Άρθρο 02

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Σκοπός

Σκοπός της ΑΣΠΕ είναι:

Α.- Η μελέτη,προάσπιση και προαγωγή των πνευματικών,ηθικών και υλικών συμφερόντων των πολυτέκνων της χώρας .

Β.- Η προστασία του γάμου,της μητρότητας,γενικά της Οικογένειας και ειδικώτερα της Πολύτεκνης ,ιδίως στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις.

Γ.- Η προστασία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας με παράλληλο σεβασμό των άλλων αναγνωρισμένων δογμάτων και θρησκειών και η διατήρηση των Ελληνικών παραδόσεων στην οικογένεια.

Δ.- Η συμπαράσταση και προάσπιση των κοινωνικών και εθνικών συμφερόντων της χώρας και των εκτός Ελλάδος Ελλήνων,το γένος Πολυτέκνων.

Ε.- Η προάσπιση ,προαγωγή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Πολυτέκνων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα,τη Νομοθεσία ,τις διεθνείς συμβάσεις και το Κοινοτικό Δίκαιο.

Στ.- Η μελέτη και προβολή του Δημογραφικού προβλήματος της χώρας ,η συγκέντρωση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η υποβολή προτάσεων στους αρμοδίους φορείς της πολιτείας για την αντιμετώπιση του.

Ζ.- Η από κοινού εμφάνιση και κοινή εκπροσώπηση και έκφραση όλων των Πολυτέκνων της χώρας ,ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης τους για την επιτυχία των σκοπών της ΑΣΠΕ.

Η.- Η μελέτη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την οργάνωση πάση φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη δημιουργία χορωδιών (βυζαντινής,δημοτικής κλπ μουσικής),θεάτρου για τα παιδιά ,τμημάτων παραδοσιακών χορών,αγιογραφίας,συντηρήσεως εικόνων,διδασκαλίας βυζαντινής και δημοτικής μουσικής κλπ και γενικότερα κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων (εορτών,διαγωνισμών,βραβεύσεων αριστούχων και επιμελών μαθητών,φοιτητών κλπ τέκνων Πολυτέκνων).

Θ.- Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδος και της Ε.Ε για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση των Πολυτέκνων οικογενειών,την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της πνευματικής .ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τέκνων Πολυτέκνων και των διαφόρων ειδικών κοινωνικών ομάδων-μελών των Ενώσεων (Αθίγγανοι , Πόντιοι, Βορειοηπειρώτες, Ελληνοκύπριοι κλπ.) ως και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας κλπ με τη συνεργασία και των σωματείων-μελών της ΑΣΠΕ.

Ι. – Η παροχή κάθε προστασίας οικονομικής και κοινωνικής βοήθειας στους Πολυτέκνους και η μέριμνα για την εξασφάλιση στέγης σ’αυτούς,ως και η μέριμνα για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση τους με τη διοργάνωση σεμιναρίων , εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τμημάτων διδασκαλίας.

Πρόσφατα άρθρα