Εκτύπωση

ΚΥΑ 22830/2011 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Ε

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ !!!ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Ε κατά 30%…, για να βάλουν και άλλους φορείς στις διανομές προϊόντων(βλέπε Μετεγγραφές φοιτητών…)  Έλεος πια..  

 

Άρθρο 1
Δικαιούχοι – Φορείς υλοποίησης
1. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε.
ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα  και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
2. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα.
3. Για το σκοπό της παροχής τροφίμων στους απόρους (άτομα ή οικογένειες) οι προς διανομή ποσότητες κατανέμονται σε φορείς υλοποίησης και μέσω αυτών διανέμονται δωρεάν στους τελικούς δικαιούχους όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:
I. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
II. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
III. Σύλλογοι παλιννοστούντων
IV. Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την
Α.Σ.Π.Ε.
V. Σύλλογοι τριτέκνων
VI. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ
VIII. Σύλλογοι αθίγγανων
IX. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:
1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/
Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.
3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων
X. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
4. Οι εκάστοτε προς διανομή ποσότητες τροφίμων κατανέμονται κατά κατηγορία τελικών δικαιούχων με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους(γονείς και προστατευόμενα τέκνα).
6. Στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης σιτίζουν απόρους, η ποσότητα που κατανέμεται σε αυτούς είναι ανάλογη του αριθμού των απόρων που σιτίζουν.
7. Οι φορείς υλοποίησης έχουν την αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσης των τελικών δικαιούχων και διανομής
των τροφίμων σε αυτούς και μόνο εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΔΕΙΤΕ και... ΕΔΩ1
Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση…  ΕΔΩ