Ο νόμος 1910/44 Περί προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας...

ΝΟΜΟΣ 1910/1944
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ       
                                                         
         1.  Ο νόμος 1910/1944, αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό νομοθέτημα για την προστασία των πολυτέκνων και πολλές από τις διατάξεις του, έστω και αποψιλωμένες, εξακολουθούν να ισχύουν. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 229 της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) στις 3 Οκτωβρίου 1944 και κωδικοποίησε όλη τη νομοθεσία «περί προστασίας πολυτέκνων» και ειδικότερα κωδικοποίησε τα νομοθετήματα:
            α.  Ν.4733/1930 (ΦΕΚ 165/Α/15-5-1930): «περί προστασίας πολυτέκνων».

β. Ν.4839/1930 (ΦΕΚ 258/Α/30-7-1930): «περί τροποποιήσεως του νόμου 4733 «περί προστασίας πολυτέκνων».

γ. Ν.Δ.22/7/1933 (ΦΕΚ 208/Α/22-7-1933): «περί τροποποιήσεως και συμ-πληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων».

δ.   Ν.5781/1933 (ΦΕΚ 275/Α/25/9/1933): «περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου 1933 Ν. Διατ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων».

ε. Α.Ν.2543/1940 (ΦΕΚ 291/Α/12-9-1940): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 5781/1933 «περί προστασίας των πολυτέκνων» και

 στ. Α.Ν.2683/1940 (ΦΕΚ 411/Α/2-12-1940): «περί συμπληρώσεως του Α.Ν.2543 του 1940 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.5781/33».

 

2.  Μετά την ψήφισή του ο Ν.1910/1944, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με:

α. Το από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/Α/22-10-1953) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του υπ’ αριθ. 1910/44 νόμου κ.λπ.».

β. Το Ν.860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-1979): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.1910/1944 κ.λπ.».

γ. Το Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006): «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

 

3) Μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση με τα παραπάνω νομοθετήματα, το κείμενο του Ν.1910/1944, έχει ως κατωτέρω:

 

   

ΝΟΜΟΣ π’ ριθ.1910

Περ κωδικοποισεως κα συμπληρσεως τς Νομοθεσας«περ προστασας πολυτκνων»
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 

χοντες π’ ψιν τ π 7 πριλου 1943 Διγγελμα το Προδρου τς Κυβερνσεως πρς τν λληνικν Λαν, πεφασσαμεν κα διατσσομεν.

 Ἄρθρο 1

1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επι­µέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.  

  4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου. 

(Το άρθρο 1 του Ν.1910/1944, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το Ν.860/1979, αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006) 

Ἄρθρο 2

1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνο­µοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

2. Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέµει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονοµής ή µη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­µοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος. 

  4. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαµβά­νουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. 

(Το άρθρο 2 του Ν.1910/1944, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το Β.Δ. της 19/9 – 22/10/1953 αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3454)                                                                

ρθρο 3 

1. Ἅπαντα τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων πλὴν τῶν, κατὰ τὸ Π. Διάταγμα ὁριζόμενα, κρινομένων εὐπόρων ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς παντὸς ἐκπαιδευτικοῦ τέλους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐν γένει ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσιν, ἐμπορικήν, τεχνικήν, γεωργικήν, τὸ Πολυτεχνεῖον καὶ τὰς προσαρτημένας αὐτῷ Σχολὰς καὶ ἐν γένει πᾶσαν ὑφ’ οἱανδήποτε μορφὴν πρακτικὴν καὶ ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσιν πάσης βαθμίδος. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν τελῶν νοοῦνται δίδακτρα, χαρτόσημα, ἔνσημα καὶ ἐν γένει πᾶς ἐκπαιδευτικὸς φόρος ὑφ’ οἱανδήποτε μορφήν.

2. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν μέσην κλασσικὴν ἐκπαίδευσιν ὡς καὶ τὴν ἀνωτάτην ἐν γένει τ’ ἀνωτέρω εὐεργετήματα παρέχονται εἰς τὰ λαμβάνοντα βαθμὸν προβιβάσιμον, τέκνα πολυτέκνων.

3. Αἱ σχολικαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ Ἐφορεῖαι, αἱ Ἐνοριακαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ αἱ Διοικήσεις τῶν αὐτονόμων Σχολῶν ὑποχρεοῦνται νά παρέχωσι δωρεὰν βιβλία καὶ γραφικὴν ὕλην εἰς τοὺς μαθητὰς τέκνα ὁμολογουμένως ἀπόρων πολυτέκνων. Διὰ τοὺς Δήμους καὶ Κοινότητας ἡ πρὸς τοῦτο δαπάνη εἶναι ὑποχρεωτική.         

  4. Ἐφ’ ὅσον δὲ κατὰ τοὺς κειμένους ἢ μέλλοντας νόμους παρέχονται δι’ οἱανδήποτε Σχολὴν ὑπὸ τοῦ Κράτους ἢ ὑπὸ κληροδοτημάτων εἰς μαθητὰς ἢ φοιτητὰς τῶν παντὸς εἴδους Σχολῶν καὶ τῶν ἐν γένει πρακτικῶν τοιούτων ἐπιχορηγήσεις ἢ ὑποτροφίαι, προτιμῶνται μεταξὺ ἰσοβάθμων τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων.

ρθρο 4 

1. Εἰς τὰ Νοσοκομεῖα καὶ τὰ Θεραπευτήρια τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων, τοῦ Δημοσίου ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων Νομικῶν Προσώπων, εἰσάγονται κατὰ προτίμησιν καὶ νοσηλεύονται δωρεὰν πολύτεκνοι, τέκνα καὶ σύζυγοι πολυτέκνου κρινόμενοι ἄποροι κατὰ τὰ διὰ Β.Διατάγματος ὁριζόμενα. Οἱ Δῆμοι καὶ Κοινότητες ὑποχρεοῦνται εἰς τὴν καταβολὴν τῶν νοσηλείων εἰς Θεραπευτήρια ἄλλων Δήμων ἢ Κοινοτήτων ἢ Ὀργανισμῶν διὰ τοὺς νοσηλευομένους εἰς ταῦτα δημότας των ἀπόρους πολυτέκνους ἢ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των.Ἐπίσης λαϊκὰ φαρμακεῖα ἢ ἰατρεῖα τοῦ Δημοσίου ἢ τῶν Δήμων ἢ Κοινοτήτων ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων Νομικῶν Προσώπων παρέχουσιν εἰς πάσχοντας ἀπόρους πολυτέκνους ἢ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των δωρεὰν ἢ ἐπὶ ἐκπτώσει φάρμακα ἢ ἰατρικὴν ἀρωγήν.Ὡσαύτως ἐφ’ ὅσον προβλέπονται ἀποστολαὶ εἰς παιδικὰς ἐξοχὰς πασχόντων ἢ ἀσθενικῶν παίδων δαπάναις τοῦ Δημοσίου ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων ἢ Κληροδοτημάτων ἢ Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ἢ παροχὴ συσσιτίων προτιμῶνται μεταξὺ αὐτῶν τέκνα πολυτέκνων κρινομένων ὡς ἄνω ἀπόρων.

2. Ἡ ἑκάστοτε κατὰ νόμον ὁριζομένη ἰατρικὴ ἀμοιβὴ περιορίζεται εἰς τὸ ἥμισυ διὰ πᾶσαν ἰατρικὴν ἐπέμβασιν πρὸς ἄπορον πολύτεκνον ἢ μέλος τῆς οἰκογενείας του.Προσέτι οἱ πολύτεκνοι δικαιοῦνται εἰς τὴν, ὑπὸ τῶν διατιμήσεων, ὁριζομένην ἀνωτέραν ἔκπτωσιν τιμῆς φαρμάκων.

3. Τὰ ὀρφανὰ ἐκ πατρὸς ἢ μητρὸς ἢ ἐξ ἀμφοτέρων ἀπόρων πολυτέκνων προσλαμβάνονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὰ Οἰκοτροφεία, ἐφ’ ὅσον αἰτήσονται τοῦτο καὶ ὑπάρχει κενὴ θέσις.

4. Πολύτεκνοι ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας των στεροῦνται τῶν, κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτο, εὐεργετημάτων, ἐφ’ ὅσον ἀποδεδειγμένως δικαιοῦνται καὶ τυγχάνουσι περιθάλψεως ἱκανοποιητικῆς παρ' ἑτέρων Ὀργανισμῶν.                                                          

 ρθρο 5            

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1910/1944, που αναφέρονται στη στράτευση των πολυτέκνων έχουν διαφοροποιηθεί.           

Ήδη, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/13-12-2005), «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», που έχουν ως κατωτέρω:

Μειωµένη στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση 

1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης στρα­τεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυ­µούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών: α. Εξάµηνης διάρκειας: (1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια. (2) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει. (3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων. (4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.(5) Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού. (6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως µε στρατιωτική ιδιό­τητα σε τακτικές ένοπλες δυνάµεις άλλου κράτους, πλην συµµαχικού ή µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών.    (7) Όσοι, µετά τη συµπλήρωση του τριακοστού πέ­µπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε µητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α'). β. Εννεάµηνης διάρκειας: (1) Οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια. (2) Ο µόνος ή µεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.   (3) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανί­κανος για κάθε εργασία ή έχει συµπληρώσει το εβδο­µηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.  (4) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαµης µητέρας. (5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

2. Οι στρατεύσιµοι µεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον µε τη µεταφορά τους δεν αποµένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.

3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου µετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον µε τη µεταφορά τους δεν αποµένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρα­τεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθε­της απολύονται. Οι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις µετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.

4. Η µεταφορά στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύ­σιµης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν µετά την υποβολή του αιτήµατος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.

5. Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β' της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόµενος ως δικαιού­χος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωµα της µεταφοράς µεταβιβάζεται στον αµέσως επόµενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος µεταφοράς στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περι­πτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωµα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει µειωµένη στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.

6. Οι έφεδροι αξιωµατικοί, οι δόκιµοι έφεδροι αξιωµα­τικοί και οι επίκουροι αξιωµατικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.  

ρθρο 6 

1. Πρὸς ἀνέγερσιν λαϊκῆς κατοικίας διὰ τοὺς ἀπόρους καὶ ἀστέγους πολυτέκνους παρέχεται ἐκ μέρους τοῦ Κράτους ἢ οἱουδήποτε Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου ἢ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, ἀναλόγως τῆς ἁρμοδιότητος ἑκάστου, πᾶσα σχετικὴ εὐκολία, ἤτοι ἀτέλεια ὑλικῶν, ἀπαλλαγὴ ἐκ φόρων. Αἱ ἄνω εὐκολίαι παρέχονται καὶ εἰς οἰκοδομικοὺς Συνεταιρισμοὺς πολυτέκνων.

2. Εἰς λαϊκὰς κατοικίας διατεθειμένας ὑπὸ τοῦ Κράτους, Δήμων, Κοινοτήτων καὶ ἐν γένει Νομικῶν Προσώπων προτιμῶνται πολύτεκνοι καὶ μεταξὺ αὐτῶν οἱ ἀπορώτεροι καὶ οἱ ἔχοντες πλείονα τέκνα.

3. Αἱ ὁπωσδήποτε ἀποκτώμεναι ὡς ἄνω λαϊκαὶ κατοικίαι ἐκ μέρους τῶν πολυτέκνων ἀποπληρώνονται ὑπ’ αὐτῶν διὰ μακρῶν καὶ μακροπροθέσμων χρεωλυτικῶν δόσεων.

4. Ἡ στέγασις ἀπόρων πολυτέκνων θεωρεῖται ἀποτελοῦσα δημοσίαν ἀνάγκην καὶ κοινὴν ὠφέλειαν καὶ συντελεῖται δι’ ἀλλοτριώσεως ἐκτάσεων ὑπὲρ οἰκοδομικῶν Συνεταιρισμῶν Πολυτέκνων κατὰ τὰς γενικὰς περὶ ἀπαλλοτριώσεως διὰ δημοσίαν ἀνάγκην καὶ κοινὴν ὠφέλειαν διατάξεις. 

 ρθρο 7 

Τὰ ἔξοδα καὶ τέλη πάσης διαδικασίας ἐνώπιον οἱουδήποτε Δικαστηρίου ὡς καὶ τὰ τέλη ἐκτελέσεως ὡς ἐπίσης καὶ αἱ κατὰ τὸν κώδικα περὶ δικηγόρων καταβλητέαι ἢ καταψηφιστέαι ἀμοιβαί, τὰ τέλη καὶ δικαιώματα τοῦ ἐπὶ τῆς ἐκτελέσεως Συμβολαιογράφου ὡς καὶ τὰ τοῦ Δικαστικοῦ κλητῆρος τέλη καὶ δικαιώματα διὰ πᾶσαν σχετικὴν πρὸς τὰς δίκας ταύτας ἢ τὴν ἐκτέλεσιν ἐνεργείας τούτου μειοῦνται εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ, κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις, καθοριζομένου ποσοῦ ἐφ’ ὅσον ταῦτα εἶναι καταβλητέα παρὰ πολυτέκνων. Πᾶσαι αἱ εὐεργετικαὶ διατάξεις περὶ δικαστικῶν διευκολύνσεων ἢ ἀπαλλαγῶν ἰσχύουσαι δι’ οἱανδήποτε ἄλλην κατηγορίαν πολιτῶν, ἰσχύουσι καὶ διὰ τοὺς ὁμολογουμένως μὴ εὐπόρους πολυτέκνους. 

ρθρο 8 

1. Οἱ πολύτεκνοι ἀπαλλάσσονται τοῦ φόρου τῆς ἰδιοκατοικουμένης μικροκατοικίας.

2. Οἱ πολύτεκνοι δικαιοῦνται ν’ ἀπαλλάσσωνται τοῦ φόρου τῶν, διὰ τὰς ἰδίας των ἀνάγκας, χρησιμοποιουμένων προϊόντων αὐτῶν κατὰ τὰς ἑκάστοτε ἐκδιδομένας διαταγὰς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ὁρίζοντος τὸ ἐξαιρετέον τοῦ φόρου ποσόν.

3. Πάντες οἱ πολύτεκνοι οἱ φορολογούμενοι ἐφοδιάζονται διὰ βιβλίου φορολογικοῦ ἐν ᾧ ἀναγράφονται οἱ πρὸς τὸ Δημόσιον ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας βεβαιούμενοι φόροι ἑκάστου τῶν φόρων τούτων ἐξοφλουμένου δι’ ὁσωνδήποτε δόσεων ἐντὸς τῆς χρήσεως τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους ἀπὸ τῆς βεβαιώσεώς των, ἀναγραφομένων ἐν τῷ βιβλιαρίω τούτῳ τοῦ ἑκάστοτε καταβαλομένου πόσου.

4. Φορολογικαὶ ἐλαφρύνσεις κατὰ ποσοστὸν παρέχονται εἰς τοὺς πολυτέκνους ἀναλόγως τῶν τέκνων των ὑπὸ τῶν Δήμων ἢ Κοινοτήτων δι’ ἀποφάσεως τῶν οἰκείων Συμβουλίων καὶ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

 ρθρο  9 

Ἄποροι πολύτεκνοι γεωργοὶ ἀκτήμονες ἢ ἀνεπαρκῶς ἐγκατεστημένοι προτιμῶνται κατ’ ἀναλογίαν τῶν τέκνων εἰς τὴν ἀπόκτησιν ἀναλόγου κλήρου γαιῶν ἐπὶ τῶν ἀδιαθέτων τοιούτων ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἀποδιδομένων εἰς τὴν καλλιέργειαν ἀποξηραινομένων ἐκτάσεων, καθὼς καὶ ἐπὶ τῶν ἀπαλλοτριουμένων Δημοσίων, Δημοτικῶν, Κοινοτικῶν, Μοναστηριακῶν ἐν γένει δὲ Νομικῶν Προσώπων Ἰδιωτικοῦ ἢ Δημοσίου Δικαίου καὶ ἰδιωτικῶν (τσιφλικίων) ἐκτάσεων.

ρθρο 10 

1. Διὰ τοὺς πολυτέκνους τοὺς ἤδη ὑπηρετοῦντας εἰς Δήμους καὶ Ὀργανισμοὺς Δημοσίου Δικαίου, ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 4180 κ.λπ. Οἱ δὲ ἐν Κρήτῃ πολύτεκνοι ὑπάγονται εἰς τὰς εὐεργετικὰς διατάξεις τῶν Ταμείων Ἐφέ-δρων.Τὰ τέκνα ἀπόρων πολυτέκνων ἀπολαύουσι τῶν αὐτῶν εὐεργετημάτων καὶ πλεονεκτημάτων ὅσα παρέχονται ὑφ’ οἱουδήποτε Νόμου καὶ ὁπουδήποτε εἰς τέκνα γονέων ἄλλων κατηγοριῶν.

2. Πολύτεκνοι καὶ τέκνα αὐτῶν προτιμῶνται ἐπὶ ἴσοις ὅροις εἰς κρατικὰς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου ὑπηρεσίας καὶ κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς μετὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ θύματα πολέμου.

3. Πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται εἰς τὸν τόπον τῶν συμφερόντων αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ὁ Νόμος ἐπιτρέπει τοῦτο καὶ δὲν μετατίθενται παρὰ μόνον τῇ αἰτήσει των ἢ διὰ πρᾶξιν μὴ ἐπιτρέπουσαν τὴν παραμονήν των εἰς τὸν τόπον τῆς θέσεώς των.«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για δηµόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά, που είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητι­κοί υπάλληλοι Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται µόνο για τους γονείς ή µόνο για ένα τέκνο αυτών.» 

(Η παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.1910/1944, προσετέθη με το εδ.γ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006)

4. Πολύτεκνοι ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας αὐτῶν ταξιδεύοντες δι’ οἱονδήποτε λόγον ἐντὸς τοῦ Κράτους τυγχάνουσι ἐκπτώσεων ναύλων ἐπὶ τῶν ἑκάστοτε ἰσχυόντων τιμολογίων ποσοστοῡ τοὐλάχιστον πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) εἰς πάσας τὰς συγκοινωνιακὰς ἐπιχειρήσεις τὰς τελούσας ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον τοῦ Κράτους ἐξάρτησιν. Τῆς αὐτῆς ἐκπτώσεως τυγχάνουσι καὶ εἰς τὰς λοιπὰς ἐπιχειρήσεις μεταφορῶν, ἐφ’ ὅσον αὗται συνδέονται δι’ εἰδικῶν ἐπιχορηγήσεων μετὰ τοῦ Κράτους.

5. Συγκοινωνιακαὶ ἐπιχειρήσεις τελοῦσαι ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον τοῦ Κράτους ἐξάρτησιν νοοῦνται ἅπασαι ἀνεξαιρέτως αἱ ἀνὰ τὸ Κράτος σιδηροδρομικαί, ἀκτοπλοϊκαί, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἐπιχείρησις συγκοινωνιακὴ ἐκμισθούμεναι ὑπὸ τοῦ κράτους, ἢ ὁπωσδήποτε διευκολυνόμεναι ὑπ’ αὐτοῦ εἴτε διὰ προνομίων ἐκμεταλλεύσεως, εἴτε διὰ παραχωρήσεως γραμμῶν ἢ ἐπιχορηγήσεων, εἴτε ῥυθμιζόμεναι ὑπ’ αὐτοῦ.

 ρθρο 11

1. Ἱδρύεται ἐν τῇ ἕδρᾳ ἑκάστου Νομοῦ Ταμεῖον Προνοίας καὶ Προστασίας Πολυτέκνων ἀποτελοῦν Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἐκπροσωπούμενον, διοικούμενον καὶ διαχειριζόμενον κατὰ τὰ ἀνωτέρω καὶ ὑπαγόμενον διὰ τὴν ἀνωτέραν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἔλεγχον εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Προ-νοίας.

2. Ἕκαστον Ταμεῖον διοικεῖται παρὰ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, οὕτινος Πρόεδρος εἶναι ὁ οἰκεῖος Νομάρχης ἢ ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἐν περιπτώσει κωλύματος ἀναπληρωτὴς του, μέλη δὲ ὁ οἰκεῖος Δήμαρχος ἢ ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής του καὶ πέντε μέλη λαμβανόμενα ἐκ τῶν πολυτέκνων τῆς περιφερείας τοῦ Ταμείου, ὁριζόμενα δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Προνοίας.

3. Σκοπὸς ἑκάστου Ταμείου εἶναι: 1) ἡ παροχὴ χρηματικῆς βοηθείας εἰς ὁμολογουμένως ἀπόρους πολυτέκνους καὶ δι’ ἐνδεδειγμένην στέρησιν ἐπαρκῶν πόρων ζωῆς ἀναλόγως τῶν ἀνηλίκων ἢ ασθενῶν τέκνων των, 2) εἰς τελείως ἀπορφανισθέντα τέκνα στερούμενα παντὸς πόρου ζωῆς, 3) διὰ προικοδότησιν ἀπόρων θηλέων τέκνων ὁμολογουμένως ἀπόρων πολυτέκνων ἢ απορφανισθέντων ἀπόρων θηλέων διατηρούντων τὴν πολυτεκνικὴν ἰδιότητα, 4) ἡ παροχὴ φαρμάκων καὶ ἰατρικῆς ἐν γένει περιθάλψεως εἰς ὁμολογουμένως ἀπόρους πολυτέκνους καὶ μέλη τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καὶ 5) ἡ παροχὴ εἰδῶν διατροφῆς, ἱματισμοῦ ἢ ὑποδήσεως εἰς ὁμολογουμένως ἀπόρους πολυτέκνους ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας των κατόπιν πάντοτε πλήρους ἠτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ταμείου.

4. Πόροι ἑκάστου Ταμείου εἶναι: α) μηνιαία εἰσφορὰ παντὸς πολυτέκνου ὁριζομένη παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ταμείου δι’ ἕκαστον οἰκονομικὸν ἔτος, β) ἀνάλογος ἐπιχορήγησις ἐκ τῶν κεφαλαίων τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας ὁριζομένη δι’ ἕκαστον ἔτος παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Προνοίας, γ) ἀνάλογος ἐπιχορήγησις τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων τῆς περιφερείας τοῦ Ταμείου ὁριζομένη κατ’ ἔτος παρὰ τοῦ οἰκείου Νομάρχου, δ) 1% ἐπὶ τοῦ καταβαλλομένου παρ' ἑκάστου πολυτέκνου ἀναλυτικοῦ φόρου καθαρῶν προσόδων συνεισπραττομένου μετὰ τοῦ δημοσίου φόρου καὶ ἀποδιδομένου εἰς τὸ Ταμεῖον Πολυτέκνων παρὰ τοῦ εἰσπράττοντος ταμείου καθ' ἐκάστην ἑξαμηνίαν, ε) ποσοστὸν καταβαλλόμενον ὑποχρεωτικῶς ἐπὶ τῶν ὠφελουμένων ὑπὸ τῶν πολυτέκνων ποσῶν ἐκ τῶν δι’ αὐτοὺς ἐφαρμοζομένων εὐεργετημάτων τοῦ Νόμου, στ) δωρεαὶ καὶ κληροδοτήματα, ζ) εἰδικὸν ἔνσημον ἐπικολλούμενον ἐπὶ παντὸς εἴδους βεβαιώσεως χορηγουμένης διὰ πολυτεκνικὰς ὀργανώσεις ἢ ὑπὸ πολυτεκνικῶν ὀργανώσεων.

5. Διὰ Κανονισμοῦ συντασσομένου παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἑκάστου Ταμείου καὶ ἐγκρινομένου παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Προνοίας καθορισθήσεται πᾶσα λεπτομέρεια. 

 ρθρο 12 

Διατηροῦνται ἐν ἰσχύι αἱ εὐεργετικαὶ ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων διατάξεις τῶν Νόμων.

1. Τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ ἄρθρου 4 ὡς καὶ ἡ τελευταία παρ. τοῦ ἐδαφ. 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Α.Ν. τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1223/1938 περὶ ἀποκαταστάσεως κτηνοτρόφων ἔχοντα οὕτω: «Δικαιοῦνται ἀποκαταστάσεως εἰς τὰς κατὰ τὸν παρόντα Νόμον παραχωρουμένας ἐκτάσεις κατὰ τὴν ἑπομένην σειρὰν προτιμήσεως προτασσομένων ἐν ἑκάστῃ σειρᾷ: α) τῶν Μακεδονομάχων, β) τῶν κατὰ τὸν Νόμον 4042 ἀναπήρων καὶ θυμάτων πολέμου, γ) τῶν ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ δ) τῶν ὑπὸ τοῦ Νόμου 5781, χαρακτηριζομένων ὡς πολυτέκνων».«Η ἔκτασις τοῦ ἀνωτέρω κλήρου θὰ ποικίλῃ ἀπὸ περιφερείας εἰς περιφέρειαν ἀναλόγως τῶν τοπικῶν γεωργοκτηνοτροφικῶν συνθηκῶν, χλωρίδος, ἀποδοτικότητος τοῦ ἐδάφους κ.λπ. καὶ θὰ προσαυξάνεται κατὰ τὰ ποσοστὰ τὰ ἐν ἐδαφίοις 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ Ἀγροτικοῦ Κώδικος ὁριζόμενα».

Παρατήρηση: Η ανωτέρω αναφερομένη διάταξη, περιληφθείσα εις το άρθρο 11 του Κ.Δ. 28-30 Οκτωβρίου 1941, περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων, αντικατεστάθη δια του Ν.Δ. 3621/1956, γενομένης προβλέψεως δια την αποκατάσταση πολυτέκνων κτηνοτρόφων.

2. Τὸ ἄρθρον 1 καὶ τὸ ἄρθρον 12 ἐδάφ. 1 και 5 του Α.Ν. 57/1936, έχοντα ούτω: «Εἰς τοὺς ἀκτήμονας παραχωρεῖται πλήρης κλῆρος, εἰς δὲ τοὺς ἔχοντας ἀνεπαρκῆ τοιοῦτον ὁ κλῆρος συμπληροῦται καὶ δὲν δύναται εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις νὰ ὑπερβῇ τὰ 50 τὸ πολὺ στρέμματα. Ἐν περιπτώσει παραχωρήσεως ἐκτάσεων δυναμένων νὰ ἀρδευθῶσιν ὁ κλῆρος θέλει καθορισθῇ πάντοτε κατώτερος τῶν 40 στρεμμάτων.Ὡς κλῆρος νοεῖται ὁ βιώσιμος τοιοῦτος ἐκ τῶν ἀποστραγγισθεισῶν γαιῶν, ὁ ἀναλογῶν εἰς γεωργικὴν οἰκογένειαν ἀποτελουμένην ἐκ τῶν γονέων καὶ μέχρι 3 ἀγάμων τέκνων, προσαυξάνεται δὲ οὗτος κατὰ ἐν πέμπτον κλήρου διὰ πᾶν ἄγαμον τέκνον πέραν τῶν τριῶν, μὴ δυναμένης τῆς οὕτω παραχωρημένης εἰς ἑκάστην οἰκογένειαν ἐκτάσεως, νὰ ὑπερβῇ τὸν διπλοῦν βιώσιμον κλῆρον».«Οἱ δικαιούμενοι κλήρου ἢ συμπληρώματος τοιούτου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ὡς καὶ τῶν νόμων 5783, τοῦ Ἀναγκ. Νόμου τῆς 5.6.1935 «περί τροποποιήσεως και συμπηρώσεως των νόμων 5783 και 5800 και του Α.Ν. της 28ης Οκτωβρίου 1935 «περί προστασίας εφέδρων παλαιών πολεμιστών», αποκαθίστανται εις τας αποστραγγισθείσας γαίας κατά την επομένην σειράν προτιμήσεως: «Μεταξύ τῶν κατὰ τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου δικαιουμένων κλήρου ἢ συμπληρώματος τούτου προτάσσονται ἐν ἑκάστῃ κατηγορίᾳ προτιμήσεως καὶ ἐν ἑκάστῃ τῶν ὑποδιαιρέσεων αὐτῆς κατὰ σειράν… 33). Οἱ ὑπὸ τοῦ Νόμου 5781 χαρακτηριζόμενοι ὡς πολύτεκνοι».

Παρατήρηση: Αι ανωτέρω διατάξεις περιελήφθησαν εις τα άρθρα 39 παρ.1, 66 και 67 του Κ.Δ. της 19-24 Μαρτίου 1941, περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί αποστραγγιζομένων γαιών.

3. Τὸ ἐδάφ. 4 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 583/1937 Α.Ν. ἔχον οὕτω:«Ἡ παράγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2 Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῆς 1/5/1937 περὶ τελωνισμοῦ εἰδῶν ἀτομικῆς χρήσεως ἐπιβατῶν κ.λπ.» ἀντικαθίσταται ὡς ἑξῆς:«Τὰ παρὰ προσώπων διαμενόντων εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν ἀποστελλόμενα εἰς πρόσωπα διαμένοντα ἐν τῇ ἡμεδαπῇ διὰ ταχυδρομικῶν δεμάτων ἢ διὰ φορτωτικῶν ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον μεταχειρισμένα εἴδη ἐνδύσεως ἢ ὑποδήσεως, ἐξαιρέσει τῶν μηλωτῶν διὰ τὴν ἀτομικὴν χρῆσιν τῶν παραληπτῶν ὑποβάλλονται κατὰ τὴν εἰσαγωγήν των εἰς τὸν κατ’ ἐκτίμησιν τελωνισμὸν ἐπὶ τῇ καταβολῇ τέλους δέκα τοῖς ἑκατὸν (10%) ἀνεξαρτήτως χώρας προελεύσεως διὰ τὰς μέχρι δέκα χιλιογράμμων ποσότητας, τριάκοντα δὲ τοῖς ἑκατὸν (30%) διὰ τὰς πέραν τῶν δέκα χιλιογράμμων. Τὰ μέχρι τῶν δέκα χιλιογρ. τοιαῦτα εἴδη δύνανται κατ’ ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν νὰ παραδίδωνται καὶ ἄνευ καταβολῆς τοῦ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ ἐπὶ τῇ βάσει εἰδικῆς ἑκάστοτε ἐγκριτικῆς διαταγῆς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὰ παραλαμβάνοντα τὰ εἴδη ταῦτα πρόσωπα εἶναι ὁμολογουμένως ἄπορα ἢ πολύτεκνοι ἢ ἀνάπηροι πολέμου».

Παρατήρηση: Η ανωτέρω διάταξη κατεργήθη δια του άρθρου 21 του Ν.Δ. 2540/1953, αντικατασταθείσα δια της διατάξεως του άρθρου 19 του Ν.Δ. τούτου.

4. Τὸ ἐδάφιον 5 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 896/1937 Α.Ν. «περὶ καταργήσεως δασμολογικῶν ἀπαλλαγῶν» ἔχον οὕτω:«Διά τὰ εἴδη ἀτομικῆς χρήσεως τῶν ἐπιβατῶν περὶ ὧν εἰδικαί διατάξεις προβλέπουσιν ὡς καὶ τῶν καταφυγόντων εἰς Ἑλλάδα ὁμογενῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ.1 τοῦ νόμου 736 τοῦ 1917 καὶ τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Α. Νόμου 317 τοῦ 1936 ὡς καὶ τῶν ταχυδρομικῶν δεμάτων ὑπὲρ ἀπόρων ἢ πολυτέκνων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 317 τοῦ 1936».

5. Τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 909/1937 Α.Ν. «περὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 4/10/1937 συμβάσεως «περὶ κωδικοποιήσεως κ.λπ. τῶν περὶ διαχειρίσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Μουσουλμανικῆς Περιουσίας διατάξεων» ἔχουν οὕτω:«α) Ἐπὶ χρεωμένων ἀγροτικῶν κτημάτων πρὸς ἀποκατάστασιν προσφύγων ἢ γηγενῶν μέχρι συνολικοῦ ποσοῦ χρεώσεως 250.000 καὶ β) ἐπὶ πωλουμένων ἀστικῶν κτημάτων τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω ἀξίας ἐφ’ ὅσον ἰδιοχρησιμοποιοῦνται ταῦτα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει δι’ οἰκογενειακὴν ἢ ἐπαγγελματικὴν στέγασιν καὶ γ) Πολυτέκνους, ἐκπίπτει ποσοστὸν 40% ἐπὶ τοῦ πρώτου τμήματος τῶν 100.000 δραχμῶν. Ἡ ἀνωτέρω ἔκπτωσις δὲν παρέχεται ἐπὶ χρεώσεων ἐξ ἀποκαταστάσεως εἰς ἀγροτικὰ κτήματα ὧν τὸ τίμημα καθωρίσθη δι’ ἀποφάσεων τῶν Ἐπιτροπῶν ἀπαλλοτριώσεων».           

Παρατήρηση: Ανάλογος προς την ανωτέρω διάταξη περιελήφθη εις το άρθρο 16 του Β.Δ. της 24-31 Οκτωβρίου 1940, περί διοικήσεως ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων. 

 ρθρο 13 

Πᾶσα λεπτομέρεια ἀπαιτουμένη διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Νόμου κανονίζεται διὰ Διατάγματος προκαλουμένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Προνοίας εἰς οὗ τὴν δικαιοδοσίαν ὑπάγονται τὰ πολυτεκνικὰ ζητήματα. Πᾶσα διάταξις ἀντικειμένη εἰς τὸν παρόντα Νόμον καταργεῖται. 

Ἄρθρο 14

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Νόμου συντακτικοῦ χαρακτῆρος καὶ περιεχομένου ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 1944

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

Τὰ Μέλη

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Ν. ΛΟΥΒΑΡΗΣ, Λ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Ε. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30ῃ Σεπτεμβρίου 1944

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς 

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ  

Πρόσφατα άρθρα