Εκτύπωση

Αρ. Πρωτ. 266

Αθήνα, 17/4/2019

Αξιότιμο
Κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Μεσογείων 227 – 231, Τ.Κ. 15561 Χολαργός

ΘΕΜΑ: Διευκόλυνση των στρατεύσιμων παιδιών πολυτέκνων οικογενειών

            Κύριε Υπουργέ.

1.         Όπως γνωρίζετε η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μία αθέατη γενοκτονία κάτι που επιβεβαιώνεται και από πρόσφατο Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

            Το έτος 2018 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 33.820 (γεννήσεις 87.074 - θάνατοι 120.886), ενώ κατά την τελευταία τριετία οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 95.654 (γεννήσεις 268.525 - θάνατοι 364.179).

            Το τρέχον έτος ήτοι από 1/1/2019 έως 4/3/2019, που είναι η τελευταία ενημέρωση, οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 11.041 (γεννήσεις 14.387 – θάνατοι 25.428).

Οι πολύτεκνες οικογένειες, είναι οι μόνες που αντιστέκονται στο δημογραφικό κατήφορο, που οδηγεί γοργά και σταθερά το γένος μας σε αφανισμό.

Οι πολύτεκνοι αποτελούν την κατηγορία εκείνη του πληθυσμού που ασκεί τις πλέον ευεργετικές επιδράσεις σε όλες της εκφάνσεις της εθνικής και κοινωνικής μας ζωής.

Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων, στην διατήρηση της αμυντικής ισχύος της χώρας μας, στη μείωση της ανεργίας, στον πολλαπλασιασμό της κατανάλωσης αγαθών, στην αποτροπή του αφανισμού του γένους μας και τελικά στη διατήρηση της βιολογικής ακμής του Έθνους.

2.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την εν γένει προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ρητά:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

3.         Επειδή, Κύριε Υπουργέ, η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας συνιστά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή, κατά το Σύνταγμα, κατοχυρώνει στην πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και επειδή κατά το Σύνταγμα (παρ. 5 άρθρο 21) η πολιτεία υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα, όπως τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους να τοποθετούνται σε Μονάδες που βρίσκονται πλησιέστερα του τόπου κατοικίας των γονέων τους, γιατί έτσι θα συμβάλλουν στην ελάφρυνση των αυξημένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος           Δήμητρα-Ινές Αγγελή        Χαράλαμπος Παύλος