ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ)
 
Γενικά.
1. Οι Ειδικοί Φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημόσιου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 
2. Το εν λόγω προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εφαρμόζονται γι’ αυτό οι διατάξεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. 152 Α΄) εφαρμόζονται και στους Ειδικούς Φρουρούς ως προς την άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους.
 
3. Οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων Αστυνομικού ενδιαφέροντος, ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δημόσιων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, Οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκόμενων ή εξαφανισθέντων προσώπων. 
Ακόμη δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης Αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το Αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.
 
4. Οι προσλαμβανόμενοι Ειδικοί Φρουροί υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φρούρησης στόχων σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των Αστυνομικών. Μετάταξη των Ειδικών Φρουρών σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή ανάθεση σε αυτούς άλλων καθηκόντων απαγορεύεται. 
 
6. Για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν τη στολή και τον οπλισμό που φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το χρόνο εργασίας, το πειθαρχικό δίκαιο, τον εφοδιασμό τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις αποδοχές τους γενικά, την ασφαλιστική κάλυψη και τα συναφή δικαιώματά τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2622/1998 (Φ.Ε.Κ. 138 Α΄). Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους Αστυφύλακες.
Άρθρο 9 παρ. 2, 3, 4, 8, 9 και 10 του Ν. 2734/1999 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/5-8-1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 3181/2003 (Φ.Ε.Κ. 218/Α/10-9-2003).
 
Προσόντα υποψηφίων – προϋποθέσεις.
1. Ως Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
β. Να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων Δόκιμων Αστυφυλάκων.
δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων Δόκιμων Αστυφυλάκων και να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους.
ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
στ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ζ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
η. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ι. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
 
2. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
α. Η γνώση ξένης γλώσσας.
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως Εφέδρων Αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης.
γ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
δ. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκίνητου.
ε. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
στ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-1-2007 (Φ.Ε.Κ. 419/Β/26-3-2007) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-κγ/30-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1359/Β/14-7-2008) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί, υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών - απολυτήριου Λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών να προσκομίσουν και τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών, του οποίου τη γνησιότητα οφείλει να ελέγξει ο παραλαμβάνων το φωτοαντίγραφο Αξιωματικός.
Οι κάτοχοι ισότιμων ή αντίστοιχων τίτλων σπουδών Σχολικών μονάδων αλλοδαπής, θα πρέπει να συνυποβάλλουν μετάφραση των τίτλων αυτών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναγωγή της στην εικοσάβαθμη κλίμακα βαθμολογίας.
Τα απολυτήρια που έχουν εκδοθεί από τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Λύκεια της αλλοδαπής (αμιγή), να φέρουν θεώρηση του αρμόδιου Συντονιστή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ελληνικών Γενικών Προξενείων και Πρεσβειών της Χώρας προέλευσης των τίτλων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι άνδρες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. γ΄ έως και ι΄ της παρ. 1 του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσης, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι γυναίκες ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. γ΄ έως και ι΄ της παρ. 1 του κεφαλαίου II της παρούσης, ότι δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και δέχονται όσες υπηρέτησαν σε αυτές, να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
 
2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραπάνω παρ. 2 του άρθρου 1 υποβάλλουν κατά περίπτωση:
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας».
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ελέγχει και εκδίδει σχετικό έγγραφο.
δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενα απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.
ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδήλατου, μοτοσικλέτας ή αυτοκίνητου).
στ. Εάν ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή ο υποψήφιος είναι έγγαμος με παιδιά ή τελεί σε διάσταση ή σε χηρεία. Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1309 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους υποψήφιους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός-αδελφή αυτού, είναι φοιτητής, βεβαίωση αναγνωρισμένης Τριτοβάθμιας Σχολής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας έχει αδελφό που διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει αποκτήσει και διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων και των τέκνων αυτού αποκτούν:
Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι:
α. Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες Τριτοβάθμιες Σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
β. Τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα.
Σχετικά:           α. Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-1-2007 (Φ.Ε.Κ. 419/Β/26-3-2007) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-κγ/30-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1359/Β/14-7-2008) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
                        β. Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (28-4-2009). 
 
Κριτήρια πρόσληψης.
Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικει­μενικά κριτήρια:
α. Το γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου).
β. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
δ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
ε. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδήλατου, μοτοσικλέτας ή αυτοκίνητου.
στ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
ζ. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
Άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-1-2007 (Φ.Ε.Κ. 419/Β/26-3-2007) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 
Πίνακες σειράς επιτυχίας – μοριοδότηση.
1. Η Επιτροπή της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου, έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. και ένα Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, κατά κατηγορία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. επικουρεί το έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.
β. Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων κατά κατηγορία, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του απολυτήριου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου), στον οποίο προστίθενται:
(1) Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Έφεδρος Αξιωματικός και τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις.
(2) Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (39 Α΄), ως ισχύει.
(3) Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
(4) Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
(5) Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδήλατου και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
(6) Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκίνητου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄.
(7) Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999).
(8) Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών (3) τέκνων, τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
 Για κάθε μία από τις περιπτώσεις (5), (6) και (7) του εδ. β΄ της παρούσας παραγράφου, που στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα, κατά περίπτωση, κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση.
 
2. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψήφιου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτήριου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία, που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περ. β΄ έως και ε΄ της παρ. 1 κατά τη σειρά αναγραφής τους. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-1-2007 (Φ.Ε.Κ. 419/Β/26-3-2007) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-κγ/30-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1359/Β/14-7-2008) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 
Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες.
1. Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων, καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που καθορίζεται στην προκήρυξη, με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995, ως εξής:
α. Για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ., κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων (επιτυχόντεs), προσαυξημένο κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) (επιλαχόντεs).
β. Για όσους κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) Κλάδου Σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων (επιτυχόντεs), προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) (επιλαχόντεs).
 
2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη[1] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψήφιου.
 
3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, για να κριθεί η καταλληλότητά τους.
 
4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις Αθλητικές Επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16" (μία προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20" (μία προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.
Σχετικά:           α. Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-1-2007 (Φ.Ε.Κ. 419/Β/26-3-2007) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 7002/12/1-κγ/30-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1359/Β/14-7-2008) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
                        β. Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (28-4-2009). 
 
Γενικές διατάξεις.
1. Οι Ειδικοί Φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημόσιου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια Συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003 (Φ.Ε.Κ. 257 Α΄).
 
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, οι Ειδικοί Φρουροί οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003.
 
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998, όπως το εδ. στ΄ της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 2910/2001 (Φ.Ε.Κ. 91 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3181/2003 (Φ.Ε.Κ. 218 Α΄), οι Ειδικοί Φρουροί απολύονται από την Υπηρεσία και στις εξής περιπτώσεις:
α. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας από την πρόσληψή τους. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν την έξoδό τους από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο πιο πάνω χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον έτη. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων - Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.
β. Για λόγους πειθαρχίας.
γ. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
δ. Στις περιπτώσεις που για το Αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας.
ε. Αν αποτύχει ο προσλαμβανόμενος στη βασική εκπαίδευση.
 
4. Οι Ειδικοί Φρουροί που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο Αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.
 
5. Οι Ειδικοί Φρουροί που θα προσληφθούν:
α. Θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
β. Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό.
γ. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του Δόκιμου Αστυφύλακα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής, λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.
δ. Ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Υπάγονται επίσης και στην ασφάλιση των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.
ε. Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, δύναται εκτάκτως να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (28-4-2009).
 
Τακτικές μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών.
1. Οι τακτικές μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών από μία Περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με την προτεραιότητα που καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο Ειδικός Φρουρός, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Προκειμένου για νησιωτικές Περιοχές η απόσταση προσμετράται από το κύριο λιμάνι του νησιού.
β. Των ετών υπηρεσίας.
γ. Της οικογενειακής του κατάστασης.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος.
Άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005).
 
2. α. Οι Ειδικοί Φρουροί μετατίθενται από μία Περιοχή μετάθεσης σε άλλη με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, μετά από αίτησή τους.
β. Οι κενές οργανικές θέσεις των Ειδικών Φρουρών προκηρύσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους, εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες. Οι επιθυμούντες μετάθεση για τις θέσεις αυτές υποβάλλουν, εντός του δεύτερου 15νθημέρου του Φεβρουαρίου, αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) Περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο. Οι αιτήσεις περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου.
γ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, από μια Περιοχή μετάθεσης σε άλλη, έχουν οι Ειδικοί Φρουροί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην ίδια Περιοχή μετάθεσης, κατά το έτος έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων.
δ. Οι Ειδικοί Φρουροί, μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών στην ίδια Υπηρεσία, μετατίθενται σε υπηρεσία της ίδιας Περιοχής μετάθεσης, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή με αίτηση του ενδιαφερόμενου, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αιτήσεις για τις τακτικές μεταθέσεις εντός της ίδιας Περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου.
ε. Οι μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών αποφασίζονται:
(1) Από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων για μετάθεση σε άλλη Περιοχή μετάθεσης.
(2) Από το Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης για μετάθεση από Υπηρεσία σε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους.
(3) Από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής ή Θεσσαλονίκης για μεταθέσεις από και προς τις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους και
(4) Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για μεταθέσεις από και προς τις κεντρικές και αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
στ. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι Ειδικοί Φρουροί που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3.
ζ. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται και κοινοποιούνται κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους δύναται να αναστέλλονται, εν όλω ή εν μέρει, οι διαταχθείσες μεταθέσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες από την τελευταία ημέρα πραγματοποίησής τους. Οι μεταθέσεις αυτές λογίζονται ότι πραγματοποιούνται την 31η Αυγούστου.
η. Οι Ειδικοί Φρουροί που υπάγονται σε μία από τις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για κενή οργανική θέση της Περιοχής μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, έστω και εάν η κενή αυτή θέση δεν έχει προκηρυχθεί, ανεξάρτητα εάν έχουν την προϋπόθεση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο με κοινωνικά και υπηρεσιακά κριτήρια.
Άρθρο 12 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005), όπως τροποποιήθηκε με:
α. Το άρθρο 1 του  Π.Δ. 166/2007 (Φ.Ε.Κ. 207/Α/30-8-2007) και
β. Το άρθρο 1 παρ. 4 του Π.Δ. 161/2008 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/3-11-2008).
 
Κριτήρια μεταθέσεων.
Για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:
α. Ο Ειδικός Φρουρός για κάθε έτος παραμονής του σε Υπηρεσία που απέχει πέραν των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από τον τόπο των συμφερόντων του, της αποστάσεως υπολογιζόμενης κατά το εδ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Από 16 - 100 χλμ., ένα (1) μόριο.
(2) Από 101 - 600 χλμ. για κάθε 100 χλμ., επιπλέον ένα (1) μόριο.
(3) Από 601 και άνω, επιπλέον δύο (2) μόρια.
Τα μόρια λόγω απόστασης, για μικρότερα του έτους χρονικά διαστήματα, υπολογίζονται σε χιλιοστά της μονάδας.
Οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται στο τριπλάσιο.
β. Για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης, ένα (1) μόριο.
γ. Για την οικογενειακή του κατάσταση τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα, πέντε (5) μόρια, στα οποία προστίθεται επιπλέον ένα (1) μόριο για κάθε έτος έγγαμης συμβίωσης.
(2) Οι έγγαμοι με τέκνα, επιπλέον δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα.
Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ’ έτος, ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία (3) μόρια για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(3) Οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε διάζευξη ή σε χηρεία με τέκνα, δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ’ έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(4) Οι έγγαμοι, επιπλέον πέντε (5) μόρια, για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τύπου εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του συζύγου τους, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης, απέχει πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων από την έδρα της υπηρεσίας του Ειδικού Φρουρού, ανήκει στην Περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του και υποβάλλεται κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό. Η υποβολή αίτησης για τον ως άνω σκοπό επιτρέπεται και στην περίπτωση που δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις της κατηγορίας τους για τη συγκεκριμένη Περιοχή μετάθεσης υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12.
Άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005).
 
Σειρά προτεραιότητας.
Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι Ειδικοί Φρουροί που υπάγονται σε μία από τις κατωτέρω, κατά σειρά κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Οι πολύτεκνοι.
β. Οι έχοντες μέλος της ίδιας οικογένειας (σύζυγος, τέκνα), με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή με ειδικές ανάγκες.
γ. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέ­λεια των ανήλικων τέκνων τους.
δ. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες, Ειδικούς Φρουρούς, Πυροσβεστικούς υπαλλήλους, Στρατιωτικούς, Λιμενικούς και Δικαστικούς λειτουργούς.
ε. Οι έχοντες στην Περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο των συμφερόντων τους.
Άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005).
 
Τοποθετήσεις Ειδικών Φρουρών.
1. Οι Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσίες Μεταγωγών Δικαστηρίων και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, εκτός της Περιοχής μετάθεσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων τους, με εξαίρεση τις Περιοχές της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με την ίδια διαδικασία και τους αυτούς περιορισμούς τοποθετούνται και σε άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες αποκλειστικά για την εκτέλεση καθηκόντων φρουράς καταστήματος και κρατητηρίων ή στόχων και για τη φρούρηση και τις μεταγωγές κρατουμένων. Οι τοποθετήσεις γίνονται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
 
2. Οι τοποθετήσεις των Ειδικών Φρουρών γίνονται ανάλογα με την προτίμησή τους, με βάση τα μόρια από τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3, καθώς και τα μόρια από την οικογενειακή τους κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. γ΄.
 
3. Στις τοποθετήσεις προηγούνται οι Ειδικοί Φρουροί που υπάγονται στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3.
Άρθρο 7 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 161/2008 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/3-11-2008).
 
Έκτακτες μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών.
1. Έκτακτες μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής τους στην ίδια Περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις και μόνο σε Υπηρεσίες που έχουν κατανεμηθεί θέσεις της κατηγορίας τους:
α. Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξης στην Υπηρεσία που υπηρετεί, μετά από πρόταση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου Ειδικού Φρουρού.
β. Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για αδίκημα εκ των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999[2], με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα.
γ. Όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα.
δ. Για σοβαρό συμβάν, που αφορά τον ίδιο ή μέλος της οικογένειας του Ειδικού Φρουρού και ιδίως σοβαρή απειλή κατά της ζωής τους ή εμπλοκή τους σε ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό ατόμου, που αντικειμενικά δημιουργεί πρόβλημα περαιτέρω διαμονής του στον τόπο όπου υπηρετεί, ύστερα από αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή ισότιμης Υπηρεσίας.
ε. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του Εδικού Φρουρού από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο CROHN, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.
στ. Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες της αυτής Περιοχής μετάθεσης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης για τους Ειδικούς Φρουρούς, εφόσον οι υπηρεσίες που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε Περιοχές μετάθεσης, για τις οποίες οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις δεν καλύφθηκαν ή οι Υπηρεσίες, στις οποίες ζητούν να μετατεθούν, ανήκουν στην Περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους και οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι χρόνια (20) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Νέα αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης δεν γίνεται δεκτή πριν τη παρέλευση έτους από την πραγματοποίηση της προηγούμενης.
ζ. Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο Αστυνομικό ή Συνοριακό Φύλακα ή Ειδικό Φρουρό ή Πυροσβεστικό υπάλληλο ή Στρατιωτικό ή Λιμενικό ή Δικαστικό λειτουργό. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του Ειδικού Φρουρού υπηρετεί σε Περιοχή που δεν έχουν κατανεμηθεί οργανικές θέσεις της κατηγορίας του δύναται να υπηρετήσει στην πλησιέστερη Αστυνομική Διεύθυνση, που υπάρχουν οργανικές θέσεις.
Άρθρο 13 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005).
 
Προσωρινές μετακινήσεις Ειδικών Φρουρών.
Οι Ειδικοί Φρουροί δύνανται, προς εκτέλεση καθηκόντων αρμοδιότητάς τους, να μετακινούνται προσωρινά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ανεξάρτητα εάν σε αυτή έχει κατανεμηθεί οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών. Η προσωρινή μετακίνηση αποφασίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή εξομοιούμενων Υπηρεσιών για Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους και διαρκούν όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που τις επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός.
Άρθρο 16 του Π.Δ. 211/2005 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/14-10-2005).


[1] Με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/Α/28-12-2009) το κριτήριο της συνέντευξης καταργήθηκε, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
[2] Τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (Φ.Ε.Κ. 89/Α/30-4-1999), προβλέπονται από:
α. Τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα από τα άρθρα:
- 134-137Δ:   Προσβολές του πολιτεύματος.
- 216-222:     Εγκλήματα σχετικά με υπομνήματα.
- 235-246:     Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.
- 252-263Α:   Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου – αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης – αθέμιτη συμμετοχή – απιστία σχετικά με την Υπηρεσία – εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων, υπεξαίρεση στην Υπηρεσία – παράβαση καθήκοντος – ανυποταξία σε πολιτική αρχή κ.λπ..
- 322-324:     Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (αρπαγή, εμπορία δούλων, εμπορία ανθρώπων).
- 336-353:     Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας αρχής.
- 372-399:     Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.
- 402-406:     Γενική διάταξη – παραπλάνηση ανήλικων σε χρέη, τοκογλυφία – αισχροκέρδεια – παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις.
β. Τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς.

Πρόσφατα άρθρα