ΥΑ.84772/Δ2/2005-ΦΕΚ Β'/1255/7.9.2005
Καθορισμός κριτηρίων σχετικά με τη σειρά διορισμού πολυτέκνων εκπαιδευτικών. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Φ.Ε.Κ 138/τ.Α'/22.7.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων».

 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

Καθορίζουμε τα κριτήρια της σειράς διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004, ιεραρχικά ως εξής:

1. Αριθμός τέκνων.

2. Ημεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης, βαθμός πτυχίου. Για πτυχία που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται η ημεροχρονολογία κτήσης του αλλοδαπού τίτλου, εάν η αναγνώριση του από το αρμόδιο όργανο της ημεδαπής (όπως Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, Ι.Τ.Ε, Σ.Α.Ε.Ι) ολοκληρώθηκε χωρίς συμπληρωματική εξέταση, άλλως η ημεροχρονολογία αναγνώρισης του από το αρμόδιο όργανο της ημεδαπής, αν για την αναγνώριση του απαιτήθηκε συμπληρωματική εξέταση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

Πρόσφατα άρθρα