Ρύθμιση θεμάτων εξυπηρετούμενων δανείων

Ρύθμιση θεμάτων εξυπηρέτησης δανείων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 6 του άρθρου 25 ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/3-8-2010)

Το Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης (άρθρο 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010) για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών του δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, αποφάσισε κατά την 3363/2-9-2010 συνεδρίασή του (όπως τροποποιήθηκε με τις  3372/3/27-10-2010 και 3384/3/13-1-2011 αποφάσεις του), να παράσχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας των δανείων στεγαστικού τομέα με το ισχύον επιτόκιο καθώς και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια όλων των κατηγοριών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213.21.16.555 και 210.36.94.555 και στη σελίδα για την αναζήτηση πληροφοριών για τη ρύθμιση θεμάτων εξυπητερούμενων δανείων

Συγκεκριμένα, μετά από αίτηση του δανειολήπτη, που μπορεί να υποβληθεί μέχρι 2/9/2011, παρέχονται οι εξής δυνατότητες: 

Α. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ 

1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) : 

Κατά πέντε (5) ή δέκα (10) έτη και σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη. 

2. ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Κατά πέντε (5) ή δέκα (10) έτη και σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 26 έτη. 

3. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Κατά πέντε (5) έτη και σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 15 έτη. 

Ειδικές περιπτώσεις επιμήκυνσης κατά διαφορετικό αριθμό ετών ,από 1 έως 9 στα ενυπόθηκα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια και από 1 έως 4 στα δάνεια μικροεπισκευών -μικροβελτιώσεων, θα εξετάζονται αν η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν επιτρέπει την ως άνω επιμήκυνση κατά 5 ή 10 έτη ακριβώς ανάλογα με το είδος του δανείου. 

β. ΟΡΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ- ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας των ανωτέρω κατηγοριών δανείων παρέχεται: 

( Ι ) αρχικά στους δανειολήπτες, που: 

α) τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1-1-2005 μέχρι και 1-7-2010 και 

β) η μηνιαία δόση τους είναι ίση ή μεγαλύτερη: 

των €400,00 για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια 

των € 250,00 για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και 

των €150,00 για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων 

γ) κατά τη λήξη της διάρκειας του δανείου, δεν θα υπερβαίνουν το 80ο έτος για τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και το 75ο έτος για τα δάνεια μικροεπισκευών –μικροβελτιώσεων. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

Θα αποσταλεί στους δανειολήπτες της κατηγορίας αυτής, από την Υπηρεσία, έντυπη αίτηση η οποία θα υποβληθεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το δανειολήπτη και τον εκ τρίτου συμβαλλόμενο, όπου υπάρχει, στην πρώτη και δεύτερη σελίδα. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως, απαιτείται βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή. 

Η έντυπη αίτηση που θα υποβληθεί θα συνοδεύεται και από: 

• φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

• πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης 

( ΙΙ ) σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα, που έχουν λάβει από το Τ. Π & Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας τοκοχρεολυτικής δόσης: 

• για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους 

• πολύτεκνων, τρίτεκνων, ειδικών αναγκών κ.λ.π 

• όταν η μηνιαία δόση από το σύνολο των εξυπηρετουμένων δανείων, που συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση αποδοχών τους, υπερβαίνει τα 6/10 αυτών 

• που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

α) αίτηση 

β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας , 

γ) πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης 

δ) δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1,Ε9) και 

ε) λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κατά περίπτωση την αντίστοιχη ιδιότητά τους ή τους λόγους αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους προς το Τ. Π & Δανείων 

Ειδικά για τους δανειολήπτες, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης είναι και η ταυτόχρονη υποβολή αίτησης για τη ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου χρέους, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο Γ. 

Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή. 

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον παρά την επιμήκυνση εξακολουθεί να συντρέχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές του υποχρεώσεις, είναι δυνατή η εξέταση από το Δ.Σ – κατά περίπτωση – αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου μέχρι δυο (2) έτη και εντός της επιτρεπομένης από το Νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής . 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

• αίτηση αναστολής 

• φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

• πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή σύνταξης 

• δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1 , Ε9) 

• λοιπά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την αδυναμία του αιτούντος να αντεπεξέλθει για κάποιο διάστημα στις δανειακές υποχρεώσεις του Τ. Π. & Δανείων καθώς και τον προσδοκώμενο τρόπο αντιμετώπισης των δανειακών υποχρεώσεων μετά το πέρας του χρόνου αναστολής. 

  

Γ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Μετά από αίτηση του δανειολήπτη, παρέχεται η δυνατότητα για όλα τα δάνεια, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη στη ρύθμιση της επιμήκυνσης της κανονικής διάρκειας του δανείου, να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης, σε πολλές δόσεις, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης και με έκπτωση ποσοστού 50% των τόκων υπερημερίας. Το ίδιο ισχύει και για τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ή για τα οποία έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα αφού καταβληθεί το 5% της ληξιπρόθεσμης οφειλής. 

Η εξόφληση του ληξιπρόθεσμου χρέους δανείου θα αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική έγκριση της ρύθμισης από το αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ της ληξιπρόθεσμης οφειλής του δα;νείου,  ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213.21.16.555 και 210.36.94.555 

Κάντε ‘κλικ’ στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: 

Α. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ-ΟΡΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Γ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ   (ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ! Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου της ληξιπρόθεσμης οφειλής) 

Για συγκεντρωμένες όλες τις αναλυτικές πληροφορίες κατεβάσετε το κείμενο ΕΔΩ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ (μέχρι 2/9/2011).

Πρόσφατα άρθρα