Ο Δήμος Κορυδαλλού μας απέστειλε το ακόλουθο έγγραφο που αφορά στην μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% για τους πολύτεκνους δημότες του.

 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 14/01/2009

Αρ.Πρωτ.:1699

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4990498

Τ ΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231

Τ.Κ.: 18110 

                                                                                                 ΠΡΟΣ: 

                                                                                                                 Α.Σ.Π.Ε.  

                                                                                                                                      Πλατεία Ελευθερίας 22 

                                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10553 

        Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του, αποφάσισε με την αριθμ. 437/2008 απόφασή του, να προχωρήσει ομόφωνα στην μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% των πολύτεκνων δημοτών.

       Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε την κατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας και παρακαλούμε να ενημερώσετε για την εν λόγω παροχή τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.Παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


 

ΑΠΟ ΤΗΝ 01/01/2009 ΥΠΑΡΧΕ Ι

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 50%

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :

. Να είναι δημότες Κορυδαλλού

. Να είναι γραμμένοι στα μητρώα του Α.Σ.Π.Ε.

. Να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι40.000 €   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

» Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο)

» Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

» Βεβαίωση πολυτεκνίας από τον Α.Σ.Π.Ε.

» Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η.

» Σε περίπτωση που η κατοικία είναι ιδιόκτητη, συμβόλαιο ιδιοκτησίας

» Σε περίπτωση που η κατοικία μισθώνεται, το μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την    αρμόδια Δ.Ο.Υ.

» Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια Δ.Ο .Υ. που να πιστοποιεί το γεγονός. 

Σημειώνεται δε, ότι:       

       .:. Η μείωση των Δημοτικών Τελών ισχύει μόνο για την κατοικία διαμονής και εφόσον αυτή είναι η πρώτη κατοικία του ενδιαφερόμενου       

       .:. Η μείωση των Δημοτικών Τελών εφαρμόζεται  μόνο για μια κατοικία ανά ενδιαφερόμενο        

       .:. Δεν ισχύει για καταστήματα 

 

Πρόσφατα άρθρα