ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 718

Αθήνα, 7/8/2018

                                                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμο 

Κύριο Δημήτριο Μπαξεβανάκη                                                                  

Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

                                                                                                             

ΘΕΜΑ: Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας από τους υποψήφιους για πρόσληψη εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ  αλλά και από τους υποψήφιους  καταρτιζόμενους αυτών.

  Κύριε Υπουργέ

           Επανερχόμαστε    σε ένα θέμα που έχουμε θέσει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  και σε εσάς με τις επιστολές μας  723/11-9-2017,   137/16-2-2017 και  925/9-8-2016       και που μέχρι σήμερα, ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει, ενώ  παρατηρούμε ότι όσο αφορά την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τους υποψήφιους εκπαιδευτές  των ΔΙΕΚ  (Πρόσκληση 5697/336/02-08-2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ) συνεχίζει  το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να παρανομεί και να μην  εναρμονίζει  τα δικαιολογητικά που απαιτεί με την ισχύουσα νομοθεσία .

            Ειδικότερα αγνοεί  την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014), το οποίο ορίζει ρητά:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994 και του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται».

Κύριε Υπουργέ,

         Κατόπιν των παραπάνω, θα πρέπει να επέλθουν άμεσα οι επιβαλλόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στην εν θέματι Πρόσκληση, προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση στους ενδιαφερομένους και το περιεχόμενό της να καταστεί σύννομο.  

Κοινοποίηση

1.Κύριο Δημήτριο Ζέρβα

Πρόεδρο Δ.Σ.     Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

   Βασίλειος Θεοτοκάτος                                    Εμμανουήλ Χρυσόγελος  

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 133246
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 07/08/2018
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΝ
Συννημένα: 
Αρ. Πρωτ. Αποστολέα: 
Ημ/νια Πρωτ. Αποστολέα: 
Αποδέκτες: Γραφείο Υφυπουργού Μπαξεβανάκη
Κοινοποίηση: 

Πρόσφατα άρθρα