Η Υπουργική Απόφαση:

Φ.400/32/82424/Σ.343 Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα

                                         ================

ΥΠΕΘΑ: Απόφαση για διευκολύνσεις του προσωπικού

Σε ρύθμιση για θέματα μέριμνας στρατιωτικού προσωπικού τα οποία αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΥΠΕΘΑ για την ποιοτική αναβάθμιση της προστασίας του στρατιωτικού προσωπικού και ιδιαίτερα του προσωπικού με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υπέγραψε στις 27 Μαΐου 2011 Υπουργική Απόφαση που αφορά σε διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα.» και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «Η Απόφαση ρυθμίζει θέματα στέγασης, θέματα χορήγησης απαλλαγών στο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρες υπηρεσίες και θέματα εκτέλεσης υπηρεσιών και ασκήσεων από στελέχη που είναι γονείς σε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι ή που προστατεύουν μέλος οικογένειας που είναι ΑΜΕΑ.» επιπροσθέτως «Η Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει επίσης θέματα οικογενειακών διευκολύνσεων (άδειας ανατροφής τέκνων, κύησης-τοκετού κ.α.) αλλά και θέματα σχετικά με τη χορήγηση φοιτητικής άδειας για στελέχη των Ε.Δ που φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.»

Αναλυτικότερα η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τις κάτωθι προβλέψεις:
1.Την 27 Μαϊ 2011 υπεγράφη Απόφαση κ. ΥΕΘΑ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του Ν. 2292/05 (ΦΕΚ 35 Α’), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 47 του άρθρου 71 του Ν. 3883/10 (ΦΕΚ 167 Α’) και αφορά στη ρύθμιση θεμάτων μέριμνας υπέρ κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα. Η υπαγωγή των στελεχών στις κατηγορίες αυτές γίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος υπαγωγής, τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία θα εξετάζεται από τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων.

2.Οι διευκολύνσεις – μέτρα που εφαρμόζονται με την εν λόγω απόφαση αφορούν:

α. Διευκολύνσεις σε μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, σχετικά με την εκτέλεση υπηρεσιών και την απαλλαγή από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις.

β. Διευκολύνσεις σε στελέχη που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή τέκνα) σχετικά με την εκτέλεση υπηρεσιών και την απαλλαγή από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις.

γ. Διευκολύνσεις σε συζευγμένους πολύτεκνους ή με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο στρατιωτικούς σχετικά με την εκτέλεση υπηρεσιών και την απαλλαγή από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις.

δ. Διευκολύνσεις σε στελέχη που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε θέματα λήψης ειδικών αδειών απουσίας και απαλλαγής από την εκτέλεση υπηρεσιών.

ε. Μέτρα διευκόλυνσης για τις οικογένειες των στελεχών που αποβιώνουν ή καθίστανται ανάπηροι, για την τακτοποίηση διαδικαστικών διοικητικών και οικονομικών θεμάτων.

στ. Παραμετροποίηση του δικαιώματος στέγασης των στελεχών στα στρατιωτικά οικήματα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και δικαίωμα στέγασης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης των παρακάτω κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού:

(1) Σε όσους έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ.

(2) Στις πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες.

(3) Στις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο.

(4) Στο προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

ζ. Παραμετροποίηση του δικαιώματος παραθερισμού του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού στα αντίστοιχα κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και δικαίωμα παραθερισμού κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης των παρακάτω κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού:

(1) Σε όσους έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ.

(2) Στις οικογένειες στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία.

(3) Στις μονογονεϊκές οικογένειες.

(4) Στις πολύτεκνες οικογένειες.

η. Απαλλαγή του στρατιωτικού προσωπικού μετά από την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης.

θ. Θέματα χορήγησης στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό 5μηνης άδειας κύησης-τοκετού, με αποδοχές, η οποία πέραν του τρίτου τέκνου προσαυξάνεται κάθε φορά κατά 2 μήνες.

ι. Θέματα χορήγησης στο στρατιωτικό προσωπικό (άρρεν και θήλυ) 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, με αποδοχές, η οποία σε περίπτωση πολύδυμης κύησης αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός, ενώ σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά 3 μήνες για κάθε τέκνο.

ια. Θέματα χορήγησης στο στρατιωτικό προσωπικό (άρρεν και θήλυ) 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας, με αποδοχές.

ιβ. Διευκολύνσεις σε στελέχη με οικογενειακές υποχρεώσεις με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας για παρακολούθηση των σχολικών επιδόσεων των τέκνων τους.

ιγ. Θέματα χορήγησης φοιτητικής άδειας απουσίας έως και 20 ημερών ανά ημερολογιακό έτος σε στελέχη που φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Πρόσφατα άρθρα