Δύο άρθρα που πριελαμβάνονται μέσα στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ που ψηγίσθηκε στις 10/4/2012 και ενδιαφέρουν τους πολύτεκνους... Για Γονικές Άδειες και προσλήψεις Ιδιωτ. τομέα ν.2643/98.

Άρθρο 35

Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998

1. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε απότην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006(Α΄ 75), προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι υ-ποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευσημε βάση τα ανωτέρω επί μέρους ποσοστά, αφαιρούνταικατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκε-ντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντανόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχεί-ρηση ή εκμετάλλευση. Με απόφαση του Υπουργού Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται όλες οι α-ναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίουαυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) ό-πως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 64 τουν. 3996/2011 (Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:«2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγού-μενης παραγράφου στο προσωπικό της υπόχρεης επιχεί-ρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οιυπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυ-τήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβα-σής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμ-βάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα. β) Τα πρόσωπαπου τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επι-χείρηση με το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή με οποιαδήποτεπροηγούμενη προστατευτική διάταξη, ή με τις διατάξειςτου παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετή-σεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, εφό-σον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόνκλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθ-μού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισήμονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.»

-------

΄Άρθρο 50

(ρήτρες 2 έως 4 της συμφωνίας - πλαισίουΠαράρτημα της Οδηγίας)

Γονική άδεια ανατροφής - ΔικαιούχοιΌροι και προϋποθέσεις

1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδει-ας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει τηνηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ε-λάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οιεργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρό-νο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο ερ-γοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάτα-ξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβά-σεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιώνεργοδοτών και εργαζομένων.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών,χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσά-ρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γο-νέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ήτμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, ό-που διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική ά-δεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάσητη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην ε-πιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορή-γησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, μεμακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λό-γω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέρι-μνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυ-τη προτεραιότητα.

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα τωνγονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφό-σον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγού-μενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής α-πασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευ-νοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κα-νονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητι-κών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομέ-νων.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργο-δότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά,ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού τουδικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσηςτης γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονι-κή άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντοςάρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σεπερίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυ-τοτελές για κάθε γονέα.

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζό-μενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έωςέξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση τηςδιαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτήςμπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου καιστο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διά-στημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έ-τη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίαςή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία τωνέξι (6) ετών αυτού.

Περισσότερα: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/K-KANIKA-PAP.pdf

 

Πρόσφατα άρθρα