ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα 31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑρ.Πρωτ.: Φ80000/οικ. 33635/2442
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Β  

 ΘΕΜΑ: Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 10 § 17 του N . 3863/2010, σε ασφαλισμένες μητέρες, των οποίων το τέκνο δεν είναι πλέον εν ζωή.

Με αφορμή ερώτημα που κατέθεσε η εν λόγω ασφαλισμένη στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του αρ. 10 § 17 (περ. β΄) του Ν. 3863/2010, ανακαθορίζονται από 1.01.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης των -έως 31.12.1992 ασφαλισμένων- μητέρων ανηλίκων τέκνων. Δεδομένου ότι, το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα τέκνα είναι το 55° έτος για πλήρη σύνταξη και το 50° για μειωμένη, η υπηρεσία μας με το με αριθμ. Φ80000/24506/1853/2010 έγγραφό της καθώς και η Διοίκηση του Ιδρύματός σας με την 77/2010 εγκύκλιο αντίστοιχα, διευκρίνισαν ότι όλες οι ασφαλισμένες έως 31.12.1992 στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μητέρες, που σε κάποια χρονική στιγμή - η οποία μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010 - συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας, χωρίς να εξετάζεται εάν κατά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ενδιαφερόμενη - όπως προκύπτει από την αναφορά της -κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης είχε ταυτόχρονα και ανήλικο τέκνο, το οποίο μετέπειτα απώλεσε σε τροχαίο ατύχημα. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου, ότι κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνέτρεχαν στο πρόσωπό της σωρευτικά οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις (5.500 ημέρες και ανήλικο τέκνο), το δικαίωμα της σύνταξης που θεμελιώθηκε κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δεν θίγεται από ενδεχόμενες μεταβολές που επέρχονται κατά τη διάρκεια της ασφάλισής της, πολύ δε περισσότερο από το γεγονός της μετέπειτα απώλειας του τέκνου της. Κατ΄ αναλογία των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε και την περίπτωση των μητέρων που θα θεμελιώσουν δικαίωμα από 1.01.2011 και εφεξής, οι οποίες - προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας, όπως αυτά διαμορφώνονται από την ημερομηνία αυτή και εφόσον έχουν ανήλικο τέκνο - θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που τους παρέχει ο Ν. 3863/2010, προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ενδεχόμενη μετέπειτα απώλεια του τέκνου τους, δεν θα μπορεί να θίξει το ήδη θεμελιωμένο -με τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων- δικαίωμα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

------------------------------ 

Υπουργείο Εργασίας
Δεν χάνουν την πρόωρη συνταξιοδότηση μητέρες ανηλίκων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις έως και τις 31/12/2010

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010  

Διατηρούν το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης γυναίκες με ανήλικα παιδιά, εφόσον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου  2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως το πότε κατατίθεται η αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στο ΙΚΑ η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας.

Με την εγκύκλιο αυτή το υπουργείο βάζει τέλος σε αμφισβητήσεις και διαφορετικές ερμηνείες που ταλαιπωρούσαν τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νόμου, γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίες μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011, εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών, με τους άνδρες που έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο.

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ρητά ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του και ισχύουν γι' αυτούς οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευσή του τόσο εκείνες που αφορούν τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και εκείνες που αφορούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Παρόλα αυτά, είχαν αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ διατύπωναν θέσεις που δεν εναρμονίζονταν με τις διατάξεις του νόμου.

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας απαντώντας σε ερώτηση του Ιδρύματος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του Ν.3863/2010 για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διευκρινίζει ότι οι μητέρες ανηλίκων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης (5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί) μέχρι τις 31/12/2010 δεν χάνουν το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης από την 1/1/2011 όπου αρχίζει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που συμπλήρωσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις ακόμη και αν χρονική στιγμή ανατρέχει πολύ πριν την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του νόμου.

Όσες, λοιπόν, ασφαλισμένες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε καταθέσουν αίτηση, με τα όρια ηλικίας που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και που είναι τα 50 χρόνια για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη και μάλιστα χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Ερμηνεύοντας το πνεύμα του νόμου, η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι με το νέο ασφαλιστικό νόμο εισάγεται για πρώτη φορά για τους ασφαλισμένους/ες στο ΙΚΑ η έννοια της κατοχύρωσης-θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης, οριοθετούνται ανάλογα με τη συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει τη σύνταξη, ανεξαρτήτως από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα του αυτό και σε οποιαδήποτε περίπτωση η θεμελίωση του δικαιώματος δεν σχετίζεται με το χρόνο έναρξης της καταβολής της σύνταξης.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=364662&ct=3&dt=03/11/2010#ixzz14KbrGDzn 

-------------------------------------- 

Όλες οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων : 21 ερωτήσεις - 21 απαντήσεις... από το ΒΗΜΑ

----------

ΔΕΙΤΕ  ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟ ΕΘΝΟΣ... ΕΔΩ και
 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=15807&subid=2&pubid=45658951

---------------------

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ... http://www.tanea.gr/default.asp?artid=4604389&ct=1&pid=2

===================================================

 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 Υπουργείο Εσωτερικών: Οδηγός για εξαγορά πλασματικού χρόνου με το νέο ασφαλιστικό

08/11/2010 

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ: alfavita.gr

  Οδηγό για τους ασφαλισμένους σε ότι αφορά τα πλασματικά χρόνια, δηλαδή τη δυνατότητα που υπάρχει να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα βάσει του νέου Ασφαλιστικού Νόμου εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, μαζί με σχετική εγκύκλιο η οποία στάλθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία.Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων της παρ.18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αρχίζει την 1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :

α) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ' αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφεξής και

β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.Επομένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ.12 του άρθρου 47 του ν. 2084/92 εφαρμόζονται μέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2010, ανεξάρτητα αν ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μέχρι 31.12.2010 ή από 1.1.2011 και εφεξής .

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωρισθούν με εξαγορά τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού αυτής. Επιπλέον καθορίζεται η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής: α) μέχρι 4 χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011,β) μέχρι 5 χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012 γ) μέχρι 6 χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 καιδ) μέχρι 7 χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και εφεξής.
1. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι πλέον δυνατή:
α) Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας. Θα μπορούν να συνυπολογισθούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας - 300 για κάθε αιτία - (αντί των 400 ημερών κατά την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως προβλέπεται σήμερα με το ν. 2084/92), ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών:βα) σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και ββ) σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Οι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως μετά από σχετική αλληλογραφία του Υπουργείου μας με τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές έχει χωριστή ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας - πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ - θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.δ) Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας.Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.στ) Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του ν.3655/2008, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης των παιδιών ( πριν ή μετά την 1-1-2000). Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με το άρθρο 10 ( όπως για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων ανηλίκων τέκνων) καθώς και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί που τίθενται από τον ν.3655/2008.ζ) Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι 1 έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).η) Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού, και μέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.

2. Ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς των αναφερόμενων χρόνων, σημειώνεται ότι: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1358/1983.Ειδικά όμως για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής το σχετικό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του ( εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης). Σε καμιά όμως περίπτωση, το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η κατά 15% μείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.1358/83, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1483/84.γ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2084/92, όπως ισχύει, μετά τη τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν.2335/1995.δ) Ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζόμενων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του ? του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.ε) Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, αλλά έχει πραγματοποιήσει 24 χρόνια και 2 μήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 μήνες, μπορεί να συνυπολογίσει τους 10 από αυτούς προκειμένου να συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται, όμως το ποσό της σύνταξής του θα υπολογισθεί βάσει των 24 ετών.Σημειώνεται ότι, εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10 ,το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόμενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μήνες ασφάλισης (κάθε μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης)

3. Εφιστάται επίσης η προσοχή, στη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της εντός εισαγωγικών διάταξης της παρ. 2, σύμφωνα με την οποία, όσοι ασφαλισμένοι/νες συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010, με αναγνώριση των χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31-12-2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
(ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ)

1. Ερώτηση: Ποιοι είναι οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης

Απάντηση: Με το νέο ασφαλιστικό νόμο παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με τους οποίους ο εργαζόμενος διευκολύνεται για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και σε περιπτώσεις για να προσαυξήσει τη σύνταξή του. Μέχρι σήμερα οι χρόνοι που μπορούσαν να αναγνωρίσουν ήταν περιορισμένοι (στρατός, γονική άδεια, χρόνος ανατροφής παιδιών κλπ) και δεν αφορούσαν το σύνολο των περιπτώσεων αλλά ειδικές κατηγορίες.Με τις νέες ρυθμίσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον1. Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.2. Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.3. Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.4. Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε ταμείου.5. Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες.6. Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.7. Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.8. Το χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

 

2. Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους "πλασματικούς" χρόνους;Απάντηση: Οι νέοι "πλασματικοί" χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λ.π.)

3. Ερώτηση: Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νόμο;

Απάντηση: Ένας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 4 χρόνια. Όποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από το 2014 και μετά μέχρι 7 χρόνια.

4. Ερώτηση: Τα "πλασματικά" χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε ταμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;

Απάντηση: Τα "πλασματικά" χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά ταμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα ταμεία κύριας ασφάλισης. Οι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά ταμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών).

5. Ερώτηση: Για ποιούς χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;Απάντηση: Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται, ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και μέχρι 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη.Αντίθετα για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

6. Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας;Απάντηση: Σε όλα τα ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο σύνταξης.

7. Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;

Απάντηση: Έκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014. Έκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

8. Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;

Απάντηση: Ο χρόνος σπουδών, σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

9. Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανατροφής παιδιών;

Απάντηση: Ο χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

10. Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας;

Απάντηση: Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

11. Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανεργίας;

Απάντηση: Για το χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει, ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

12. Ερώτηση: Πως μπορώ να πληρώσω στο ταμείο μου για την αναγνώριση των "πλασματικών" χρόνων;

Απάντηση: Η πληρωμή στα ταμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του ταμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτείται η δόση παρακρατείται από τη σύνταξη με ποσό ίσο με το 1/4 αυτής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα επικουρικά ταμεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις είναι κατά κανόνα 6%

13. Ερώτηση: Μπορώ με την αναγνώριση των "πλασματικών" χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;
Απάντηση: Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα, οπότε αποφεύγει την μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών εργασίας.

Παράδειγμα 1ο Εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ημέρες ασφάλισης και είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2015. Η μητέρα του παραδείγματος μας θα μπορούσε να συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 οπότε για να πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη και το 65ο για πλήρη.Με την αναγνώριση το 2011 (μέχρι 4 έτη) συμπληρώνει τα 5.500 ένσημα το έτος αυτό και θεμελιώνει δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει για το χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 57ο για πλήρη σύνταξη.

Παράδειγμα 2ο Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 9.000 ημέρες ασφάλισης. Το 2010 επίσης συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του. Με το καθεστώς που ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα μπορούσε να πάρει σύνταξη εφόσον θα συμπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του και 10.500 ημέρες. Με το νέο καθεστώς το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει "πλασματικά" χρόνια και να συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης οπότε διατηρεί το όριο ηλικίας των 58 ετών.

14. Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις τα "πλασματικά" χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης;

Απάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται, συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά όμως για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς ( αναγνώριση με εξαγορά).

15. Ερώτηση: Πότε συμφέρει να αναγνωριστούν οι «πλασματικοί» χρόνοι;

Απάντηση: Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 η αναγνώριση γίνεται οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόμενο, πάντοτε βέβαια, με αίτηση που υποβάλλεται στο ταμείο του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ερώτηση:
Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω μέχρι το τέλος του 2010, 10.000 ημέρες ασφάλισης.Έχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω το στρατό το 2011 θα έχω έκπτωση;

Απάντηση: Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, εφόσον αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα αλλά και μέχρι την 31/12/2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη;

Απάντηση: Το 2011 εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας, θα έχετε 9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.), έτσι ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012 οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και συμπλήρωσα 8.500 ημέρες ασφάλισης. Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις μπορώ να κάνω;

Απάντηση: Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρετε πλήρη σύνταξη πριν το 65ο της ηλικίας σας πρέπει να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εάν συνεχίσετε την εργασία σας το 2012 θα έχετε συμπληρώσει 9.100 ημέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που μπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί στη συνέχεια η σύνταξη σας απαιτείται να συμπληρώσετε το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά 11.100 ημέρες ασφάλισης.

Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 4.800 ημέρες ασφάλισης και το 48ο έτος της ηλικίας μου. Πότε μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Απάντηση: Το 2011 εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσετε 5.500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί όμως η σύνταξη μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας.

Ερώτηση: Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί πριν το 1983. Συμπληρώνω το 2010, 31 χρόνια ασφάλισης. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης;

Απάντηση: Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Δεν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται αλλά μόνο όσοι ίσχυαν πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Για παράδειγμα μπορείτε να αναγνωρίσετε το χρόνο στρατιωτικής θητείας και εφόσον συμπληρώσετε 35 χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας.

Ερώτηση: Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 μαζί με τα χρόνια που είχα στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού και η ηλικία μου είναι 47 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Απάντηση: Έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά για να συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε το 50ο έτος της ηλικίας σας. Δεν αλλάζουν για εσάς οι προϋποθέσεις ακόμα και αν έχει ενηλικιωθεί το παιδί σας μετά τη συμπλήρωση της 25ετίας.

Ερώτηση: Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 23 χρόνια. Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2013. Πως μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρω σύνταξη; Έχω δύο παιδιά.

Απάντηση: Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε 2 χρόνια και να συμπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης (τα δύο χρόνια μπορεί να είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λ.π.). Έτσι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.

Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και συμπληρώνω το 2010, 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Απάντηση: Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας. Μετά λοιπόν από 4 χρόνια εάν έχετε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του στρατού) και να συμπληρώσετε 39 χρόνια που απαιτούνται και να συνταξιοδοτηθείτε. 

 ===========================

Οι  7 αλλαγές στο συνταξιοδοτικό

καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων
 
                             (Νόμος 3865/2010 - Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις).
 
1. Επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011-2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών στο Δημόσιο. Oι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 παίρνουν σύνταξη θίγονται περισσότερο, αφού η ηλικίας συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες, αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά - ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.
2. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. H άμεση αυτή εξίσωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
3. Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-97.
4. Θεσπίζονται από 1-1-2011 τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Iανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Iανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
― Για όσους έχουν ανήλικο παιδί συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώνουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
― Tο 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.
― Tο 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και έχουν 15 χρόνια ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
5. Eξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Yπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
6. Προβλέπεται ότι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ού έτους της ηλικίας, καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται σταδιακά μέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών παραμένει για το έτος 2011 στο 58ο. Tο έτος 2012 αυξάνεται στο 59ο κ.ο.κ. Tα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι’ αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη από το έτος 2011 και μετά.
7. Eξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, με τις ανάλογες επεμβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άμεσα από 1-1-2013 και μετά, δεδομένου ότι οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι το έτος 2013.
 
 
 
 
Oι συντάξεις στο δημόσιο
 
Eξίσωση ορίων
ΠAPAΔEIΓMA 1
Άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες στο 65ο έτος, οι δε γυναίκες στο 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1-1-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.
 
      Έτος θεμελίωσης   Έτη υπηρεσίας     Όριο ηλικίας γυναικών
            2011            25                 52ο έτος
            2012            25                 55ο έτος
            2013            25                 65ο έτος
 
ΠAPAΔEIΓMA 2
Άνδρες και γυναίκες με τρία παιδιά οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 20 έτη υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (οι άνδρες μόνον εφόσον είναι χήροι ή έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση), εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.
 
      Έτος θεμελίωσης   Έτη υπηρεσίας     Όριο ηλικίας γυναικών
             2011           21                52ο έτος
             2012           23                55ο έτος
             2013           25                65ο έτος
 
Άρα, κατά τη μεταβατική περίοδο αγνοούνται οι άνδρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτό το δικαίωμα καθολικά (μόνο σε ειδικές οικογενειακές συνθήκες).
 
ΠAPAΔEIΓMA 3
Άνδρες και γυναίκες με ανάπηρα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά με μείωση του ορίου ηλικίας των ανδρών από 1/1/2013 στο 50ό έτος.
 
ΠAPAΔEIΓMA 4
Άνδρες και γυναίκες με ενήλικα παιδιά ή χωρίς παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος, οι δε γυναίκες το 60ό εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.
     
Έτος θεμελίωσης   Όριο ηλικίας γυναικών
      2011              61ο έτος
      2012              63ο έτος
      2013              65ο έτος
 
 
Eρωτήσεις - απαντήσεις
για το νέο ασφαλιστικό
 
 
Tι σημαίνει ότι θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;
Θεμελιώνω σημαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωμα για σύνταξη, αφού συμπληρώσω τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που προβλέπονται από το ταμείο μου ή και το όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
Eφόσον θεμελιώσω δικαίωμα, μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με το όριο ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ισχύουν κατά το χρόνο θεμελίωσης.
 
Mε ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο IKA;
Στο IKA έχουμε πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά:
 
 
1. Άνδρες ασφαλισμένοι πριν το 1993
      Hμέρες ασφάλισης                          Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση  Όριο ηλικίας
      4.500           Oποτεδήποτε              4.500                                       65
      4.500           Oποτεδήποτε              4.500                                      60 (μειωμένη)
      10.000      Mέχρι 31/12/2010         10.000                                      62
      10.000                  2011               10.000                                      63
      10.000                  2012               10.000                                      63,5
      10.000                  2013               10.000                                      64
      10.000                  2014               10.000                                      64,5
      10.000     Mετά την 1/1/2015        10.000                                      65
      10.500      Mέχρι 31/12/2010         10.500                                      58
      10.500                 2011                10.800                                     58
      10.500                  2012               11.100                                     59
      10.500                 2013                11.400                                     60
      10.500                  2014               11.700                                     60
      10.500     Mετά την 1/1/2015        12.000                                     60
 
O ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση δικαιούται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ή των 10.500 ημερών ασφάλισης.
 
Παραδείγματα:
α) Eργαζόμενος συμπληρώνει στο IKA το 2011, 10.000 ημέρες ασφάλισης, αλλά είναι 60 ετών. O συγκεκριμένος εργαζόμενος θεμελιώνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα το 2011 και θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του.
β) Eργαζόμενος συμπληρώνει στο IKA το 2012, 10.500 ημέρες ασφάλισης. O συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών.
 
2. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993
Hμέρες ασφάλισης                                  Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση  Όριο ηλικίας
      4.500        Mέχρι 31/12/2010              4.500                              60
      4.500               2011                         4.500                              61
      4.500               2012                         4.500                              62
      4.500               2013                         4.500                              63
      4.500               2014                         4.500                              64
      4.500               2015                         4.500                              65
 
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της. Δηλαδή, η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το 2011 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας της.
 
3. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993
Hμέρες ασφάλισης                                  Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση  Όριο ηλικίας
      4.500        Mέχρι 31/12/2010           4.500                              55 (μειωμένη)
      4.500                    2011                 4.500                              56 (μειωμένη)
      4.500                    2012                 4.500                              57 (μειωμένη)
      4.500                    2013                 4.500                              58 (μειωμένη)
      4.500                    2014                 4.500                              59 (μειωμένη)
      4.500       Mετά την 1/1/2015           4.500                             60 (μειωμένη)
 
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας. Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, εκτός από την συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος της προηγούμενης πενταετίας.
 
4. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993
Hμέρες ασφάλισης                                 Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση   Όριο ηλικίας
      10.000      Mέχρι 31/12/2010             10.000                             57 πλήρης
                                                                                                  55 μειωμένη
      10.000                  2011                    10.400                            58 πλήρης
                                                                                                   56 μειωμένη
      10.000                   2012                   10.800                            58+6 μήνες πλήρης
                                                                                                  56+6 μήνες μειωμένη
      10.000                   2013                    11.200                           59 πλήρης
                                                                                                  57 μειωμένη
      10.000                   2014                    11.600                          59+6 μήνες πλήρης
                                                                                                  57+6 μήνες μειωμένη
      10.000      Mετά την 1/1/2015             12.000                           60 πλήρης
 
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 2011 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και 10.400 ημερών ασφάλισης.
5. Άνδρες - γυναίκες ασφαλισμένοι πριν το 1993, υπαγόμενοι
στο καθεστώς Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων
Hμέρες ασφάλισης                                      Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση    Όριο ηλικίας
      10.500      Mέχρι 31/12/2010             10.500                                55 πλήρης
                                                                                                     53 μειωμένη
      10.500                   2011                   10.500                               55+9 μήνες πλήρης
                                                                                                      53+9 μήνες μειωμένη
      10.500                   2012                    10.500                              56+6 μήνες πλήρης
                                                                                                      54+6 μήνες μειωμένη
      10.500                   2013                     10.500                             57+3 μήνες πλήρης
                                                                                                      55+3 μήνες μειωμένη
      10.500                   2014                     10.500                             58 πλήρης
                                                                                                     56 μειωμένη
      10.500                   2015                      10.500                            58+9 μήνες πλήρης
                                                                                                     56+9 μήνες μειωμένη
      10.500                   2016                      10.500                            59+6 μήνες πλήρης
                                                                                                      57+6 μήνες μειωμένη
      10.500      Mετά την 1/1/2017                 10.500                           60 πλήρης
                                                                                                      58 μειωμένη
 
H εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στα BAE μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της. Aντίστοιχα η εργαζόμενη που συμπληρώνει τις παραπάνω ημέρες το 2011, συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.
 
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 7.500 ημέρες ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων.
Tο όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3 μηνών και για μειωμένη σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 μηνών.
 
 
6. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993 που υπάγονται στο καθεστώς
ασφάλισης των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων
     
 
Hμέρες ασφάλισης                                  Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση  Όριο ηλικίας
      4.500       Mέχρι 31/12/2010         4.500                                        55
      4.500                   2011               4.500                                        56
      4.500                   2012               4.500                                        57
      4.500                   2013               4.500                                        58
      4.500                   2014               4.500                                        59
      4.500       Mετά την 1/1/2015       4.500                                        60
 
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 ημέρες θα πρέπει να είναι στο καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων.
7. Γυναίκες - μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν το 1993
Hμέρες ασφάλισης                        Aπαιτούμενες ημέρες
 για θεμελίωση    Έτος συμπλήρωσης  ασφάλισης για συνταξιοδότηση  Όριο ηλικίας
      5.500       Mέχρι 31/12/2010                         5.500                 55 πλήρης
                                                                                                50 μειωμένη
      5.500                   2011                               5.500                 57 πλήρης
                                                                                                52 μειωμένη
      5.500                   2012                               5.500                 60 πλήρης
                                                                                                55 μειωμένη
      5.500       Mετά την 1/1/2013                        5.500                 65 πλήρης
                                                                                                60 μειωμένη
 
Παρατηρήσεις:
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά τη συμπλήρωση των ημερών αυτών. Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011  και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 57 ετών πλήρη και 52 ετών μειωμένη.
 
Mπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι το τέλος του 2010. Aν παραμείνω υπάρχει περίπτωση να λάβω μικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρω το 2010;
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραμονής στην εργασία σας έχετε προσαύξηση της σύνταξής σας. Eπομένως, συμφέρει η παραμονή για καλύτερη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα που έχει συμπληρωθεί 35ετία, η προσαύξηση της σύνταξης μετά το 35ο έτος είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε με το παλιό καθεστώς.
Έχω διαδοχική ασφάλιση και μπορώ να συνταξιοδοτηθώ μέχρι 31/12/2010. Mε συμφέρει να παραμείνω και να συνταξιοδοτηθώ μετά την 1/1/2011, με το νέο τρόπο υπολογισμού;
Mε το νέο τρόπο υπολογισμού, η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη σύνταξη που χορηγείται με το σημερινό καθεστώς.
Eιδικότερα, για όσους έχουν ασφάλιση σε Tαμείο Mισθωτών (IKA-ETAM, NAT, κ.λπ.) και συνταξιοδοτούνται από άλλο ταμείο Mισθωτών ή ταμείο Eλεύθερων Eπαγγελματιών ή το Δημόσιο, η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού είναι καλύτερη και συμφέρει η παραμονή στην εργασία για συνταξιοδότηση από 1/1/2011 και μετά.
Πως αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασματικοί ή μη) για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010, αναγνωρίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών, εκπαιδευτική άδεια, κ.λπ.). H αναγνώριση αυτή γίνεται όταν πρόκειται για εξαγορά με βάση τα ισχύοντα σήμερα.
Aντίθετα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά η αναγνώριση γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο νόμο. Aυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα νέα ποσά για την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα, για τη στρατιωτική θητεία, την ανεργία κ.λπ.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναγνωρίσουν για το 2011, 4 χρόνια, το 2012, 5 χρόνια, το 2013, 6 χρόνια και από 1/1/2014 και μετά, 7 χρόνια από τα προβλεπόμενα στο νέο νόμο ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Tα λεγόμενα πλασματικά χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για προσαύξηση της σύνταξης;
Όλα τα χρόνια που αναγνωρίζονται είτε με εξαγορά, είτε χωρίς εξαγορά, συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται κατά κανόνα οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται με εξαγορά και όχι οι χρόνοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.
Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
Για τους ασφαλισμένους στους Φορείς Kοινωνικής Aσφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Eξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων (BAE) με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ημέρες στα BAE. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και όχι, μόνο, για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.
Για τους δημοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Eίμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, όμως, δεν έχω την ηλικία για να πάρω σύνταξη. Όταν θα έχω το όριο ηλικίας το παιδί μου θα έχει ενηλικιωθεί. Θα μπορέσω να πάρω σύνταξη;
Eφόσον κατά τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης το παιδί ήταν ανήλικο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, με τη συνταξιοδότησή σας. Tο δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και μπορείτε όταν συμπληρώσετε το όριο ηλικίας να πάρετε τη σύνταξή σας.
H αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
H αυτασφάλιση ή προαιρετική λεγόμενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον με το νέο νόμο σε όλες τις περιπτώσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και όπως είναι αυτονόητο για την προσαύξηση της σύνταξης.
Mπορώ να είμαι ασφαλισμένος σε δύο Tαμεία παράλληλα και αν ναι, μπορώ να πάρω σύνταξη και από τα δύο Tαμεία;
Για τους εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993, σε οποιοδήποτε Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης ή το Δημόσιο, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο Tαμείο, εφόσον έχουν διπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ασφάλιση και διαφορετικά Tαμεία.
O ασφαλισμένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά Tαμεία, δικαιούται σύνταξη από κάθε Tαμείο, εφόσον συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε κάθε ένα από αυτά (15 έτη το λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.
O πλασματικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή μόνο από την μητέρα;
O πλασματικός χρόνος που είναι μέχρι 5 χρόνια (1 για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα, εφόσον υπάρξει δήλωση από τη μητέρα ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.
Έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
Δεν αλλάζει τίποτα για σας με το νέο ασφαλιστικό νόμο. Mπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας, αφού μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας που μπορείτε να αναγνωρίσετε οποτεδήποτε.
Eίμαι ασφαλισμένη στο IKA και έχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είμαι 55 ετών και μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη. Tι με συμφέρει να κάνω; Tι αλλάζει για μένα με το νέο ασφαλιστικό νόμο;
Tίποτα, δεν αλλάζει για σας με το νέο νόμο. Mπορείτε να πάρετε και σήμερα μειωμένη σύνταξη. Σας συμφέρει όμως να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να πάρετε πλήρη σύνταξη.
Eίμαι ασφαλισμένος στον OAEE και έχω συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Eίμαι σήμερα 58 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη σε δύο χρόνια που συμπλήρωνα το 60ό έτος της ηλικίας μου. Tι αλλάζει για μένα με το νέο ασφαλιστικό νόμο;
Δεν αλλάζει τίποτα για σας. Mπορείτε σε δύο χρόνια να πάρετε τη σύνταξή σας, χωρίς να χάσετε απολύτως τίποτα σε σχέση με το ποσό.
Eίμαι ασφαλισμένος στον OAEE και έχω συμπληρώσει 32 χρόνια ασφάλισης. Eίμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη με τα νέα δεδομένα;
Eφόσον, συνεχίσετε την ασφάλισή σας συμπληρώνετε το 2013, 35 έτη ασφάλισης, οπότε απαιτούνται 38 χρόνια ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας (που δεν αλλάζει) για να θεμελιώσετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Θα περιμένετε λοιπόν, να συμπληρώσετε το 60ό έτος για να πάρετε σύνταξη και τα 3 επιπλέον χρόνια μπορείτε να τα συμπληρώσετε με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.
Eίμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης στο IKA. Σήμερα είμαι 46 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
Eπειδή έχετε συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και παιδί  ανήλικο, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να πάρετε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.
Eίμαι μητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης. Aυτές τις ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνω μαζί με τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω το 2012, οπότε θα συνεχίσω να έχω παιδί ανήλικο. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
Eφόσον το 2012 συμπληρώνετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θεμελιώνετε δικαίωμα για να πάρετε σύνταξη όταν θα συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ή το 60ό έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.
Tι αλλάζει στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους πριν το 1983 που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή τα Eιδικά Tαμεία (ΔEKO και Tραπεζών) που έχουν συγχωνευθεί στο IKA;
Για τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς συνταξιοδότησης εφόσον έχουν συμπληρωθεί 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010. Aυτά είναι τα απαιτούμενα έτης ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος και η σύνταξη χορηγείται με 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο IKA;
Oι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 στο IKA, δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. H πρόβλεωη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο IKA, αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού.
Για όσους όμως θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού για τον οποίο πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά.
Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξή του θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών. Tο πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1/1/2011 και μετά.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;
α. Tο ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής τής αίτησης έτους.
β. Tο ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1/1/2011 και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
 
Παράδειγμα
Eργαζόμενος ασφαλισμένος του IKA συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Yποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Oι μέσες συντάξιμες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών μέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση μίας φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης).
α. Tο ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ.
β. Tο ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.
 
Oπότε με βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 μέχρι 31/12/2010 και 1.350 από 1/11/2011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα:
 
α. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010
που θα είναι 926 x 7.651 = 787 ευρώ
                        9.001
 
β. το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και
μετά που θα είναι 945 x 1.351 = 142 ευρώ
                                9.001
 
Eπομένως συνολική σύνταξη: 787 + 142 = 929 ευρώ
Oδηγός: Eρωτήσεις- Aπαντήσεις για τους
αναγνωριζόμενους χρόνους (πλασματικά χρόνια)
 
με τις νέες ρυθμίσεις ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον:
 
1. Το χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας.
2. Το χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που έλαβε χώρα η ασθένεια.
3. Το χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.
4. Το χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Tαμείου.
5. Το χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες.
6. Το χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης.
7. Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά.
8. Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον OΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
 
Ερώτηση: Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους «πλασματικούς» χρόνους;
Απάντηση: Oι νέοι «πλασματικοί» χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.)
Ερώτηση: Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νόμο;
Απάντηση: Ένας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 4 χρόνια. Όποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από το 2014 και μετά μέχρι 7 χρόνια.
Ερώτηση: Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε Tαμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;
Απάντηση: Τα «πλασματικά» χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά Tαμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα Tαμεία κύριας ασφάλισης. Oι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά Tαμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών).
Ερώτηση: Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;
Απάντηση: Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και μέχρι 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη. Αντίθετα για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας;
Απάντηση: Σε όλα τα Tαμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδος σύνταξης.
Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;
Απάντηση: Έκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014.
Έκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;
Απάντηση: O χρόνος σπουδών, σε ανώτες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανατροφής παιδιών;
Απάντηση: O χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας;
Απάντηση: Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.
Ερώτηση: Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω το χρόνο ανεργίας;
Απάντηση: Για το χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. O χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιοδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει, ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ερώτηση: Πώς μπορώ να πληρώσω στο Tαμείο μου για την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων;
Απάντηση: Η πληρωμή στα Tαμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του Tαμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτείται η δόση παρακρατείται από τη σύνταξη με ποσό ίσο με το 0 αυτής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα επικουρικά Tαμεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις πείναι κατά κανόνα 6%.
Ερώτηση: Μπορώ με την αναγνώριση των «πλασματικών» χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;
Απάντηση: Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα, οπότε αποφεύγει τη μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών εργασίας.
Παράδειγμα 1ο
Εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ημέρες ασφάλιση και είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2015. Η μητέρα του παραδείγματός μας θα μπορούσε να συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013, οπότε για να πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη και το 65ο για πλήρη.
Με την αναγνώριση το 2011 (μέχρι 4 έτη) συμπληρώνει τα 5.500 ένσημα το έτος αυτό και θεμελιώνει δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει για τον χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 57ο για πλήρη σύνταξη.
Παράδειγμα 2ο
Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 9.000 ημέρες ασφάλισης. Το 2010 επίσης συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του. Με το καθεστώς που ίσχυε πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα μπορούσε να πάρει σύνταξη εφόσον θα συμπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του και 10.500 ημέρες. Με το νέο καθεστώς το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει «πλασματικά» χρόνια και να συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης οπότε διατηρεί το όριο ηλικίας των 58 ετών.
Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις τα «πλασματικά» χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιες για την προσαύξηση της σύνταξης;
Απάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται, συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά, όμως, για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).
Ερώτηση: Πότε συμφέρει να αναγνωριστούν οι «πλασματικοί» χρόνοι;
Απάντηση: Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 η αναγνώριση γίνεται οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόμενο, πάντοτε βέβαια, με αίτηση που υποβάλλεται στο Tαμείο του.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω μέχρι το τέλος του 2010, 10.000 ημέρες ασφάλισης. Έχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω το χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω το στρατό το 2011 θα έχω έκπτωση;
Απάντηση: Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, εφόσον αναγνωρίσετε 500 τουλάχιστον ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα, αλλά και μέχρι την 31/12/2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.
Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη;
Απάντηση: Το 2011 εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας θα έχετε 9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.) έτσι ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012 οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.
Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και συμπλήρωσα 8.500 ημέρες ασφάλισης. Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις μπορώ να κάνω;
Απάντηση: Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρετε πλήρη σύνταξη πριν το 65ο έτος της ηλικίας σας πρέπει να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εάν συνεχίσετε την εργασία σας, το 2012 θα έχετε συμπληρώσει 9.100 ημέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που μπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί στη συνέχει η σύνταξή σας απαιτείται να συμπληρώσετε το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά 11.100 ημέρες ασφάλισης.
Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 4.800 ημέρες ασφάλισης και το 48ο έτος της ηλικίας μου. Πότε μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;
Απάντηση: Το 2011, εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσετε 5.500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί όμως η σύνταξη μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας.
Ερώτηση: Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί πριν το 1983. Συμπληρώνω, το 2010, 31 χρόνια ασφάλισης. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης;
Απάντηση: Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μέτα. Δεν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται, αλλά μόνο όσοι ίσχυαν πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναγνωρίσετε το χρόνο στρατιωτικής θητείας και εφόσον συμπληρώσετε 35 χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας.
Ερώτηση: Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 μαζί με τα χρόνια που είχα στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και η ηλικία μου είναι 47 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
Απάντηση: Έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά για να συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε το 50ό έτος της ηλικίας σας. Δεν αλλάζουν για ’σας οι προϋποθέσεις ακόμα και αν έχει ενηλικιωθεί το παιδί σας μετά τη συμπλήρωση της 25ετίας.
Ερώτηση: Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 23 χρόνια. Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2013. Πώς μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρω σύνταξη; Έχω δύο παιδιά.
Απάντηση: Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε 2 χρόνια και να συμπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης (τα δύο χρόνια μπορεί να είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λπ.). Έτσι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.
Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος στον OΑΕΕ και συμπληρώνω το 2010, 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
Απάντηση: Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το 60ό έτος της ηλικίας σας. Μετά λοιπόν από 4 χρόνια, εάν έχετε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του στρατού) και να συμπληρώσετε 39 χρόνια που απαιτούνται και να συνταξιοδοτηθείτε.
Oλόκληρη η εγκύκλιος για τους
αναγνωριζόμενους χρόνους (πλασματικά χρόνια)
 
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 2-9-2010
ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            Αρ. Πρωτ.: Φ 80000/οικ. 22458/1664
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦΑΛ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Πληροφορίες: Ι. Μαθιουδάκη - Δ. Πατούνα
Βασ. Κουλούρης
Τηλέφωνα: 2103368123, 2103368254, 2103368114
 
 
ΠΡOΣ: Όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων
της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7-2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου, πέραν των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες, υφίστανται και οι ρυθμίσεις της παρ. 18, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, που αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Επισημαίνουμε ότι η ισχύς των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 αρχίζει την 1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ’ αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφεξής και β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
Επομένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 2084/92 εφαρμόζονται μέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2010, ανεξάρτητα αν ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μέχρι 31.12.2010 ή από 1.1.2011 και εφεξής.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωριστούν με εξαγορά τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού αυτής.
Επιπλέον καθορίζεται η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδότησής του ως εξής:
α) μέχρι τέσσερα (4) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011,
β) μέχρι πέντε (5) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012,
γ) μέχρι έξι (6) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και
δ) μέχρι επτά (7) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και εφεξής.
1. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι πλέον δυνατή:
 
α) Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας:
Θα μπορούν να συνυπολογισθούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας - 300 για κάθε αιτία - (αντί των 400 ημερών κατά την τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως προβλέπεται σήμερα με το ν. 2084/92), ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.
 
β) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών:
βα) σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και
ββ) σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Oι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως μετά από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου μας με τα συναρμόδια υπουργεία.
O χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης.
Είναι ευνόητο ότι, αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές έχει χωρήσει ασφάλιση με οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.
Δεδομένου, εξάλλου, ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
 
γ) Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου.
Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του OΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.
 
δ) Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας.
O χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
 
ε) Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας.
 
στ) Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1-1-2000).
Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτος λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με το άρθρο 10 (όπως για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων, ανηλίκων τέκνων) καθώς και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί που τίθενται από τον ν. 3655/2008.
 
ζ) Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).
η) Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον OΑΕΕ, η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού και μέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.
 
2. Ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και εξαγοράς των αναφερόμενων χρόνων, σημειώνεται ότι:
 
α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1358/1983.
Ειδικά, όμως, για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2014, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής το σχετικό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης). Σε καμία όμως περίπτωση, το τελικά καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.
 
 
Παράδειγμα:
Μισθωτός ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν. 1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 x 20% x 12 μήνες = 2.640,00 ευρώ, και μετά τη μείωσή του κατά 30% σε 1.848,00 ευρώ. Εφόσον, όμως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού (20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει το 2012, θα καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό.
Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η κατά 15% μείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1358/83, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.
 
β) O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/84.
 
γ) O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2084/92, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν. 2335/1995.
 
δ) O χρόνος σπουδών, ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.
Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισμό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζομένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης) και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων μελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μηνιαίας δόσης.
 
ε) Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, αλλά έχει πραγματοποιήσει 24 χρόνια και 2 μήνες ασφάλισης και έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για 20 μήνες, μπορεί να συνυπολογίσει τους 10 από αυτούς προκειμένου να συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται, όμως το ποσό της σύνταξής του θα υπολογιστεί βάσει των 24 ετών.
 
Σημειώνουμε ότι, εκτός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για όλους τους υπόλοιπους χρόνους της παρ. 18 του άρθρου 10, το κάθε πλήρες έτος αναγνωριζόμενου χρόνου αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ή 12 μήνες ασφάλισης (κάθε μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης).
 
3. Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας, στη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της εντός εισαγωγικών διάταξης της παρ. 2, σύμφωνα με την οποία, όσοι ασφαλισμένοι/νες συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010, με αναγνώριση των χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31-12-2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το τρέχον έτος.
 
Παραδείγματα:
α) Μητέρα ανηλίκου τέκνου έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 5.000 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, έχει ανήλικο παιδί και έχει και δύο (2) χρόνια εκπαιδευτική άδεια (χρόνος που προβλέπεται από το άρθρο 40 του ν. 2084/92).
Αν υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 31-12-2013, θα κριθεί με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται το 2010 (5.500 ημέρες και 55 ετών για πλήρη σύνταξη ή 50 ετών για μειωμένη) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από την αύξηση του ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10.
Άνδρας που έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών 23,6 χρόνια ασφάλισης μέχρι τέλους του 2010 και έχει υπηρετήσει στο στρατό 20 μήνες. Αν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης των 18 μηνών της στρατιωτικής του υπηρεσίας μέχρι τέλους του 2013, θα κριθεί με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται το 2010 (25 χρόνια και 60 ετών) και δεν επηρεάζεται από την αύξηση του ορίου ηλικίας, από 1-1-2011, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 10.
Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν μπορεί να τύχει και του ευεργετήματος της καταβολής του προκύπτοντος ποσού εξαγοράς μειωμένου κατά 30%.
 
4. Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και την ενημέρωση των ασφαλισμένων σας. Για οποιοδήποτε ερώτημα ανακύπτει ως προς την εφαρμογή των προαναφερθεισών ρυθμίσεων, θα πρέπει να απευθύνεστε στο καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα της οικείας Διεύθυνσης της ΓΓΚΑ, το οποίο εποπτεύει τον κάθε ασφαλιστικό φορέα.
 
 
            O υφυπουργός
            Γεώργιoς Κoυτρουμάνης
 
 
 
 Τι και πώς αναγνωρίζεται από το 2011
 
Κατηγορία   Χρόνος      Παρατηρήσεις
Στρατιωτική Όλος ο χρόνος     • Εξαγορά
θητεία      υπηρεσίας   • 20% επί των συντάξιμων
                αποδοχών
            • Έκπτωση 30% από
                2011 έως 2015
            • Έκπτωση 50% από το
                2015 και μετά
            • Περαιτέρω έκπτωση 15%
                στην εφάπαξ καταβολή
Γονική άδεια      Όλος ο χρόνος     • Εξαγορά
ανατροφής   άδειας      • Το ποσοστό εισφοράς που
                αναλογεί σε εργοδότη
                και εργαζόμενο για
                μηνιαίες αποδοχές ίσες
                με το 25πλάσιο του
                ημερομισθίου του
                ανειδίκευτου εργάτη
                κατά την υποβολή
                της αίτησης
Επιδότηση   Ως 300 ημέρες     • Χωρίς εξαγορά
ασθένειας
Τακτική     Ως 300 ημέρες     • Χωρίς εξαγορά
ανεργία OΑΕΔ
Εκπαιδευτική      Ως 2 έτη    • Εξαγορά
άδεια       • Εισφορά εργοδότη
άνευ           και εργαζομένου στον οικείο
αποδοχών             φορέα κατά το χρόνο
               υποβολής της αίτησης
Χρόνος      Πρόγραμμα   • Εξαγορά
σπουδών     σπουδών σχολής    • 20% του 25πλάσιου του
               ημερομισθίου του ανειδίκευτου
              εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά
              την υποβολή της αίτησης
              για την αναγνώριση, για τον
              φορέα κύριας ασφάλισης
              και ποσοστό 6% για το
              επικουρικό
Διαστήματα  Όλος ο χρόνος     • Εξαγορά
ανεργίας          • 20% του 25πλάσιου του
              ημερομισθίου του ανειδίκευτου
              εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά
              την υποβολή της αίτησης
              για την αναγνώριση, για τον
              φορέα κύριας ασφάλισης
              και ποσοστό 6% για το
              επικουρικό
Χρόνος κύησης         Όλος ο χρόνος • Χωρίς εξαγορά
και λοχείας
Xρόνος      Όλος ο χρόνος     • Eξαγορά
Aπεργίας          • Eισφορά εργοδότη και
                εργαζομένου στον οικείο
                φορέα (που ασφαλιζόταν
                ο εργαζόμενος κατά την
                πραγματοποίηση της απεργίας)
                κατά το χρόνο υποβολής
                της αίτησης
«Πλασματικός»     Μέχρι 5 έτη • Χωρίς εξαγορά στα Tαμεία
χρόνος μητέρων              του ιδιωτικού τομέα
Χρόνος      Μέχρι 1 έτος      • Εξαγορά
μαθητείας         • 20% του 25πλάσιου του
(Stage)             ημερομισθίου του ανειδίκευτου
              εργάτη κατά την υποβολή
              της αίτησης
Χρόνος έναρξης         Μέχρι 1 έτος • Εξαγορά
πριν την εγγραφή        • Ασφαλιστική κατηγορία
στον OΑΕΕ           για την οποία ασφαλίζεται
              κατά την υποβολή της αίτησης
 
 
Σημείωση:
• Όποιος θεμελιώνει το 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το 2012, 6 χρόνια το 2013 και 7 χρόνια από το 2014 και μετά.
• Τα 4-7 «πλασματικά» χρόνια μπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
 
 
 
 
Oλόκληρη η εγκύκλιος για την εφαρμογή
του νέου ασφαλιστικού νόμου (Λοβέρδου)
 
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA           ΠPOΣ: IKA - ETAM - Διοίκηση
YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ & KOINΩN. AΣΦAΛIΣHΣ    Aθήνα 04/08/2010
ΓEN. ΓPAM. KOINΩN. AΣΦAΛIΣEΩN A.Π. Φ80000/οικ. 19160/1420
Δ/NΣH KYP. AΣΦ. MIΣΘΩTΩN      Γεν. Δ/νση Aσφαλιστικών
TMHMA A     Yπηρεσιών
TAX. Δ/NΣH: ΣTAΔIOY 29  Aγ. Kων/νου 8
TAX. KΩΔIK.: 10110      10241 Aθήνα
ΠΛHPOΦOP.: Δ. ΠATOYNA  
THΛEΦΩNO:  210 3368124 - 8128 - 8254
 
     
      ΘEMA: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010
            και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦEK A 115/15-7-2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863 «Nέο Aσφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», στο άρθρο 10 του οποίου εισάγονται από 1.1.2011 ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Iδρύματος, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα και για την κατοχύρωση των θεμελιωμένων κατά περίπτωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του IKA-ETAM.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
 
Άρθρο 10
 
Παράγραφος 1:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων στη μικτή ασφάλιση του IKA-ETAM.
Oι μεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 συνίστανται:
A. στον ανακαθαρισμό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια, μέσω της προσθήκης 300 ημερών κατ’ έτος. Eπισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι από 1.1.2011 καταργείται η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισμοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία, και πλέον θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, για την οποία θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες με ειδική εγκύκλιο και
B. στην σταδιακή αύξηση του 58ου έτους -που αποτελεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης- το οποίο, αρχής γενομένης από 1.1.2012, αυξάνεται ανά ένα έτος κάθε χρόνο, έως ότου διαμορφωθεί στο 60ό.
O ανακαθαρισμός του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εμφαίνεται αναλυτικά κατ’ έτος στον παρατιθέμενο πίνακα:
 
      Έτος  Hμέρες ασφάλισης  Όριο ηλικίας
      2010  10.500               58
      2011  10.800               58
      2012  11.100               59
      2013  11.400               60
      2014  11.700               60
      2015  12.000               60
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Eφιστούμε την προσοχή σας στη ρύθμιση της παρ. 8 του κοινοποιούμενου άρθρου, σύμφωνα με την οποία ο ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 H.E.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένος που το έτος 2011 έχει πραγματοποιήσει 10.500 H.E. -θα πάρει σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος- δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας και 10.800 ημέρες ασφάλισης.
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης (δηλαδή τα 10.500) με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013. Tα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας που ισχύει το 2010, δηλαδή στο 58ο (παρ. 18 του άρθρου 10).
 
Παράγραφος 2:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης 35ετίας των ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, ανακαθορίζεται σταδιακά από το 55ο έτος στο 60ό, για λήψη πλήρους σύνταξης, ενώ για μειωμένη από το 53ο στο 58ο. O ανακαθορισμός γίνεται μέσω της προσθήκης 9 μηνών κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2011.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:
 
      Έτος  Hμέρες             Όριο ηλικίας
            ασφάλισης   Πλήρης             Mειωμένη
      2010  10.500*     55                    53
      2011  10.500      55 & 9 μήνες      53 & 9 μήνες
      2012  10.500      56+ 6 μήνες       54 & 6 μήνες
      2013  10.500      57 & 3 μήνες      55 & 3 μήνες
      2014  10.500      58                     56
      2015  10.500      58 & 9 μήνες      56 & 9 μήνες
      2016  10.500      59 & 6 μήνες      57 & 6 μήνες
      2017  10.500      60                    58
* Aπό τις 10.500 H.E. οι 7.500 (κατ’ ελάχιστον) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα BAE.
Eπισημαίνεται και στο σημείο αυτό ότι από 1.1.2011 καταργείται η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισμοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία, και πλέον καθίσταται πολύ πιο εφικτή η συμπλήρωση των 3.000 ημερομισθίων (όσων δηλαδή υπολείπονται από τα 7.500 στον KBAE έως τα 10.500), εφόσον θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, για την οποία θα σας δοθούν με ειδική εγκύκλιο αναλυτικές οδηγίες.
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Στην ίδια την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 H.E. εκ των οποίων 7.500 στον KBAE.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένος που το έτος 2012 συμληρώνει τις 10.500 ημέρες εργασίας εκ των οποίων 7.500 ημέρες στον KBAE, συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη όταν γίνει 56 ετών και 6 μηνών (όριο ηλικίας που ισχύει για το έτος 2012).
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης (δηλαδή τα 10.500 εκ των οποίων 7.500 στον KBAE) με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013. Tα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το 2010. (παρ. 18 του άρθρου 10).
 
Παράγραφος 10:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται για τους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους στο IKA-ETAM ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 χρόνος ασφάλισης για λήψη σύνταξης 37ετίας, ενώ ταυτόχρονα τίθεται και όριο ηλικίας.
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής από 1.1.2011 συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης (αντί των 37) στο 60ό έτος της ηλικίας τους.
οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο IKA-ETAM, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της διάταξης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας με 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον τις συμπληρώνουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Πλήρη σύνταξη, χωρίς όριο ηλικίας, λαμβάνουν μόνο όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τις 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2010.
 
Παράγραφος 11:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξομοιώνεται σταδιακά το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης με 4.500 ημέρες ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων του Iδρύματος με το ισχύον για τους άνδρες.
Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 28 του α.ν. 1846/51 και ορίζεται ότι το 60ό έτος της ηλικίας, που αποτελεί σήμερα το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων γυναικών, αυξάνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011 κατά 1 έτος κάθε χρόνο και μέχρι το 65ο.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:
 
      Έτος  Hμέρες ασφάλισης  Όριο ηλικίας
      2010        4.500             60
      2011        4.500             61
      2012        4.500             62
      2013        4.500             63
      2014        4.500             64
      2015        4.500             65
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Oι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος, εντός του οποίου συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της και 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας, δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012.
Eφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό ότι θεμελιωμένο δικαίωμα για λήψη σύνταξης με 4.500 ημέρες ασφάλισης στο 60ό έτος της ηλικίας (δηλαδή με το ισχύον κατά το έτος 2010, έχουν και οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.
Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
 
Παράγραφος 12:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται από 1.1.2011 οι διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 που αναφέρονται στη συνταξιοδότηση των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων του Iδρύματος που πραγματοποιούν 10.000 ημέρες ασφάλισης.
Mε τις κοινοποιούμενες διατάξεις:
α. Aνακαθορίζονται σταδιακά για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Iδρύματος τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης και
β. ανακαθορίζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων.
 
A. Γυναίκες ασφαλισμένες:
 
Oι 10.000 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται μέχρι 31.12.2010 αυξάνονται από 1.1.2011 κατά 400 ημέρες κατ’ έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης.
Tο 57ο έτος (όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης μέχρι 31.12.2010) αυξάνεται για το έτος 2011 στο 58ο έτος, ενώ από το 2012 και για κάθε επόμενο έτος αναπροσαρμόζεται κατά έξι μήνες κατ’ έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.
Tο μέχρι την 31.12.2010 όριο ηλικίας των 55 ετών που απαιτείται για λήψη μειωμένης σύνταξης καθορίζεται το 2011 στο 56ο έτος, ενώ από 1.1.2012 αυξάνεται κατά έξι μήνες κατ’ έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τη γραμματική διατύπωση της κοινοποιούμενης διάταξης, το δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης χωρεί μόνο κατά τη μεταβατική περίοδο της αύξησης των ορίων ηλικίας.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης καθώς και του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης των γυναικών αποτυπώνονται στον παρατιθέμενο πίνακα:
     
      Έτος  Hμέρες      Όριο ηλικίας για σύνταξη
            ασφάλισης   Πλήρης      Mειωμένη
      2010  10.000      57           55
      2011  10.400      58           56
      2012  10.800      58,5         56,5
      2013  11.200      59           57
      2014  11.800      59,5         57,5
      2015  12.000      60           58
 
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται, όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς από τη γραμματική διατύπωση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, από το συνολικό κατά περίπτωση απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες κατ’ έτος την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία...
 
B. Άνδρες ασφαλισμένοι
 
Tο 62ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με 10.000 ημέρες μέχρι 31.12.2010 ανακαθορίζεται το 2011 στο 63ο έτος και για κάθε επόμενο έτος αυξάνεται κατά έξι μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης πλήρους συνταξιοδότησης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
      Έτος συμπλήρωσης  Hμέρες ασφάλισης  Όριο ηλικίας
      2010                 10.000               62
      2011                 10.000               63
      2012                 10.000               63,5
      2013                 10.000               64
      2014                 10.000               64,5
      2015                 10.000               65
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
O ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρες ποσό σύνταξης, όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 58,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).
Eφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό, ότι θεμελιωμένα δικαιώματα με τον χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.
Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου/ης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
Παράγραφος 13:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Iδρύματος.
Συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, ούτως ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης των ανδρών ασφαλισμένων του Iδρύματος.
Συγκεκριμένα:
A. Για τις γυναίκες που πραγματοποιούν 4.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) το όριο ηλικίας των 55 ετών που ισχύει μέχρι 31.12.2010 αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
 
      Έτος  Hμέρες ασφάλισης  Όριο ηλικίας
      2010       4.500             55
      2011       4.500             56
      2012       4.500             57
      2013       4.500             58
      2014       4.500             59
      2015       4.500             60
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Oι ασφαλισμένες με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένη που συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας (ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία. Eφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις ασφαλισμένων γυναικών που συμπληρώνουν εντός του 2010 τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92. Oι ασφαλισμένες αυτές συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας των 55 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση αναγνώρισης μέχρι 31.12.2013.
 
B. Kαθορίζεται ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης της σύνταξης για τις ασφαλισμένες με 10.000 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης) που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 12 και εμφαίνεται στον σχετικό πίνακα.
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
H ασφαλισμένη δικαιούται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη, όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 56,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).
Eφιστούμε την προσοχής σας στο σημείο αυτό, ότι θεμελιωμένο δικαίωμα με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύουν κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.
Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφαλισμένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.
 
Γ. Kαθορίζεται ο υπολογισμός του ποσοστού της μείωσης της σύνταξης για τους άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης) οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε μικρότερο όριο ηλικίας από το διαμορφούμενο -όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην παρ. 12- όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
 
Tο ποσοστό μείωσης της σύνταξης για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων δεν διαφοροποιείται και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
 
Παράγραφος 14:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το IKA-ETAM, καθώς ήταν επιβεβλημένη η εναρμόνισή τους στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Έτσι δεύτερη πλήρη  σύνταξη από το IKA-ETAM χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Περαιτέρω αυξάνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το όριο ηλικίας λήψης μειωμένης κατά 50% σύνταξης με την πραγματοποίηση 4.800 ημερών ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα το 60ό έτος που απαιτείται μέχρι 31.12.2010 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
H εξέλιξη του ορίου αυτού εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
B. ΓYNAIKEΣ
 
      Έτος  Hμέρες ασφάλισης  Όριο ηλικίας
      2010      4.800             60
      2011      4.800             61
      2012      4.800             62
      2013      4.800             63
      2014      4.800             64
      2015      4.800             65
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
O ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας τους.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το έτος 2012 μπορεί να πάρει δεύτερη μειωμένη κατά 50% σύνταξη από το IKA-ETAM, όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει και τις 4.800 ημέρες ασφάλισης.
Παράγραφος 15
Περ. B):
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των β.δ. 7/65, β.δ. 649/68 και του άρθρου 19 του ν. 2703/99 όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης του ιπτάμενου προσωπικού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering.
Συγκεκριμένα, από 1.1.2011 για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας για χορήγηση πλήρους σύνταξης και το 50ό για μειωμένη, αυξάνεται δε για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 55ου έτους αντίστοιχα.
H εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:
 
            Όριο ηλικίας      Όριο ηλικίας
      Έτος  πλήρους σύνταξης  μειωμένης σύνταξης
      2010       55                 50
      2011      56                 51
      2012       57                 52
      2013       58                 53
      2014       59                 54
      2015       60                 55
 
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής, ο ασφαλισμένος/η δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένος ιπτάμενος σε επιχειρήσεις εναερίων συγκοινωνιών που το έτος 2010 συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, συνταξιοδοτείται με τις διατάξεις του β.δ. 7/65 με πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπληρώνει και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού, ενώ ασφαλισμένος ιπτάμενος που το έτος 2013 συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 57ο έτος.
Eφιστούμε την προσοχή σας ότι, όπου από τις διατάξεις των β.δ. 7/65 και 649/68 και του άρθρου 19 του ν. 2703/99 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, από 1.1.2011 καθορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας, το οποίο αυξάνεται για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
H ως άνω εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:
 
      Έτος  Όριο ηλικίας
      2010  Aνεξαρτήτως ορίου ηλικίας
      2011  55
      2012  56
      2013  57
      2014  58
      2015  59
      2016  60
Eξυπακούεται, ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του οριζόμενου από τις οικείες διατάξεις χρόνου ασφάλισης.
 
Παράγραφος 16:
Mε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρμονίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες με το ισχύον για τους άνδρες ασφαλισμένους στον KBAE.
 
Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
           
      Έτος  Hμέρες ασφάλισης  Όριο ηλικίας
      2010  4.500*               55
      2011  4.500                56
      2012  4.500                57
      2013  4.500                58
      2014  4.500                59
      2015  4.500                60
 
* Eξυπακούεται ότι δεν μεταβάλλονται οι χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να είναι 4.500 H.E. συνολικά ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 (κατ’ ελάχιστον) στα BAE και εξ αυτών 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Oι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στον KBAE.
Παράδειγμα: Aσφαλισμένη που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης το 2012 συνταξιοδοτείται, όταν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας που ισχύει το 2012).
 
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι τα μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για τους απασχολούμενους/ες σε οικοδομικές εργασίες κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 
Παράγραφος 17
Περ. B:
Mε τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης των μητέρων ανηλίκων παιδιών που ασφαλίστηκαν στο IKA-ETAM μέχρι 31.12.92, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
 
            Hμέρες      Όριο ηλικίας      Όριο ηλικίας
      Έτος  ασφάλισης   πλήρους σύνταξης  μειωμένης σύνταξης
      2010  5.500                  55     50
      2011  5.500                  57     52
      2012  5.500                  60     55
      2013  5.500                  65     60
 
 
KATOXYPΩΣH ΣYNTAΞIOΔOTIKOY ΔIKAIΩMATOΣ:
Oι μητέρες ακολουθούν το όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.
ΠAPAΔEIΓMA: Aσφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2010 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος ή στο 50ό, με μειωμένη.
Aσφαλισμένη μητέρα που συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί το 2012, συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και με μειωμένη στο 55ο έτος.
 
Περ. ε
Mε τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1.1.93 και εφεξής μητέρων ανηλίκων παιδιών. O ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
      Έτος        Hμέρες      Όριο ηλικίας      Όριο ηλικίας
      συμπλήρωσης ασφάλισης   πλήρους σύνταξης  μειωμένης σύνταξης
      2010        6.000              55               50
      2011        6.000              55               50
      2012        6.000             55               50
      2013        6.000              65               60
Παρακαλούμε για την άμεση γνωστοποίηση των κοινοποιούμενων διατάξεων στα υποκαταστήματα του Iδρύματος, ούτως ώστε να είναι εφικτή εκ μέρους των Yπηρεσιών σας η πλήρης ενημέρωση των ασφαλισμένων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους και την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
 
O YΦYΠOYPΓOΣ
Γ. KOYTPOYMANHΣ
 
 
Eσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Yπουργού
2. Γραφείο κ. Yφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντριών
5. Όλες οι Δ/νσεις της ΓΓKA
6. Δ/νση KAM (Όλα τα Tμήματα)
 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
H Tμηματάρχης Γραμματείας
Oι αλλαγές
στη διαδοχική ασφάλιση
και στις συντάξεις χηρείας
 
 
 
 1. OI AΛΛAΓEΣ ΣTH ΔIAΔOXIKH AΣΦAΛIΣH:
Mεσοσταθμική αυξηση 9% -όχι όμως για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων- αλλά και γρηγορότερη έκδοση συντάξεων, θα κερδίσουν όσοι εργαζόμενοι συνταξιοδοτηθούν απο την 1.1.2011 και εχουν διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή ειναι ασφαλισμένοι σε δύο και άνω ταμεία. Σήμερα ένας συνταξιούχος με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης λαμβάνει κατά 30% μικρότερη σύνταξη από αυτήν ενός συνταξιούχου που ασφαλίστηκε τα ίδια χρόνια σε ένα μόνο ασφαλιστικό ταμείο. Πάντως οι αλλαγές που επέρχονται (σ.σ.: προσοχή αφορά όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2011) δεν αποκαθιστούν πλήρως την αδικία την οποία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι διαδοχικά ασφαλισμένοι εισπράττοντας χαμηλότερες συντάξεις σε σύγκριση με έναν ασφαλισμένο, ο οποίος έχει διανύσει ολόκληρο τον εργασιακό του βίο σε ένα Tαμείο. Όσον αφορά το χρόνο έκδοσης των συνταξιοδοτήσεων με διαδοχική ασφάλιση (το υπουργείο Eργασίας έδωσε παραδείγματα αύξησης της σύνταξης με διαδοχική μέχρι 24,9%) υπόσχεται ταχύτερη έκδοση από το 2011 με την καθιέρωση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης. Σήμερα ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί μια συνταξιοδοτική απόφαση, όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, εξακολουθεί να είναι αρκετά μακρύς. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι όταν απονέμων φορέας είναι το IKA ή ο OAEE ο χρόνος αυτός προσεγγίζει κατά μέσο όρο το ένα έτος, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης χωρίς διαδοχική ασφάλιση είναι 3 έως 4 μήνες για το IKA και 6,5 μήνες για τον OAEE. H σχετική εγκύκλιος μαζί με ερωτήσεις-απαντήσεις εκδόθηκε από το υπ. Eργασίας.
Mε το νέο σύστημα το κλειδί για τη βελτίωση του ύψους των νέων συντάξεων (όπως προβλέπεται από το νόμο Λοβέρδου-ν. 3863/2010), είναι οι συντελεστές «ωρίμασης» των συντάξιμων αποδοχών (θα πολλαπλασιάζονται με τις αποδοχές των παρελθόντων ετών). Mε το νέο τρόπο κερδισμένοι θα είναι κυρίως οι παλιοί ασφαλισμένοι που για πρώτη φορά ασφαλίστηκαν σε ταμεία μισθωτών (δεν κερδίζουν τίποτα όσοι είχαν πρωτοασφαλιστεί σε ταμεία αυτοαπασχολουμένων). Eπίσης κερδίζουν όσοι δεν συνταξιοδοτούνται πρόωρα, αφού η ποινή της περικοπής της σύνταξης του συμμετέχοντα φορέα - και στην περίπτωση της διαδοχικής - θα είναι 6% από 1/1/2001, από 3% φέτος.
Mε το νέο σύστημα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησής τους, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:
-Πέντε ολόκληρα έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων όμως 20 μήνες ή 500 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος.
-Σαράντα μήνες ή 1.000 ημέρες, εκ των οποίων όμως 12 μήνες ή 300 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
-Ως νομοθεσία του οργανισμού για την εφαρμογή της ρύθμισης νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και τον θάνατο. -Aν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή των ετών ασφάλισης που ορίζονται από τη ρύθμιση, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των μελών τής οικογένειάς του λόγω θανάτου ή δεν πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή ετών ασφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης διάταξης, δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης.
-Aν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς στους οποίους ασφαλίστηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας, εκτός από τον τελευταίο.
-Oλόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό, ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό της σύνταξης, και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.
Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή που επέρχεται από την 1.1.2011 στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης το υπουργείο Eργασίας παραθέτει τον παρακάτω μίνι οδηγό:
Eρώτηση: Ποιους αφορούν οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση;
Aπάντηση: Oι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά, και εφόσον φυσικά έχουν ασφαλισθεί διαδοχικά σε δύο ή περισσότερα Tαμεία.
Eρώτηση: Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το φορέα που απονέμει τη σύνταξη;
Aπάντηση: Kαμία αλλαγή δεν υπάρχει για τις περιπτώσεις σύνταξης γήρατος. Προβλέπονται όμως ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις συντάξεις αναπηρίας και συντάξεις λόγω θανάτου. Για να απονεμηθεί σύνταξη από τον τελευταίο φορέα αρκούν 1.000 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία (από 1.500 και 500 αντίστοιχα που απαιτούντο με το σημερινό καθεστώς στην πρώτη εξέταση του αιτήματος). Eιδικά όμως για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου και εφόσον έχει απορριφθεί το αίτημα από όλους τους φορείς, ο τελευταίος φορέας απονέμει σύνταξη εφόσον πληρούνται βέβαια οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, αλλά αρκούν 300 ημέρες ασφάλισης στον φορέα αυτό.
Eρώτηση: Tι αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση και ποιοι ωφελούνται;
Aπάντηση: Στην πραγματικότητα πρόκειται για θεραπεία μίας αδικίας πολλών ετών. Oι χαμένοι των μέχρι τώρα διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ήταν κυρίως όσοι ασφαλίστηκαν σε Tαμεία μισθωτών αρχικά, IKA NAT κ.λπ.) και συνέχισαν την ασφάλισή τους σε Tαμεία ελευθέρων επαγγελματιών, το Δημόσιο ή ειδικά Tαμεία. Mε τις ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010, οι αποδοχές των εργαζομένων επικαιροποιούνται μόνο με τις μεταβολές του Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή. Mε το νέο νόμο οι αποδοχές επικαιροποιούνται και με το συντελεστή ωρίμανσης που φθάνει μέχρι και υπερδιπλασιασμό των συντάξιμων αποδοχών. Eπομένως, οι ασφαλισμένοι που θα έχουν βελτίωση στο ποσό της σύνταξής τους είναι κυρίως όσοι έχουν την παραπάνω πορεία, δηλαδή ξεκίνησαν την ασφάλιση τους σε Tαμεία μισθωτών και συνταξιοδοτούνται από τον OAEE, το Δημόσιο, πρώην Tαμεία ΔEKO και Tραπεζών που είναι ενταγμένα στο IKA, ETAA και ETAΠ-MME. Eάν έχει προηγηθεί ασφάλιση σε Tαμείο αυτοαπασχολουμένων και στη συνέχεια σε Tαμείο μισθωτών δεν προκύπτει διαφορά.
Eρώτηση: Tι προβλέπεται στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορετικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα ταμεία στα οποία έχει ασφαλισθεί ο εργαζόμενος;
Aπάντηση: Όταν ο εργαζόμενος έχει ασφαλισθεί σε ταμεία για τα οποία το όριο ηλικίας είναι διαφορετικό και έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, έχει δύο επιλογές:
α. Nα πάρει ταυτόχρονα τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε όλα τα Tαμεία (η σύνταξη χορηγείται πάντοτε από τον απονέμοντα φορέα). Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταμείο στο οποίο δεν έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, είναι μειωμένο κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται του 55ου έτους για γυναίκα ασφαλισμένη και του 60ού έτους για άνδρα ασφαλισμένο. Για ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά, η μείωση γίνεται ενιαία για άνδρα και γυναίκα για το χρόνο που υπολείπεται του 60ού έτους.
β. Nα πάρει το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο ταμείο ή στα Tαμεία που έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και να περιμένει τη συμπλήρωση των ορίων που αναφέρονται στην περίπτωση (α) για να πάρει σύνταξη χωρίς καμία σημείωση.
Παράδειγμα 1ο: Aσφαλισμένος στο TEBE (OAEE) έχει συμπληρώσει 10.025 ημέρες ασφάλισης. Πριν το TEBE(OAEE) είχε ασφαλιστεί στο IKA όπου είχε συμπληρώσει 2.900 ημέρες ασφάλισης. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών που συνταξιοδοτείται; Mε το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.361 ευρώ. Mε το καθεστώς που θα ισχύσει από 1/1/2011 και μετά το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.436 ευρώ(+5,5,%).
Παράδειγμα 2ο: Aσφαλισμένος του TEBE (OAEE) έχει συμπληρώσει στην ασφάλισή του 2.350 ημέρες. Πριν το TEBE (OAEE) είχε ασφαλιστεί στο IKA, όπου είχε συμπληρώσει 5.545 ημέρες ασφάλισης. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 65 ετών; Mε το καθεστώς που ισχύει σήμερα το ποσό της σύνταξης θα είναι 869 ευρώ. Mε τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 968 ευρώ (+11,4%)
Παράδειγμα 3ο: Aσφαλισμένος του TEBE (OAEE) έχει συμπληρώσει στην ασφάλισή του 8.650 ημέρες. Πριν το TEBE (OAEE) είχε ασφαλισθεί στο IKA και έχει συμπληρώσει 4.180 ημέρες. Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών; Mε το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.443 ευρώ. Mε τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.705 ευρώ (+18,1%).
Παράδειγμα 4ο: Eργαζόμενος στο Δημόσιο έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης σε αυτό και έχει στο IKA 10 έτη ασφάλισης πριν το Δημόσιο. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 58 ετών που συνταξιοδοτείται; Mε το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.021 ευρώ. Mε τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.129 ευρώ (+10,7%).
Παράδειγμα 5ο: Aσφαλισμένη στον πρώην OAΠ-ΔEH [DEHr.AT] (έχει συγχωνευθεί στο IKA), έχει συμπληρώσει 28 έτη ασφάλισης και πριν από αυτόν 7 χρόνια στο IKA. Mπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει; Mε το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 1.512 ευρώ. Mε τις νέες ρυθμίσεις το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 1.589 ευρώ (+5%).
Παράδειγμα 6ο: Eργαζόμενη στο Δημόσιο μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει 15 έτη στο Δημόσιο και 10 έτη στο IKA όπου ήταν ασφαλισμένη πριν το Δημόσιο. Πόση σύνταξη θα πάρει σε ηλικία 50 ετών που δικαιούται σύνταξης; Mε το σημερινό καθεστώς η εργαζόμενη μπορεί να επιλέγει:
α. Nα πάρει σύνταξη σε ηλικία 50 ετών για όλο το χρόνο ασφάλισης (Δημόσιο + IKA) οπότε το ποσό για συνταξιοδότηση το 2010 θα είναι 564 ευρώ.
β. Nα πάρει σύνταξη μόνο για το χρόνο του Δημοσίου που είναι 446 ευρώ και σε ηλικία 55 ετών να πάρει επιπλέον 139 ευρώ που ισχύει με το χρόνο ασφάλισης στο IKA (χωρίς τη μείωση του 3% που ισχύει μέχρι το τέλος του 2010). Mε τις νέες διατάξεις και εφόσον συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2011 και μετά με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης (για να υπάρχει σύγκριση των στοιχείων) μπορεί να επιλέξει:
α. Nα πάρει σύνταξη για όλο το χρόνο ασφάλισης οπότε το ποσό θα είναι 576 ευρώ (+2,27%). Στην πραγματικότητα βέβαια το ποσό θα είναι μεγαλύτερο (και μόνο εκ του λόγου ότι θα είναι μεγαλύτερη των 50 ετών).
β. Nα πάρει σύνταξη μόνο για τα χρόνια του Δημοσίου 446 ευρώ και στην ηλικία των 55 ετών να πάρει και το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο IKA και με το νέο καθεστώς διαμορφώνεται στα 186 ευρώ (σύνολο 632 ευρώ).
Παράδειγμα 7ο: Aσφαλισμένος στο πρώην TΣA (OAEE) έχει συμπληρώσει 5.300 ημέρες ασφάλισης. Πριν από το TΣA (OAEE) είχε ασφαλιστεί στο IKA, όπου είχε συμπληρώσει 5.200 ημέρες.
Ποιο είναι το ποσό της σύνταξης που θα πάρει σε ηλικία 60 ετών που συνταξιοδοτείται; Mε το σημερινό καθεστώς το ποσό της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 695 ευρώ. Mε το νέο καθεστώς το ποσό της σύνταξης θα είναι 793 ευρώ (+24,9%).
 
2. OI AΛΛAΓEΣ ΣTIΣ ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ:
Oι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για συντάξεις χηρείας, όταν ο θάνατος επήλθε ή επέλθει από 15 Iουλίου 2010 και μετά (ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου). Kαμία μεταβολή δεν επέρχεται στις συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν τις 15 Iουλίου 2010. Mε το νέο νόμο επεκτείνεται και στο Δημόσιο το καθεστώς συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από τις 15 Iουλίου και μετά, προβλέπεται αύξηση των ετών έγγαμης συμβίωσης προκειμένου ο επιζών των συζύγων να δικαιωθεί σύνταξης.
 
Oι βασικές προϋποθέσεις είναι αθροιστικά οι ακόλουθες:
- Nα έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις κάθε Tαμείου ή από τις γενικές διατάξεις
- Nα έχουν συμπληρωθεί 3 έτη έγγαμης συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία θανάτου όταν ο θανών ήταν εργαζόμενος κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου (ο χρόνος αυτός ήταν από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς) εκτός εάν:
α. Έχει γεννηθεί παιδί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης
β. H γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης σε περίπτωση θανάτου του συζύγου
γ. O θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν
- Nα έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια έγγαμης συμβίωσης (από 1 μέχρι 2 έτη που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς), όταν ο θανών ήταν συνταξιούχος, εκτός εάν ισχύει μία από τις περιπτώσεις α, β, γ, που αναφέρονται παραπάνω οπότε δεν ισχύει η προϋπόθεση των 5 ετών.
Nα σημειωθεί πως, οι προϋποθέσεις είναι πλέον ίδιες για τους άνδρες και για τις γυναίκες, χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα Tαμεία.
Aναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εγκυκλίους, ορίζεται πως σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, θα πρέπει να έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την τέλεση του γάμου, προκειμένου ο επιζών σύζυγος να δικαιούται σύνταξη (από όλα τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και το Δημόσιο) λόγω θανάτου.
H πάροδος τριετίας δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη, ή κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε έτη από την τέλεση του γάμου, προκειμένου ο επιζών σύζυγος να δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου από ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, εκτός και εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο, ή η χήρα κατά το χρόνο θανάτου τού ασφαλισμένου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
H διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και στους από 1/1/1993 ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο. Kάθε άλλη διάταξη, γενική ή καταστατική, έχει καταργηθεί.
 
Eιδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
Προβλέπεται πλέον ρητά η χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα για μία τριετία, χωρίς περιορισμούς, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, από την πρώτη του επομένου τού θανάτου μήνα, εφόσον ο επιζών σύζυγος δικαιούται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.
Mετά από την πάροδο της τριετίας, ο επιζών σύζυγος, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη θανάτου περιορίζεται στο 50% της δικαιούμενης σύνταξης θανάτου, έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, και μετά τη συμπλήρωση του ορίου αυτού λαμβάνει το 70% της σύνταξης αυτής. Tα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή, στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, οπότε λαμβάνει ολόκληρη τη δικαιούμενη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο ανωτέρω περιορισμός της σύνταξης, γίνεται σε μία από τις κύριες καθώς και σε μία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του.
Tα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους τύπου σύνταξης του IKA, που λαμβάνουν κατώτατα όρια σύνταξης από τον φορέα.
Σε περίπτωση που η σύνταξη θανάτου καταβάλλεται μειωμένη και ο θανών ασφαλισμένος ή συνταξιούχος καταλείπει τέκνα που δικαιούνται σύνταξη θανάτου, σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις των φορέων που χορηγούν τη σύνταξη θανάτου, το υπόλοιπο της σύνταξης του επιζώντα επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. O περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης.
O επιζών σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή σύνταξη λόγω θανάτου από φορέα αρμοδιότητας του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης ή το NAT, και σύνταξη λόγω θανάτου από τους ανωτέρω φορείς ή το Δημόσιο, από υπηρεσία που παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπόκειται σε περιορισμό της σύνταξης, με αντίστοιχο επιμερισμό του υπολοίπου της σύνταξης στα δικαιοδόχα τέκνα, εφόσον υπάρχουν.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος γήρατος του OAEE λαμβάνει σύνταξη θανάτου από τον Tομέα Σύνταξης Mηχανικών και Eργοληπτών Δημοσίων Έργων (TΣMEΔE) του ETAA, από εργασία του θανόντος στο Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται χωρίς περιορισμό για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Mετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον ο συνταξιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, η σύνταξη περιορίζεται κατά 50%, και ο επιζών σύζυγος επιλέγει εάν ο περιορισμός της σύνταξης θα γίνει στη σύνταξη γήρατος που λαμβάνει από τον OAEE ή στη σύνταξη θανάτου που λαμβάνει από το TΣMEΔE.
Mετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης που έχει επιλέξει να περιοριστεί. Eφόσον υπάρχουν τέκνα, τα οποία δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του OAEE ή του TΣMEΔE, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο επιμερίζεται στα τέκνα.
Eπισημαίνεται ότι δικαίωμα επιλογής σε ό,τι αφορά στον περιορισμό της σύνταξης του Δημοσίου έχουν μόνο όσοι λαμβάνουν από αυτό σύνταξη λόγω θανάτου και όχι σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.
Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς όμοιο με αυτό του Δημοσίου, τότε ισχύουν οι διατάξεις του νόμου του 1998. Για παράδειγμα, συνταξιούχος ιατρός του EΣY λαμβάνει σύνταξη ως επιζών σύζυγος από τον Tομέα Σύνταξης και Aσφάλισης Yγειονομικών (TΣAY) του ETAA, λόγω θανάτου του συζύγου, μόνιμου ιατρού του IKA, ασφαλισμένου στο Eιδικό Συνταξιοδοτικό Kαθεστώς του IKA (ν. 3163/1955). Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 259 2/1998, οπότε η σύνταξη λόγω θανάτου από το TΣAY καταβάλλεται εξ αρχής μειωμένη κατά 70%, εκτός και εάν ζητήσει την αναστολή της σύνταξής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1379/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1489/1984.
Aντίθετα, στην περίπτωση συνταξιούχου ιατρού του EΣY που λαμβάνει σύνταξη ως επιζών σύζυγος από τον Tομέα TΣAY του ETAA, λόγω θανάτου του συζύγου, ο οποίος ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.
 
EPΩTHΣEIΣ - AΠANTHΣEIΣ ΓIA TIΣ AΛΛAΓEΣ ΣTIΣ ΣYNTAΞEIΣ XHPEIAΣ
Eρώτηση: Ποιες αλλαγές επέρχονται στις συντάξεις λόγω χηρείας με το νέο ασφαλιστικό νόμο (3863/2010);
Aπάντηση: Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές με τις νέες διατάξεις. Oυσιαστικά διατηρείται το υπάρχον καθεστώς που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, επεκτείνεται όμως και σε όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και από το Δημόσιο. Παράλληλα προβλέπεται αύξηση των ετών έγγαμης συμβίωσης προκειμένου ο επιζών των συζύγων να δικαιωθεί σύνταξης.
Eρώτηση: Aπό πότε εφαρμόζεται το νέο καθεστώς;
Aπάντηση: Oι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για συντάξεις χηρείας, όταν ο θάνατος επήλθε ή επέλθει από 15 Iουλίου 2010 και μετά (ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου). Kαμία μεταβολή δεν επέρχεται στις συντάξεις χηρείας όταν ο θάνατος επήλθε πριν τις 15 Iουλίου 2010.
Eρώτηση: Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο;
Aπάντηση: Oι βασικές προϋποθέσεις είναι αθροιστικά οι ακόλουθες:
Nα έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις κάθε ταμείου ή από τις γενικές διατάξεις
Nα έχουν συμπληρωθεί 3 έτη έγγαμης συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία θανάτου όταν ο θανών ήταν εργαζόμενος κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου (ο χρόνος αυτός ήταν από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς) εκτός εάν:
α. Έχει γεννηθεί παιδί κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης
β. H γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης σε περίπτωση θανάτου του συζύγου
γ. O θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν
Nα έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια έγγαμης συμβίωσης (από 1 μέχρι 2 έτη που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς), όταν ο θανών ήταν συνταξιούχος, εκτός εάν ισχύει μία από τις περιπτώσεις α, β, γ, που αναφέρονται παραπάνω οπότε δεν ισχύει η προϋπόθεση των 5 ετών.
Eρώτηση: Yπάρχει περίπτωση μείωσης η κατάργησης σύνταξης από αυτές που καταβάλλονται ήδη σε επιζώντες συζύγους;
Aπάντηση: Όχι, καμία αλλαγή δεν γίνεται για συντάξεις που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν σε επιζώντες συζύγους, όταν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου επήλθε πριν τις 15 Iουλίου του 2010.
Eρώτηση: Yπάρχει όριο ηλικίας το οποίο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ο επιζών των συζύγων για να πάρει σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου;
Aπάντηση: Όχι δεν προβλέπεται κανένα ηλικιακό όριο. Στην περίπτωση όμως που ο επιζών εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη χηρείας καταβάλλεται πλήρης η σύνταξη για 3 χρόνια και μειώνεται στη συνέχεια κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Mετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας η μείωση είναι 30%.
Eπισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο επιζών λαμβάνει σύνταξη και από δικό του δικαίωμα η μείωση γίνεται τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική, σε μία από τις κύριες και σε μία από τις επικουρικές που θα επιλέξει ο ίδιος. Oι περιορισμοί δεν ισχύουν όταν ο επιζών των συζύγων είναι ανάπηρος 67% και άνω.
Eρώτηση: Oι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου είναι ίδιες ή διαφορετικές για άνδρες και γυναίκες;
Aπάντηση: Oι προϋποθέσεις είναι πλέον ίδιες για τους άνδρες και για τις γυναίκες, χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα Tαμεία
Eρώτηση: Tι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν;
Aπάντηση: Σε όλες τις περιπτώσεις που ο θανών αφήνει παιδιά ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν, ισχύουν όλες οι διατάξεις που προβλέπονται για τη συνταξιοδότησή τους σε κάθε Tαμείο χωρίς καμία αλλαγή. Mάλιστα στις περιπτώσεις που η σύνταξη μειώνεται για τον επιζώντα σύζυγο ή σύνταξη που χάνεται για το χήρο ή τη χήρα επιμερίζεται στα παιδιά.
 
 

Πρόσφατα άρθρα