
Ευνόητο είναι ότι, το ατελώς παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί οποτεδήποτε εφόσον ο δικαιούχος ανάπηρος προβεί σε τελωνειακή τακτοποίηση αυτού (εγκατάλειψη υπέρ του δημοσίου, επανεξαγωγή, τελωνισμός με την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων, μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο).
Σχετικά:           α. Άρθρο 1 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Δ.697135/1990 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το Ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/16-6-1990) και
                        β. Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2443/1996 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/3-12-1996).
Αυτοκίνητα σε νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους.
Επεκτείνεται το δικαίωμα της παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) κυβικά εκατοστά και στους νεφροπαθείς μεταμoσχευμένους, δυνατότητα που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Άρθρο 2 παρ. 14 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007).
Αντικατάσταση κόκκινων πινακίδων.
Αρμόδιος φορέας για την αντικατάσταση των κόκκινων πινακίδων είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
§ Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
§ Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Πλ. Αγ. Νικολάου, Πειραιάς, τηλ. 210-4511389), αφού προσκομιστεί εκεί το αυτοκίνητο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Τελωνείου και εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος.
§ Κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου.
Αυτοκίνητα τροχόσπιτα.
Δεν θα τελωνίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς, γονείς με τρία (3) παιδιά και ανάπηρους πολίτες, τα αυτοκίνητα τροχόσπιτα.
Υπ’ αριθμ. Δ.1240/117/Α0018/27-7-2007) Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Δ/νση 18η Τελωνείου).
Τέλη κυκλοφορίας.
1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31-10-2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία
Κινητήρας
(κυβικά εκατοστά)
Τέλη κυκλοφορίας
(Ευρώ)

 

Α΄
Έως 300
20

 

Β΄
301-785
50

 

Γ΄
786-1071
110

 

Δ΄
1.072-1.357
120

 

Ε΄
1.358-1.548
220

 

ΣΤ΄
1.549-1.738
240

 

Ζ΄
1.739-1.928
270

 

Η΄
1.929-2.357
600

 

Θ΄
2.358-3.000
800

 

Ι΄
3.001-4.000
1.000

 

Κ΄
4.001 και άνω
1.200

 

β. Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1-11-2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(γραμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 (Ευρώ)
0-100
0
101-120
0,80
121-140
1,00
141-160
1,50
161-180
2,00
181-200
2,25
201-250
2,50
άνω των 251
3,00
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 125 Ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, με βάση τον Α.Ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. 132 Α΄). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ. Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μικτό βάρος
(χιλιόγραμμα)
Τέλη κυκλοφορίας
(Ευρώ)
Α΄
έως 1.500
70
Β΄
1.501-3.500
95
Γ΄
3.501-10.000
270
Δ΄
10.001-20.000
540
Ε΄
20.001-30.000
850
ΣΤ΄
30.001-40.000
1.200
Ζ΄
40.001 και άνω
1.350
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 Ευρώ. 
δ. Λεωφορεία:
Κατηγορία
Θέσεις καθήμενων
Τέλη κυκλοφορίας
(Ευρώ)
Α΄
Έως 33
190
Β΄
34-50
370
Γ΄
51 και άνω
465
ε. Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 485 Ευρώ.
Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
α. Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31-10-2010: 260 Ευρώ.
β. Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1-11-2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(γραμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 (Ευρώ)
0-100
0
101-150
2,00
άνω των 151
2,50
γ. Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μικτό βάρος
(χιλιόγραμμα)
Τέλη κυκλοφορίας
(Ευρώ)
Α'
έως 3.500
115
Β'
3.501-10.000
175
Γ'
10.000-19.000
310
Δ'
19.001-26.000
450
Ε'
26.001-33.000
590
ΣΤ'
33.001-40.000
840
Ζ'
40.001 και άνω
1.320
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 Ευρώ. 

δ. Λεωφορεία:
Κατηγορία
Θέσεις καθήμενων
 και ορθίων
Τέλη κυκλοφορίας (Ευρώ)
Αστικά Α΄
έως 50
190
Β΄
51 και άνω
350
Υπεραστικά Α΄
έως 50
195
Β΄
51 και άνω
270
Θέσεις καθήμενων
Τουριστικά
έως 40
390
41 και άνω
540
ε. Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 270 Ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 25 Ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 3 Ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:
α. Για μοτοσικλέτες: 25 Ευρώ.
β. Για λοιπά οχήματα: 125 Ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων, μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 10 Ευρώ.
2. Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ. εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31-10-2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31-10-2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ. εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31-10-2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παρ. 1.
3. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.
4. Από την έναρξη του νόμου αυτού παύει να ισχύει, ως προς τα οχήματα της παρ. 1, κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2-11-2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 219 Α΄) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3831/2010 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄) και του άρθρου 32 του Ν. 3775/2009 (Φ.Ε.Κ. 122 Α΄).
5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους για τα ταξινομούμενα επιβατικά αυτοκίνητα από 1-11-2010.
Άρθρο 17 του Ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175/Α/30-9-2010) που αντικατέστησε το άρθρο 20 παρ.1 του Ν. 2948/2001 (Φ.Ε.Κ. 242/Α/19-10-2001).


[1] Υπ’ αριθμ. 5020273/844/Α0018/1-6-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών/18η Δ/νση.
Ν. 3583/2007 - ΦΕΚ Α' 142/28.06.2007 - Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις… άρθρο 2 παρ. 11
11. Στο άρθρο 36 του ν.1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 ΑΆ), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά.»
Αυτοκίνητο ατελώς σε πολύτεκνους και τρίτεκνους
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι προκειμένου να αποκτήσουν ατελώς αυτοκίνητο, καθορίζονται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Αρθρο 1
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης είναι:
1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004.
2. Οι γονείς με τρία τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3454/2006:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
δ) Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.
3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Αρθρο 2
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:
1. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας:
α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:
− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
β. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
γ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
2. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:
− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του Δελτίου Κέντρου Αλλοδαπών.
β. Από τους δικαιούχους της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της αίτησης − δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:
− Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.
γ. Από τους δικαιούχους των περιπτώσεων β), γ) και
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της Αίτησης-δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:
− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδιδόμενο από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίζεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έχουν τρία (3) ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα τέκνα.
− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.
− Τίτλο διαμονής εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου για ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς.
Ως τίτλοι διαμονής δύναται να προσκομίζονται: το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
− Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής, προκειμένου για πολίτες των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής, προκειμένου για πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα:
− που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
− που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
− τα ανάπηρα τέκνα, για τα οποία η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας, έχει γνωματεύσει ποσοστά αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση
χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη στρατιωτική υπηρεσία αντίστοιχα.
Η αναπηρία των τέκνων αποδεικνύεται με την προσκόμιση Γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής − αποδέσμευσης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1. Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται στο όνομα αμφοτέρων των γονέων.
Η Τελωνειακή Αρχή, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κρίνει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή της απαλλαγής, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.
2. Εφόσον οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στο γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.
3. Στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση ή παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (¼) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.
4. Η οδήγηση του αυτοκινήτου κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών, επιτρέπεται μόνο από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.
5. Τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία αποστέλλουν στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής αντίγραφα των παραστατικών τελωνισμού των αυτοκινήτων, για την τήρηση των σχετικών με τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα αρχείων.

Άρθρο 4
Αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 ή του άρθρου 1 του ν. 3454/2006.
Η ατελής αντικατάσταση, χορηγείται μία μόνο φορά ανά οικογένεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στις διατάξεις των πολυτέκνων γονέων ή γονέων με τρία τέκνα και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών, τα κάτωθι:
α) Αίτηση με την οποία ζητούν να παραλάβουν για πρώτη φορά με την προβλεπόμενη απαλλαγή, αυτοκίνητο προοριζόμενο να αντικαταστήσει άλλο που οι ίδιοι είχαν παραλάβει με τις διατάξεις ατελείας των πολυτέκνων ή των γονέων με τρία τέκνα και το οποίο καταστράφηκε.
β) Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος −με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης− από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε την καταστροφή του αυτοκινήτου.
γ) Πράξη οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου από τα μητρώα αυτοκινήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών.
δ) Βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι το αυτοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου −μέσω της τελωνειακής αρχής− και έχει δοθεί προορισμός του αυτοκινήτου.

                 

  Εγκύκλιος κ. Μπέζα

Ευνοϊκές διατάξεις για την αγορά ατελώς ΙΧ αυτοκινήτων από τα άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους γονείς, καθώς και για το καθεστώς αποδέσμευσης των αυτοκινήτων αυτών στο μέλλον, προβλέπονται στο νέο τελωνειακό κώδικα. Ειδική εγκύκλιο με τις διατάξεις αυτές απέστειλε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας στα τελωνεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νόμου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
 
Για την αποδέσμευση των αυτοκινήτων αυτών θα εισπράττεται η διαφορά, εφόσον προκύπτει, μεταξύ του μειωμένου τέλους ταξινόμησης που καταβλήθηκε και εκείνου που ισχύει κατά το χρόνο της αποδέσμευσης, υπολογιζομένου με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης. Επίσης τα αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και συνεπεία θανάτου των δικαιούχων προσώπων περιέρχονται στους κληρονόμους, αυτοί θα καταβάλλουν τη διαφορά (εφόσον προκύπτει), μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο που επέρχεται η κληρονομική διαδοχή και του τέλους ταξινόμησης που έχει ήδη καταβληθεί.
 
Οι ανάπηροι πολίτες που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά.
Όσοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.
 
Ανάπηροι πολίτες που έχουν παραλάβει αυτοκίνητο με τις περί αναπήρων διατάξεις ατελείας, μπορούν να το αντικαθιστούν, μετά την πάροδο εφτά ετών, αντί της δεκαετίας που ίσχυε. Το ατελώς παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί οποτεδήποτε εφόσον ο δικαιούχος ανάπηρος προβεί σε τελωνειακή τακτοποίηση αυτού.
 
Οι πολύτεκνοι γονείς θα μπορούν να αντικαθιστούν για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την πάροδο πέντε ετών το αυτοκίνητο που έχουν παραλάβει με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, εφόσον κατά την ημερομηνία υπαγωγής τους εκ νέου στις διατάξεις ατελείας των πολύτεκνων γονέων έχουν μεταξύ των άλλων τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα παιδιά.
 
Επεκτείνεται το δικαίωμα της παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ. εκατοστών και στους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους, δυνατότητα που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
 
Παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών και έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα:
 
α) έως 2.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80% και άνω
β) έως 3.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 100%.
Παρέχεται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και στους νεφροπαθείς, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.650 κυβ. εκατοστών απαλλαγή που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

 ======================================

 

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 277/08 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αναφορικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτων από πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς.

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                             Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008

Δ/ΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ OIK. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ               Αριθμ. Πρωτ.: Δ.2025/194/ΑΟ018

ΤΜΗΜΑ Α'                                                                      ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 40  

                10558 - ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Αικ. Κούκουνα

Τηλέφωνο  : 210-3245521

                 : 210-3220784

FAX            : 210-3245593

E-maiI         : jpr@otenet.qr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 277/08 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αναφορικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτων από πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Δ. 701/96/ΑΟ018/20-4-2006 Δ.Υ.Ο.Ο.

          β) Η αριθμ. πρωτ. Δ. 1445/189/ΑΟ018/19-9-2006 όμοια

          γ) Η αριθμ. πρωτ. Δ. 1163/147/ΑΟ018/20-7-2006 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1192/8)

      Σας κοινοποιούμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρεται στο θέμα, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνιο Μπέζα στις 22/9/2008 και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

     Για την εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3220104 (ΦΕΚ 15/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 3454/06 (ΦΕΚ 75/Α), αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου οχήματος που παραλαμβάνεται από πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς, εκτός από τα ανήλικα άγαμα τέκνα, ως «προστατευόμενα» τέκνα νοούνται:

·       όσα φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το 250 έτος της ηλικίας τους,

·       όσα εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και

·       τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

     Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η έννοια του «προστατευόμενου) τέκνου προσδιορίζεται σαφώς στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 3454/2006. Το ανήλικο τέκνο θεωρείται ως «προστατευόμενο», ανεξάρτητα από το εάν αυτό βαρύνει ή όχι τον φορολογούμενο γονέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ως εκ τούτου, στην περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο αποκτά εισόδημα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν οφείλει να απαιτεί πέραν των προβλεπόμενων από την ανωτέρω γ' σχετική Α.Υ.Ο.Ο. δικαιολογητικών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

     Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, στην περίπτωση προστατευόμενου τέκνου που φοιτά, επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας συνιστά η βεβαίωση εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και όχι η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και από τις οποίες προκύπτει η εισαγωγή του τέκνου σε αναγνωρισμένη σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

================

 Και νέα διευκρινιστική Εγκύκλιος... 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009

Αριθμ. Πρωτ.: 5028286/1174/A0018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤEΛΩNEIAΚΩN ΘΕΜΑΤΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤEΛΩNEIΩN& Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

18Η ΤΕΛ.ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.
FAX e-mail
: Λ. Αμαλίας 40 : 105 58 ΑΘΗΝΑ : Ελένη Μυλωνά: 210.32.45.521     : 210.32.20.784: 210.32.45.593     : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
~

 

Ταχ. Δ/νση Ταχ .Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ατελή παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

 ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. Δ. 1445/189/A0018/19.09.2006 Δ.Υ.Ο.Ο.

             β) Η αριθμ. Δ. 1163/147/A0018/20.07.2006 A.Υ.O.O., άρθρο 2 (ΦΕΚ 1192/Β')

 γ) Η αριθμ. Δ. 2025/194/A0018/21.10.2008 Δ.Υ.Ο.Ο.

 δ) Η αριθμ. 277/2008 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

 ε) Η αριθμ. Δ. 701/96/A0018/20-4-2006 ΔΥΟ

­
       Με την ανωτέρω γ) σχετική με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 277/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 12 του ν. 3220/04 (ΦΕΚ 15/A') και 1 του ν. 3454/06 (ΦΕΚ 75/A'), ως προς την υπαγωγή στην έννοια των «προστατευόμενων» τέκνων, επισημάνθηκε ότι για την απόδειξη της φοιτητικής ιδιότητας του τέκνου που έχει μόλις εξετασθεί κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις, επαρκές αποδεικτικό στοιχείο συνιστά η προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και όχι η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τις βάσεις εισαγωγής που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας.

Περαιτέρω, με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών, σας γνωρίζουμε ότι και για τις άλλες περιπτώσεις αναγνωρισμένων σχολών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σχολές που εντάσσονται σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους σπουδών), η ως άνω βεβαίωση εγγραφής, ασχέτως αν αυτή έχει εκδοθεί πριν την επίσημη έναρξη της φοίτησης, αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας του τέκνου.

Τέλος, για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και την αποφυγή καταστρατήγησης αυτών, εφιστάται η προσοχή των υπηρεσιών σας, σε περιπτώσεις όπου εγείρονται αμφιβολίες και συνιστάται η διενέργεια σχετικού ελέγχου και η επικοινωνία με την γραμματεία των ιδίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολών.

..
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΡΑ

 

Δείτε και... εδώ

==================================

 

Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, Τρίτη 5 Απριλίου 2011 Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και για αλλοδαπούς πολύτεκνουςΑπαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου και οι πολύτεκνοι γονείς αλλοδαπής και κοινοτικής υπηκοότητας. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι «το δικαίωμα ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου από γονείς τριών τέκνων χορηγείται και στους πολύτεκνους γονείς κοινοτικής και αλλοδαπής υπηκοότητας». Το σκεπτικό του Νομικού Συμβουλίου είναι ότι, αφού η απαλλαγή αυτή ισχύει για τους γονείς με τρία παιδιά, εκ των πραγμάτων συνάγεται πως ισχύει και για τους πολύτεκνους, δεδομένου ότι ήταν κατ' αρχήν ένα ευεργετικό δικαίωμα των πολύτεκνων που επεκτάθηκε και στους τρίτεκνους. Συνεπώς, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χορηγείται σε όσους έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά και εκτός των εχόντων ελληνική υπηκοότητα και σε όσους είναι: πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, καθώς και σε πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

ΕΛ.Κ.

ΔΕΙΤΕ και: 

592 / 2008   ΓνΝΣΚ (Τμ.ΣΤ΄)

Πολύτεκνες οικογένειες. Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ  PDF : Πρόεδρος: Δ. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Μπερνικόλα, Πάρεδρος Κατά την έννοια της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν 3454/2006, ερμηνευόμενης ενόψει της γραμματικής της διατύπωσης και της οικείας αιτιολογικής έκθεσης, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης του άρθρου 12 του Ν 3220/2004, χορηγείται και στους πολύτεκνους γονείς τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, οι οποίοι α) είναι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, β) είναι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς και γ) είναι πολίτες άλλων κρατών, που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. (πλειοψ.)

 

Πρόσφατα άρθρα