Π.Δ. 37 / Αρ Φύλλου 54 τ. Α 

1η Απριλίου 2009

                                                                                                          ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37  Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγη­ση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
 Ι Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α' 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α' 38).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα­ση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» {Β' 1950).

3. Την υπ αριθμ. 249139/20.95007 κοινή απόφαση Πρω­θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας- (8' 1929).

4.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

5- Την υπ' αριθμ. 276/1.12.2008 γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 Δικαιούχοι

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971. όπως ισχύει σήμερα δικαιούνται άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου οι κατωτέρω:

α Τα άτομα με αναπηρία (Α με Α), με ποσοστό αναπη­ρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απα­σχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556,1997 (Α' 270).

β. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α' 229}, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

γ. Οι πολεμιστές της Κύπρου, σύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεω­ρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνι­κής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους.

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώ­ρηση. διαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής τη ς αιτήσεως. Εάν σε κά­ποιο Δημοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρό­σωπα. δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερό­μενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρόσωπα, τηρούμενης της σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντος, τα οποία διαμένουν στο υπόλοιπα Δημοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή οεΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχεί­ρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θα­νάτου. σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για μεν τους πολεμιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορο­λόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.
δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαι­τιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλ­λεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.
ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προ­στασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220).
Άρθρο 3

Κατανομή - Προτίμηση δικαιούχων ν. 3648/2008

Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προ­τεραιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 ν.δ. 1044/1971 και οι εναπομένουσες θέσεις περιπτέ­ρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Κατανομή - Προτίμηση δικαιούχων ν.δ. 1044/1971

Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων, του άρθρου 13 παράγραφος 4 ν.δ. 1044,1971, όπως ισχύει, κατανέμο­νται. στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.

 

Άρθρο 5

Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολεμιστών Κύπρου.

1.  Οι πολεμιστές της Κύπρου μοριοδοτούνται ως εξής
για
τον καθορισμό της σειράς τους:

α. Οι έχοντες προβλήματα λειτουργικότητας λαμβά­νουν εκατόν πενήντα (150) μόρια.

β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβλημα λαμβά­νουν εκατό (100) μόρια.

γ. Οι μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια.

2.   Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στα τέκνα των πολεμιστών Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνται τα έχοντα μεγα­λύτερο ποσοστό αναπηρίας
3.   Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων για τους πολεμι­στές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτών, θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φο­ρολογητέο οικογενειακό εισόδημα.
Άρθρο 6

 Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία

Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς στα άτο­μα με αναπηρία. Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνονται το ποσοστό αναπηρίας εξή­ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάσταση, ως εξής:

α. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε (5).

β. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

αα. Για τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30} μόρια για κάθε ανή­λικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.

ββ. Για το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται επιπλέον εκατό (100) μόρια.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

 

Άρθρο 7
 Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων.
Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στους πολύτεκνους 'Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. λαμβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:
α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιμούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα μόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πο­λύτεκνης οικογένειας, μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
ββ. Εκατόν πενήντα (150) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δημοτικό σχολείο ή το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
γγ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυ­κείου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
δδ. Τριακόσια (300) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους.
εε. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή μητέρα ή ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στστ. Από εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζζ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δυο γονέων.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.
Άρθρο 8

Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης Περιπτέρων

Η διάρκεια του δικαιώματος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορί­ζεται ως εξής:

α Για τους δικαιούχους της παραγράφου α του άρ­θρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος της οικογένειας τους.

β. Για τους δικαιούχους της παραγράφου β του άρ­θρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση θανάτου του δικαι­ούχου προ της συνταξιοδοτήσεως του. το περίπτερο μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο μέχρι την συνταξι­οδότηση και αυτού, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

γ. Για τους δικαιούχους της παραγράφου γ του άρθρου 1 υφίσταται ισοβίως και μετά το θάνατο αυτού μεταβιβά­ζεται στη σύζυγο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του όρθρου 2 του παρόντος. Για τα τέκνα τους, εφόσον αυτό έχουν αναπηρία άνω του 60%, μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

Άρθρο 9

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Για τα Άτομα με Αναπηρία.

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για πε­νταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοι­νοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θε­ωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 σχετικά με μη υπη­ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.ΤΑ ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομι­κών ετών) και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστα­σης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πά­θηση και το ποσοστό αναπηρίας.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998. όπως ισχύει σήμερα.

ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805,1988 (ΦΕΚ Α' 199). το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

2 Για τους Πολύτεκνους.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού. Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσμα­τος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599?1986 σχετικά με μη υπη­ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο οπό την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599^1986 περί μη αποκατάστα­σης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύει σήμερα.
ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθη­ση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).
ία. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση {άρθρο 577 του ΚΠΔ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

3. Για τους Πολεμιστές Κύπρου.

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού. Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσμα­τος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπη­ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ΝΠ.ΔΑ ή Ο.Τ.Α ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. {των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομι­κών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστα­σης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα {με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου. 

θ. Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ. η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητι­κού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.

ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

ια. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, που να βεβαιώνει ότι είναι οι­κονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ.Δ. ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος, ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας. Η παραπομπή στην Α-Σ.Υ.Ε. θα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ. με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

(1) Αίτηση.

(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
(3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητι­κού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.
(4) Ιατρική Γνωμάτευση.
(5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πο­λεμιστών. αναγνωρισμένου από το ΥΠΕΘΑ. που να βε­βαιώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.
Άρθρο 10

Δημιουργία Νέων Θέσεων Περιπτέρων

Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρό­ντος με απόφαση του οικείου Νομάρχη προσδιορίζεται ο αριθμός αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 9 του ν.δ. 1044/1971.

Άρθρο 11

 Όργανα Ελέγχου Δικαιολογητικών

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η διαδι­κασία κατάρτισης Πινάκων δικαιούχων και μη, γίνεται με μέριμνα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημο­σίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

                                                              
    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


                                               Ο Νόμος...  εδώ 

Πρόσφατα άρθρα