Απάντηση  Υφυπ. Οικονομικών κ. Σαχινίδη σε έγγραφο μας για τους συνταξιούχους πολύτεκνους του Δημοσίου -  κάντε κλικ... Κοροϊδία- Εμπαιγμός

----------- 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ.42 Αθήνα, 9/3/2011
 
 
Αξιότιμο
Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη
Υφυπουργό Οικονομικών
Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65
 
 
 

ΘΕΜΑ: Απασχόληση συνταξιούχων πολυτέκνων του Δημοσίου και Στρατιωτικών στο δημόσιο φορέα

 
 
 
 
            Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.
 
1.                   Γνωρίζετε ασφαλώς πως οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν  την κατηγορία εκείνη του πληθυσμού που ασκεί τις πλέον ευεργετικές επιδράσεις σε όλες τις εκφάνσεις της Εθνικής και Κοινωνικής μας ζωής, αφού συμβάλλουν στην προστασία του Ελλαδικού χώρου, στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, στον πολλαπλασιασμό της κατανάλωσης αγαθών, στη δημογραφική ανάκαμψη και στη διατήρηση της βιολογικής ακμής του Έθνους.
2.                  α. Το Σύνταγμά μας στην παρ. 1 του άρθρου 22 ορίζει πως η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών, ενώ με την παρ. 2 του άρθρου 21 επιτάσσει πως οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος.
                  β. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με σωρεία αποφάσεων της Ολομελείας  του, έχει αποφανθεί πως η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας (Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.ά.
3.         Με τα παραπάνω δεδομένα σας γνωρίζουμε, Κύριε Υπουργέ, τα παρακάτω αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο:      
            α. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/21-7-2010) αναφέρει:
«1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) ή αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται κατά δύο (2) έτη.»
β. Στην παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) που αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) ορίζεται: 
                  «6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή:
                         α) Στον επιζώντα των συζύγων,
                         β) στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.,
             γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των    
                   τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες
                   σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
                   του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία […].»
4.            Επί του προκειμένου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Α Τμήμα της 47ης Διεύθυνσης Νομοθετικής Εργασίας και Ενστάσεων), στην υπ΄ αριθμ. 15736/0092/1-11-2010 Εγκύκλιό του αναφέρει πως η παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010, αναφέρεται μόνο στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.2676/1999 και όχι στις διατάξεις του παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
5.      Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την τάξη των πολυτέκνων που πλήττεται ανελέητα από την οικονομική συγκυρία, σας παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, όπως το όλο θέμα ρυθμιστεί νομοθετικά ώστε οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι Στρατιωτικοί να μπορούν να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή εκτός αυτού ή να μπορούν να αυτοαπασχοληθούν, χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, όπως ισχύει για τους πολυτέκνους συνταξιούχους των Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

         Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας  Ο Διευθυντής

 

 

 

 

    Βασ.  Θεοτοκάτος   Εμμ. Χρυσόγελος   Χαρ. Παύλος

 
 
 

================

Αρ. Πρωτ. 267Αθήνα, 8/11/2010

 Αξιότιμη

Κυρία Λούκα Κατσέλη

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενταύθα 

 

Κοινοποίηση: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

                           Γενική Διεύθυνση Συντάξεων

 

  ΘΕΜΑ:  Απασχόληση συνταξιούχων του δημοσίου και στρατιωτικών στον    ιδιωτικό και δημόσιο φορέα. 

 

            Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ.

             Σας αναφέρουμε περί του εν θέματι αντικειμένου τα κάτωθι:  

          1α. Η  παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/21-7-2010) αναφέρει:

            «1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) ή αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται κατά δύο (2) έτη.»

              β. Το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010).

              γ. Στην παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του ορίζεται: 

                «6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή: 

                        α) Στον επιζώντα των συζύγων,

                        β) στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.,

                        γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία […].» 

            2. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων είναι αναντίρρητο ότι οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 όπως ισχύει σήμερα και που αναφέρεται στην απασχόληση συνταξιούχων πολυτέκνων στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να τύχουν αναλόγου εφαρμογής και για τους συνταξιούχους πολυτέκνους του δημοσίου τομέα και των στρατιωτικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3865/2010.              

            3. Προς επίρρωση της ως άνω πρότασής μας επικαλούμεθα: 

           α. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του Συντάγματος με βάση την οποία η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών […]

           β. Την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει πως οι πολύτεκνες οικογένειες …έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος. 

           γ. Τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. με τις οποίες αποφάνθηκε πως η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας (Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.ά.) 

           δ. Το γεγονός πως οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, εάν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε. 

           4. Πιστεύουμε, Κυρία Υπουργέ, με την ευαισθησία που σας διακρίνει για την τάξη των πολυτέκνων, που είναι η μόνη που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας που μαστίζει τον τόπο μας, να παρέμβετε προσωπικά ώστε να διευκρινισθεί το θέμα αυτό με σχετική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κράτους.                                                             

Διατελούμε με τιμή

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής 

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

=======================

Εγκύκλιος ΓΛΚ... ΕΔΩ

 

ΕΡΜΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΥΕΚΑ, Από εφημ: ΕΞΠΡΕΣ... ΕΔΩ

 
 

Πρόσφατα άρθρα