ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2004  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                                               Αρ.Πρωτ.ΤΚΕ/Φ2/ 23871 
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                        
                                         ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των             Ελλήνων                                                                                                      
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου                                                                                                   
                                                                               Τμήμα Ερωτήσεων 
                                                                                   
  ΚΟΙΝΟΠ.:Βουλευτή κ. Μανόλη Στρατάκη
  Σε απάντηση της ερώτησης, με αριθμό 4509/26-10- 2004, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής  κ. Μανόλης Στρατάκης και αναφέρεται  στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος , σας γνωρίζουμε τα εξής:
 Α.
 Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος έχει θεσπιστεί σειρά ευεργετικών διατάξεων, όπως η απασχόληση πολυτέκνων καθώς και τέκνων τους, σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και διατάξεις για την προστασία της οικογένειας.   Πιο συγκεκριμένα: 
           1. Κατά τα οριζόμενα στην παρ. παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α/6.8.04), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, «... Ποσοστό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν». Ο υπολογισμός του προαναφερόμενου ποσοστού γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.
           2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ΥΕ κατηγορίας, ένα από τα βασικά κριτήρια για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων είναι ο αριθμός των τέκνων και η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι λαμβάνουν εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για καθένα από τα επόμενα, ενώ, εάν πρόκειται για υποψηφίους που είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, αυτοί λαμβάνουν τριακόσιες (300) μονάδες.
        3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2643/98, όπως  ισχύει, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του ίδιου νόμου, όπου περιλαμβάνονται και πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και  άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών, ή άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων, χωρίς να απαιτείται συμμετοχή σε διαδικασίες διαγωνισμού ή επιλογής, σε θέσεις που αντιστοιχούν στα 2/8 επί του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά. Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται επιπλέον να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τα προαναφερόμενα πρόσωπα, στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων (παρ. 6 άρθρο 3 ν. 2643/98, όπως ισχύει). Οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τα ως άνω πρόσωπα σε ποσοστό 2% επί ποσοστού 8% του συνόλου του προσωπικού τους (άρθρο 2 του ν. 2643/98,  όπως ισχύει).  Επίσης, οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα σε ποσοστό 2% επί ποσοστού 8% του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους Υπηρεσία (παρ. 6 άρθρο 2 ν. 2643/98, όπως ισχύει).
           4. Όσον αφορά στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, ένα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ο αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας (πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου και πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας).   


 Β.     

      Στον ισχύοντα Υ.Κ. υπάρχουν διατάξεις για την προστασία της οικογένειας και συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 2683/1999, δεν είναι δυνατή μετάθεση πολυτέκνων χωρίς αίτησή τους.

 2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου και νόμου, για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη, ανάμεσα στα άλλα, κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου και η συνυπηρέτηση  συζύγων. Μάλιστα, για την οικογενειακή κατάσταση ευθέως εκ του νόμου καθορίζονται ενιαία και οι συντελεστές βαρύτητάς της. Συγκεκριμένα, η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 250 έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο.

 3. Σύμφωνα με την παρ. 9 του ως άνω άρθρου και νόμου, η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.

 4. Σύμφωνα με τα άρθρα 52 - 53, του ν. 2683/1999, τα οποία καθορίζουν  τις  άδειες μητρότητας καθώς και τις διευκολύνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.

            Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές.

           Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

           Επιπλέον, στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

          Τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος μπορούν επίσης , να ζητήσουν άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Η εν λόγω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

          Ακόμη, οι υπάλληλοι που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευκολύνονται από τις Υπηρεσίες τους προκειμένου να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους και να παρακολουθούν τη σχολική τους επίδοση.

          5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3174/2003 (άρθρο 9, παρ. 3), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των υπαλλήλων που βρίσκονται σε κύηση, λοχεία ή γαλουχία, δίδεται η δυνατότητα στις γυναίκες μόνιμους υπάλληλους, καθώς και στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α' και β' βαθμού, στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγιεινή και ασφάλεια τους και δεν είναι εφικτή η μετακίνησή τους εντός της ίδιας υπηρεσίας ή η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές, να αποσπώνται κατά το διάστημα της κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

        Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι με το ν. 3242/2004, άρθρο 14, παρ. 1, συστήθηκε στο ΥΠΕΣΔΔΑ Επιτροπή για την αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

         Όσον αφορά στα θέματα των ανύπαντρων μητέρων και των οικογενειών με τρία παιδιά, που θίγονται στην ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι αυτά θα εξετασθούν από την ανωτέρω επιτροπή.                                                                             

  Ο Υφυπουργός                                                             

      Απόστολος Ανδρεουλάκος

Πρόσφατα άρθρα